Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Látky, ktoré môžu mať vážne a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Ak sa látka identifikuje ako SVHC, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok a napokon sa zahrnie do autorizačného zoznamu.

 

Zapojte sa do konzultácie

Členské štáty alebo Európska chemická agentúra (ECHA) môžu na základe žiadosti Európskej komisie navrhnúť identifikáciu látky ako SVHC tak, že pripravia dokumentáciu v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe XV k nariadeniu REACH. Správy podľa prílohy XV sú k dispozícii po stlačení tlačidla „Podrobnosti“ v tabuľke obsahujúcej zoznam navrhnutých látok. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby počas konzultácie predložili k týmto správam pripomienky.

 

Predkladanie pripomienok

Identifikácia látky ako SVHC vychádza z nebezpečných vlastností látky. Vítané sú pripomienky najmä k:

  • identite látky (t. j. k názvu látky/EC číslu/číslu CAS/molekulovej štruktúre atď.),
  • PBT alebo vPvB vlastnostiam a k vlastnostiam, ktoré vzbudzujú obavy v rovnakej miere.

Návrhy na identifikáciu látky ako SVHC založené na harmonizovanej klasifikácii a označovaní zahrnuté v nariadení CLP nesmú byť v priebehu procesu identifikácie SVHC napadnuté. Preto sa v tomto kontexte nebudú brať do úvahy pripomienky spochybňujúce harmonizovanú klasifikáciu a označovanie.

Pripomienky a ďalšie informácie súvisiace s použitím, objemom na použitie, expozíciou, alternatívnymi látkami a rizikami súvisiacimi s predmetnou látkou sú vítané od všetkých zainteresovaných strán. Tieto ďalšie informácie sa nepoužijú na potvrdenie identifikácie SVHC, ale až v ďalšom kroku autorizačného postupu s cieľom pomôcť agentúre ECHA pri rozhodovaní, či látku odporučiť na zaradenie do autorizačného zoznamu. Registračná dokumentácia je však hlavným zdrojom informácií, pokiaľ ide o odporúčanie na zaradenie látok zo zoznamu kandidátskych látok do autorizačného zoznamu.

Členský štát, ktorý predložil návrh na identifikáciu SVHC, alebo agentúra ECHA poskytnú odpovede na všetky predložené pripomienky. Pripomienky relevantné pre identifikáciu látky ako SVHC sa postúpia výboru členských štátov (MSC), ktorý posúdi, či by sa predmetná látka mala identifikovať ako SVHC.

 

Dôvernosť

Predložené pripomienky sa zvyčajne nepovažujú za dôverné informácie a sprístupnia sa na webovom sídle agentúry ECHA. Poskytuje sa však možnosť pripojiť dôverné údaje. V tomto prípade je nutné, aby predkladajúca osoba/strana poskytla odôvodnenie, v ktorom vysvetlí, prečo sa uvedené informácie považujú za dôverné. Tieto dôverné informácie použije iba agentúra ECHA vrátane svojich výborov, príslušných orgánov navrhujúceho členského štátu a Európskej komisie.

ECHA by uvítala, ak by zainteresované strany podľa možností predložili svoje pripomienky v angličtine. Upozorňujeme, že zodpovedáte za to, že vo verzii pripomienok určenej pre verejnosť sa nebudú nachádzať žiadne dôverné informácie (ako je názov organizácie/názvy pripojených súborov atď.). Vo svojej pripomienke uveďte aj číslo strany správy vypracovanej v súlade s prílohou XV (napr. s. 12 rozhodnutie o...). Pripomienky prijaté po stanovenom termíne sa nebudú brať do úvahy.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.