Leverantörer av verksamma ämnen

Leverantörer av verksamma ämnen

Leverantörer av verksamma ämnen

Echa ansvarar för att offentliggöra förteckningen över relevanta ämnen och respektive ämnes- och produktleverantörer i enlighet med artikel 95 i förordningen om biocidprodukter, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014. Syftet med förteckningen är att ”säkerställa likabehandling av de personer som släpper ut verksamma ämnen på marknaden” (skäl 8 i förordningen om biocidprodukter).

Leverantörer i artikel 95-förteckningen innefattar deltagare i översynsprogrammet, enheter som stödjer nya verksamma ämnen, som har lämnat in dokumentation enligt artikel 11 i direktivet om biocidprodukter (direktiv 98/8/EG) eller artikel 7 i förordningen om biocidprodukter, sökande av produktgodkännande där ansökan innefattar dokumentation för ett alternativt verksamt ämne (så kallad tredjepartsdokumentation) samt leverantörer som lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 95.1 i förordningen om biocidprodukter och som Echa har bedömt uppfyller kraven.

Från och med den 1 september 2015 får en biocidprodukt endast släppas ut på EU-marknaden om antingen ämnesleverantören eller produktleverantören ingår i artikel 95-förteckningen för den produkttyp som produkten tillhör.

Echa uppdaterar regelbundet artikel 95-förteckningen. Informationen i förteckningen är korrekt enligt Echas kännedom. För att en post i artikel 95-förteckningen ska rättas måste sökanden göra den relevanta ändringen i R4BP3 (till exempel för deltagare i översynsprogrammet där ansökan om det verksamma ämnet ännu inte har godkänts och företag som förtecknas på grundval av en ansökan om upptagande i artikel 95-förteckningen). Om detta inte är möjligt (för närmare uppgifter, se bilagan till formuläret ”Begäran om rättelse av uppgifterna i artikel 95-förteckningen”) måste företagen begära ändringen genom att lämna in det ovannämnda formuläret via Echas kontaktformulär. Beroende på hur komplicerad begäran om ändring är kan tiden för att handlägga den variera.

I tveksamma fall, eller för instruktioner om hur man gör en viss ändring i R4BP3, kontakta Echas stöd- och informationspunkt via Echas kontaktformulär.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.