Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

V rámci procesu stanovovania limitných hodnôt expozície pri práci (OEL) agentúra ECHA pripravuje vedeckú správu, ktorú posúdi výbor pre hodnotenie rizík (RAC). Na základe informácií poskytnutých počas konzultácií tvorí správa agentúry ECHA prílohu k stanovisku výboru RAC, o ktorom sa diskutovalo na plenárnych zasadnutiach výboru RAC. Konzultácie sa uskutočňujú s cieľom umožniť stranám vyjadriť sa k správe a podporiť výbor RAC pri prijímaní stanoviska k expozičným limitom pri práci.

Strany sa vyzývajú, aby sa vyjadrili k návrhom OEL, ktoré sú otvorené na konzultáciu a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke látok.

Úplný prehľad činnosti OEL v súvislosti s látkou nájdete na stránke s hodnotením OEL pre jednotlivé látky

Upozornenie: Výbory ECHA vo svojom procese vypracovania stanoviska nezohľadnia pripomienky doručené po konečnom termíne a zohľadnia sa len pripomienky týkajúce sa témy žiadosti.

Konzultácie sa ukončia o 23.59 hod. helsinského času (VEČ, východoeurópsky letný čas)

Mlčanlivosť

Poskytnuté informácie môžu byť nedôverné alebo dôverné. Ak tvrdíte, že informácie sú dôverné, budete musieť poskytnúť odôvodnenie. Všetky informácie, ktoré sa považujú za dôverné, sa sprístupnia len agentúre ECHA vrátane jej výborov, príslušných orgánov členských štátov a Európskej komisie, ak je to vhodné. Ak predložíte dôverné informácie, dovoľujeme si vás požiadať, aby ste predložili aj verziu informácií, ktorá nemá dôverný charakter. Pripomienky a prílohy, ktoré nemajú dôverný charakter, sa uverejnia na webovom sídle agentúry ECHA po ukončení konzultácie.

There are currently no ongoing consultations.