Identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost

Snovi, ki imajo lahko resne in pogosto trajne posledice za zdravje ljudi in okolje, je mogoče opredeliti kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (snovi SVHC). Če je snov opredeljena kot snov SVHC, bo dodana na seznam kandidatnih snovi za morebitno vključitev na seznam za avtorizacijo.

 

Sodelovanje v posvetovanju

Država članica ali Evropska agencija za kemikalije (ECHA) na zahtevo Evropske komisije lahko predlaga, da se snov opredeli kot snov SVHC, tako da pripravi dokumentacijo v skladu z določili iz Priloge XV k uredbi REACH. Poročila iz Priloge XI lahko poiščete tako, da v preglednici s predlaganimi snovmi izberete gumb „Podrobnosti“. Vsi deležniki lahko med posvetovanjem predložijo pripombe na ta poročila.

 

Predložitev pripomb

Identifikacija snovi SVHC temelji na nevarnih lastnostih snovi. Zlasti so dobrodošle pripombe glede:

  • identitete snovi (imena snovi/številke ES/številke CAS/molekulske strukture itd.);
  • lastnosti PBT ali vPvB in lastnosti, ki vzbujajo enako stopnjo zaskrbljenosti.

Predlogov snovi SVHC, ki temeljijo na usklajeni razvrstitvi in označitvi iz uredbe CLP, v postopku identifikacije snovi SVHC ni mogoče izpodbijati. Zato se pripombe glede usklajene razvrstitve in označitve v tem okviru ne upoštevajo.

Prav tako so od vseh zainteresiranih strani dobrodošle pripombe in dodatne informacije o uporabah, količinah, izpostavljenosti, alternativah in tveganjih snovi. Te dodatne informacije se ne bodo uporabile za potrditev identifikacije snovi SVHC, temveč v naslednjem koraku postopka avtorizacije za pomoč agenciji ECHA pri odločanju, ali naj se snov priporoči za vključitev na seznam za avtorizacijo. Registracijske dokumentacije so glavni vir informacij za priporočilo o vključitvi snovi s kandidatnega seznama na seznam za avtorizacijo.

Država članica, ki je predložila predlog za opredelitev snovi kot snovi SVHC, ali agencija ECHA bo odgovorila na vse prejete pripombe. Pripombe glede identifikacije snovi kot snovi SVHC se posredujejo Odboru držav članic, ki bo ocenil, ali naj se snov opredeli kot snov SVHC.

 

Zaupnost

Predložene pripombe ne veljajo za zaupne in bodo na voljo na spletišču agencije ECHA. Možno pa je priložiti tudi zaupne podrobnosti. V tem primeru mora oseba/stranka, ki navede podrobnosti, predložiti utemeljitev in razložiti, zakaj informacije veljajo za zaupne. Takšne zaupne informacije bodo uporabljali samo agencija ECHA, vključno z njenimi odbori, pristojni organi države članice predlagateljice in Evropska komisija.

Agencija ECHA se zahvaljuje, da zainteresirane strani, kjer je mogoče, svoje pripombe predložijo v angleščini. Upoštevajte, da ste sami odgovorni za zagotovitev, da javna različica pripomb ne vključuje zaupnih informacij (vključno z imenom vaše organizacije/imeni priloženih datotek itd.). V pripombi navedite tudi številko strani poročila iz Priloge XV (npr. stran 12, sklep o …). Pripomb, prejetih po ustreznem roku, ne bomo upoštevali.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.
 
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide 201-279-3 80-43-3 Norway Toxic for reproduction (Article 57c) 01/03/2024 15/04/2024 Details
Triphenyl phosphate 204-112-2 115-86-6 France Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 01/03/2024 15/04/2024 Details