Identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Snovi, ki imajo lahko resne in pogosto trajne posledice za zdravje ljudi in okolje, je mogoče opredeliti kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (snovi SVHC). Če je snov opredeljena kot snov SVHC, bo dodana na seznam kandidatnih snovi za morebitno vključitev na seznam za avtorizacijo.

 

Sodelovanje v javnem posvetovanju

Država članica ali Evropska agencija za kemikalije (ECHA) na zahtevo Evropske komisije lahko predlaga, da se snov opredeli kot snov SVHC, tako da pripravi dokumentacijo v skladu z določili iz Priloge XV k uredbi REACH. Poročila iz Priloge XV lahko najdete, tako da kliknete gumb „Details“ (Podrobnosti) v preglednici s seznamom predlaganih snovi. Vse zainteresirane strani pozivamo, da med javnim posvetovanjem predložijo pripombe k takšnim poročilom.

 

Predložitev pripomb

Identifikacija snovi SVHC temelji na nevarnih lastnostih snovi. Pripombe so zlasti dobrodošle glede:

  • identitete snovi (imena snovi/številke ES/številke CAS/molekulske strukture itd.);
  • lastnosti PBT ali vPvB in lastnosti, ki vzbujajo enako stopnjo zaskrbljenosti.

Predlogov snovi SVHC, ki temeljijo na usklajeni razvrstitvi in označitvi iz Uredbe CLP, v postopku identifikacije snovi SVHC ni mogoče izpodbijati. Zato se opombe glede usklajene razvrstitve in označitve v tem okviru ne upoštevajo.

Pripombe in dodatne informacije o uporabah, količinah, izpostavljenosti, alternativah in tveganjih za snovi so prav tako dobrodošle od vseh zainteresiranih strani. Te dodatne informacije se ne bodo uporabile za potrditev identifikacije snovi SVHC, temveč v naslednjem koraku postopka avtorizacije za pomoč agenciji ECHA pri odločanju, ali se snov priporoči za vključitev na seznam za avtorizacijo. Registracijske dokumentacije so glavni vir informacij za priporočilo o vključitvi snovi s kandidatnega seznama na seznam za avtorizacijo.

Država članica, ki je predložila predlog za opredelitev snovi kot snovi SVHC, ali agencija ECHA bo odgovorila na vse prejete pripombe. Pripombe glede identifikacije snovi kot snovi SVHC se posredujejo Odboru držav članic, ki bo ocenil, ali se snov opredeli kot snov SVHC.

 

Zaupnost

Predložene pripombe ne veljajo za zaupne in bodo javnosti na voljo na spletišču agencije ECHA. Vendar je možno priložiti tudi zaupne podrobnosti. V tem primeru mora oseba/stranka, ki navede podrobnosti, predložiti utemeljitev in razložiti, zakaj informacije veljajo za zaupne. Takšne zaupne informacije bodo uporabljali samo agencija ECHA, vključno z njenimi odbori, pristojni organi države članice predlagateljice in Evropska komisija.

Agencija ECHA se zahvaljuje, da zainteresirane strani, kjer je mogoče, svoje pripombe predložijo v angleščini. Upoštevajte, da ste sami odgovorni za zagotovitev, da javna različica pripomb ne vključuje zaupnih informacij (vključno z imenom vaše organizacije/imeni priloženih datotek itd.). V pripombi navedite tudi številko strani poročila iz Priloge XV (npr. stran 12, sklep o ...). Pripomb, prejetih po ustreznem roku, ne bomo upoštevali.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

Trenutno ne potekajo posvetovanja.
Trenutno ne potekajo posvetovanja.
Trenutno ne potekajo posvetovanja.


Categories Display