Consultation on derogation to the exclusion criteria

Aktivne snovi, ki izpolnjujejo naslednja merila za izključitev, se običajno ne odobrijo:

 • rakotvorne in mutagene snovi ter snovi, ki so strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A ali 1B v skladu z uredbo CLP;
 • povzročitelji endokrinih motenj;
 • snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (snovi PBT);
 • snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (snovi vPvB).

Odstopanja so mogoča v skladu s členom 5(2) uredbe o biocidnih proizvodih, če je dokazano, da:

 1. je v realno najslabših možnih pogojih uporabe tveganje za ljudi, živali ali okolje zaradi izpostavljenosti aktivni snovi v biocidnem proizvodu zanemarljivo, zlasti če se proizvod uporablja v zaprtih sistemih ali pod drugimi pogoji, kjer se prizadeva za preprečevanje stika z ljudmi in sproščanja v okolje;
 2. je dokazano, da je aktivna snov nujna za preprečevanje ali obvladovanje resne nevarnosti za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali
 3. bi imela neodobritev aktivne snovi v primerjavi s tveganjem za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, nesorazmeren negativni učinek za družbo.

V tem primeru se lahko aktivna snov odobri za največ pet let in za omejene uporabe. Poleg tega lahko države članice odobrijo le tiste biocidne proizvode, za katere menijo, da so pogoji na njihovem ozemlju izpolnjeni.

Za odločitev, ali se aktivna snov lahko odobri ali ne, se organizira javno posvetovanje za zbiranje informacij o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 5(2) uredbe o biocidnih proizvodih.

Med javnim posvetovanjem se objavijo naslednje informacije:

 • identiteta snovi (ime in številki ES/CAS);
 • vrsta proizvoda(-ov);
 • ocenjevalni pristojni organ;
 • opis reprezentativnih uporab, ki jih je predložil prijavitelj;
 • informacije o merilih za izključitev, ki jih izpolnjuje aktivna snov.

Pomembno je, da interesne skupine (proizvajalci, uporabniki biocidnih proizvodov, zadevni sektor, organi itd.) prispevajo k javnemu posvetovanju, da bi zbrali dragocene informacije za postopek odločanja, zlasti o obstoju ali odsotnosti ustreznih alternativ.

Tisti, ki prispevajo informacije, morajo z njimi predložiti utemeljitve in ne zgolj trditev, da se snov potrebuje ali ne potrebuje.

Informacije, zbrane z javnim posvetovanjem, bodo javno dostopne.

Evropska komisija bo skupaj z državami članicami upoštevala zbrane informacije pri odločanju, ali bo zadevno aktivno snov odobrila ali ne.

Trenutno ne potekajo posvetovanja.
Trenutno ne potekajo posvetovanja.
Trenutno ne potekajo posvetovanja.


Kako predložiti prispevek za javno posvetovanje?

Javno posvetovanje traja 60 dni.

Zainteresirane strani, ki želijo prispevati k javnemu posvetovanju, morajo predložiti prispevek in ustrezne informacije na varnem spletnem obrazcu.

Za omogočanje analize prispevka in postopka odločanja mora predlagatelj:

 • jasno navesti, za katera odstopanja iz člena 5(2)(a), (b) in/ali (c) uredbe o biocidnih proizvodih predlagatelj meni, da so izpolnjena ali neizpolnjena, in
 • navesti natančno utemeljitev.

Če se javno posvetovanje organizira za isto aktivno snov za več vrst proizvodov hkrati, mora predlagatelj predložiti ločene podatke za vsako vrsto proizvoda, saj se odstopanje od izključitve analizira glede na vrsto proizvoda in glede na uporabo v okviru posamezne vrste proizvoda.

Predlagatelj mora upoštevati tudi priporočila iz smernic „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation“ (Smernic za predložitev informacij v javnem posvetovanju o morebitnih možnih snoveh za zamenjavo v skladu z uredbo o biodicnih proizvodih). Če predlagatelj v svojem prispevku navede na primer obstoj ali odsotnost alternativ, mora natančno navesti uporabo, na katero se nanašajo, ime in identiteto alternativnih aktivnih snovi ali nekemijskih metod za nadziranje ciljnih organizmov itd.

Predložene informacije so lahko nezaupne ali zaupne narave. Če zahtevate zaupnost informacij, boste morali predložiti ustrezno utemeljitev (glejte „Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation“ (Smernice za predložitev informacij v javnem posvetovanju o morebitnih možnih snoveh za zamenjavo v skladu z uredbo o biodicnih proizvodih)). Vse zaupne informacije bodo na voljo le Evropski komisiji in pristojnim organom države članice.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)