Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

1,1,2,2-tetrabromoethane

EC / List no.: 201-191-5 CAS no.: 79-27-6
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Harmonised classification for acute toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Acute Tox. 2 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Aquatic Chronic 3 # Harmonised classification for eye irritation: The substance has the following harmonised classification in Annex VI of CLP: Eye Irrit. 2 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler 'Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS' gives an alert for carcinogenicity # Suspected hazardous to the aquatic environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 90.94 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 54.33 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 49.94 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS' gives an alert for mutagenicity; mutagen according to ISSSTY # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler 'DART scheme v.1.0' gives an alert for toxicity to reproduction;Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1