Leverantörer av verksamma ämnen

Echa ansvarar för att offentliggöra förteckningen över relevanta ämnen respektive ämnes- och produktleverantörer i enlighet med artikel 95 i biocidförordningen, ändrad genom förordning (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014. Syftet med förteckningen är att säkerställa likabehandling av de personer som släpper ut verksamma ämnen på marknaden (skäl 8 i förordningen om biocidprodukter).

Leverantörer i artikel 95-förteckningen innefattar deltagare i översynsprogrammet, leverantörer av nya verksamma ämnen som har lämnat in dokumentation enligt artikel 11 i biociddirektivet (direktiv 98/8/EG) eller artikel 7 i biocidförordningen, sökande av tillstånd där ansökan innefattar dokumentation för ett alternativt verksamt ämne (så kallad tredjepartsdokumentation) samt leverantörer som lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 95.1 i biocidförordningen och som Echa har bedömt uppfyller kraven.

Förteckningen uppdateras regelbundet av Echa. Från och med den 1 september 2015 får en biocidprodukt släppas ut på EU-marknaden endast om antingen ämnesleverantören eller produktleverantören ingår i artikel 95-förteckningen för den produkttyp (PT) produkten tillhör.

Informationen i förteckningen är korrekt enligt Echas kännedom. Om du vill lämna synpunkter eller skicka begäranden om ändring av förteckningen ska du lämna in en begäran om korrigering av poster i artikel 95-förteckningen. Observera att det kan ta olika lång tid att ta hänsyn till begäranden om ändringar beroende på hur komplexa de är.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 9 January 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 9 January 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)