Právne upozornenie

Európska chemická agentúra (ďalej len „agentúra ECHA“) spravuje toto webové sídlo (ďalej len „webové sídlo agentúry ECHA“) v záujme zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám o svojej činnosti a plnenia svojich povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v rámci jej mandátu.

Cieľom agentúry ECHA je udržiavať tieto však informácie a materiály v rámci možností čo najaktuálnejšie a najpresnejšie. Tieto informácie nemusia byť vždy podrobné, úplné, presné či aktuálne. V prípade, že bude agentúra ECHA oupozornená na chyby na webovom sídle agentúry ECHA, pokúsi sa ich čo najskôr odstrániť.

Konzultácia alebo použitie webového sídla agentúry ECHA si vyžaduje úplný súhlas s uvedenými podmienkami. Tieto podmienky sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté osobitné podmienky týkajúce sa nástrojov IT, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA, napríklad systému REACH-IT.

1. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Agentúra ECHA nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záväzky vyplývajúce z používania webového sídla agentúry ECHA ani súvisiace s jeho používaním.

Informácie, ktoré agentúra ECHA poskytuje, majú z veľkej časti všeobecnú povahu a neslúžia na riešenie konkrétnych situácií konkrétnych osôb alebo subjektov, ani nepredstavujú odborné či právne poradenstvo.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek oddielu 3 tohto právneho upozornenia, informácie, dokumenty, údaje a databázy sprístupnené na webovom sídle agentúry ECHA vrátane tých, ktoré poskytli tretie strany, sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej, implikovanej alebo vyplývajúcej zo zákona, zvyku, priebehu obchodovania alebo obchodného použitia.

Agentúra ECHA nemôže zaručiť a nezaručuje, že dokumenty dostupné na webovom sídle agentúry ECHA sú presnou kópiou oficiálne prijatého textu. V prípade nesúladu má prednosť text z Úradného vestníka, prípadne informácie uvedené v oddiele 3.

Cieľom agentúry ECHA je minimalizovať poruchy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na webovom sídle agentúry ECHA však mohli byť vytvorené alebo spracované v súboroch alebo formátoch, ktoré obsahujú chyby. Agentúra ECHA preto nemôže zaručiť a nezaručuje, že tieto problémy nespôsobia výpadok jej služby alebo ho iným spôsobom neovplyvnia. Agentúra ECHA odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s týmito problémami (napr. nefunkčnosť, počítačový vírus, zmena obsahu), ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní webového sídla agentúry ECHA alebo akýchkoľvek prepojených externých lokalít.

S výnimkou prípadov podvodu alebo vedomého úmyslu agentúra ECHA nebude zodpovedná (na základe zmluvy ani inak) za žiadne priame, osobitné, nepriame, náhodné, trestné, príkladné ani následné škody (vrátane časových strát, ušlých príjmov, ušlých ziskov, straty klientov či údajov a. i.), za žiadne rozhodnutie ani úkon akejkoľvek strany založený na dokumentoch, informáciách a údajoch dostupných na webovom sídle agentúry ECHA, za žiadne prerušenie poskytovania údajov, informácií alebo iného aspektu webového sídla agentúry ECHA, ani za žiadne podvodné použitie webového sídla agentúry ECHA treťou stranou. Ak zodpovednosť nemožno zo zákona vylúčiť, je obmedzená na skutočné a priame finančné straty v rozsahu, v akom nie sú zapríčinené preukázanou nedbanlivosťou strany, ktorá webové sídlo agentúry ECHA používa vo vlastnom mene alebo v mene inej strany predovšetkým za účelom konzultácie (ďalej len „používateľ“).

Toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti platí v najväčšej možnej miere povolenej podľa platných právnych predpisov. Nič, čo je uvedené v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti, však neobmedzuje zodpovednosť agentúry ECHA žiadnym spôsobom ani v žiadnom rozsahu, ktorý je v rozpore so záväznými požiadavkami stanovenými v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani nevylučuje zodpovednosť agentúry ECHA za veci, v súvislosti s ktorými zodpovednosť nemôže byť vylúčená podľa týchto právnych predpisov.

2. Obmedzené použitie webového sídla agentúry ECHA

Používateľ nesmie používať webové sídlo agentúry ECHA zo žiadnych dôvodov ani na žiadne účely, ktoré sú v akomkoľvek ohľade nezákonné, hanlivé, škodlivé, urážlivé alebo nevhodné, ani nesmie prenášať na webové sídlo agentúry ECHA, z neho ani prostredníctvom neho žiadny materiál, ktorý by mohol byť v akomkoľvek ohľade nezákonný, hanlivý, škodlivý, urážlivý alebo nevhodný, ani tam takýto materiál zverejňovať.

3. Informácie uverejnené na webovom sídle agentúry ECHA

Okrem všeobecných informácií súvisiacich s prevádzkovou činnosťou agentúra ECHA uverejňuje na svojom webovom sídle agentúry ECHA aj autentické verzie týchto zoznamov a informácií:

 • zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Podľa článku 59 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) je agentúra ECHA povinná na webovom sídle agentúry ECHA uverejňovať a aktualizovať zoznam kandidátskych látok. Tento zoznam kandidátskych látok sa považuje za jedinú autentickú verziu,
 • zoznam príslušných látok a dodávateľov podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR). Podľa článku 95 ods. 1 a 7 nariadenia BPR je agentúra ECHA povinná na webovom sídle agentúry ECHA uverejňovať a aktualizovať zoznam príslušných látok a dodávateľov. Tento zoznam sa považuje za jedinú autentickú verziu,
 • priebežný akčný plán Spoločenstva (CoRAP). Podľa článku 44 ods. 2 nariadenia REACH je agentúra ECHA povinná na webovom sídle agentúry ECHA uverejňovať a aktualizovať zoznam CoRAP. Tento zoznam sa považuje za jedinú autentickú verziu,
 • niektoré ďalšie informácie, ako sú napríklad individuálne regulatórne rozhodnutia a rozhodnutia riadiacej rady agentúry ECHA atď. (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Používateľov upozorňujeme, že podľa článku 10 nariadenia REACH sa podrobné súhrny štúdií a súhrny štúdií uverejnené na webovom sídle agentúry ECHA môžu používať len na účely registrácie, ak je potenciálny registrujúci legitímnym vlastníkom príslušnej úplnej správy o štúdii alebo má povolenie odkazovať na príslušnú úplnú správu o štúdii.

S výnimkou prípadov, ak sa to vyžaduje na účely splnenia regulatórnych požiadaviek a/alebo vypracovania správ požadovaných vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo administratívnymi postupmi, sú informácie CAS na webovom sídle agentúry ECHA vlastníctvom Americkej chemickej spoločnosti a ich používanie alebo ďalšie šírenie nie je povolené bez predchádzajúceho písomného povolenia Americkej chemickej spoločnosti.

 

4. Pravidlá uvádzania odkazov

4.1. Odkazy z webového sídla agentúry ECHA na externé webové lokality

Agentúra ECHA poskytuje odkazy na mnohé európske inštitúcie, orgány a agentúry, ako aj na webové lokality iných tretích strán, ktoré súvisia s jej prácou. Používateľ by si mal byť vedomý týchto skutočností:

 • ak používateľ prechádza na inú webovú lokalitu prostredníctvom odkazu, ktorý poskytuje agentúra ECHA, vzťahujú sa naňho podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov danej webovej lokality,
 • agentúra ECHA nepodporuje webové lokality tretích strán, ani nezodpovedá za ich obsah či používanie.

Ak niektorý z odkazov uvedených na webovom sídle agentúry ECHA nefunguje, používateľ to môže oznámiť agentúre ECHA, ktorá tento stav napraví.

4.2. Odkazy z externých webových lokalít na webové sídlo agentúry ECHA

Agentúra ECHA povoľuje a podporuje vytváranie odkazov na webové sídlo agentúry ECHA pre organizácie a jednotlivcov za týchto kumulatívnych podmienok:

 • odkazy možno smerovať len na webové stránky, ktoré obsahujú odkaz na toto právne upozornenie (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice),
 • žiadny odkaz na webové sídlo agentúry ECHA umiestnený na inej webovej lokalite nesmie zavádzať používateľov tejto inej webovej lokality, pokiaľ ide o zdroj obsahu webového sídla agentúry ECHA. Agentúra ECHA musí byť riadne uvedená ako zdroj v súlade s týmto právnym upozornením,
 • ak sa na webové sídlo agentúry ECHA vstupuje prostredníctvom externého odkazu, používateľom musí byť jasné, že si prezerajú informácie, ktoré nie sú výhradné ani spoplatnené,
 • odkazy nesmú vzbudzovať dojem, že agentúra ECHA schvaľuje alebo podporuje ciele alebo obsah akéhokoľvek výrobku či služby alebo akýkoľvek vedecký či administratívny výstup z informácií alebo textu, v súvislosti s ktorými je odkaz uverejnený,
 • ak sa odkazy nachádzajú na webovej lokalite zloženej z rámov, obsah z webového sídla agentúry ECHA sa na tejto webovej lokalite nesmie zobrazovať v rámoch spôsobom, ktorý by používateľov zavádzal o jeho pôvode. V týchto prípadoch musí byť takisto uvedené, že webové sídlo agentúry ECHA je predmetom tohto právneho upozornenia (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akreditácie

Agentúra ECHA neakredituje ani nepodporuje spoločnosti.

6. Upozornenie o právach duševného vlastníctva

© Európska chemická agentúra 2007 – 2019 Na niektoré informácie na webovom sídle agentúry ECHA sa vzťahujú práva duševného vlastníctva tretích strán (pozri najmä oddiel 6.3., oddiel 6.4. a oddiel 7. nižšie). .

6.1. Použitie informácií, dokumentov a údajov z webového sídla agentúry ECHA

Na základe podmienok tohto právneho upozornenia a iných záväzných obmedzení stanovených v platných právnych predpisoch sa informácie, dokumenty a údaje sprístupnené na webovom sídle agentúry ECHA môžu reprodukovať, šíriť a/alebo používať ako celok alebo po častiach na nekomerčné účely za predpokladu, že agentúra ECHA je uvedená ako zdroj: „Zdroj: Európska chemická agentúra, http://echa.europa.eu/“. Táto informácia musí byť uvedená v každej kópii materiálu.

Vo všeobecnosti platí, že akákoľvek reprodukcia, šírenie, preklad, úprava, usporiadanie, zmena a/alebo akékoľvek iné použitie informácií, dokumentov a údajov z webového sídla agentúry ECHA v rámci obchodnej činnosti si vyžaduje predchádzajúce písomné povolenie agentúry ECHA. Všetky žiadosti sa musia predložiť agentúre prostredníctvom tlačív žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi agentúry ECHA.

Okrem toho sa môžu uplatňovať aj osobitné podmienky týkajúce sa iného použitia materiálov chránených právami duševného vlastníctva agentúry ECHA alebo iným spôsobom.

6.2. Ochranné známky agentúry ECHA

Ochranné známky agentúry ECHA sú jej výhradným vlastníctvom. Ich používanie je bez predchádzajúceho písomného povolenia agentúry ECHA zakázané. Žiadosti sa musia predložiť agentúre ECHA prostredníctvom tlačív žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi.

6.3. Chránené materiály tretích strán

Povolenie uvedené v oddiele 6.1. sa nevzťahuje na prípadný obsah poskytnutý tretími stranami. V prípade materiálov, ktorých práva duševného vlastníctva patria tretej osobe, musí používateľ získať od držiteľa práv potrebné povolenie na reprodukciu, šírenie alebo akékoľvek iné použitie. Agentúra ECHA nie je oprávnená povoliť ani zakázať reprodukciu, šírenie ani používanie materiálov tretích strán.

Okrem uplatňovania oddielu 6.5. sa na reprodukciu, šírenie alebo ďalšie použitie informácií, dokumentov a údajov, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle agentúry ECHA a/alebo v databázach agentúry ECHA, môže vzťahovať ochrana práv duševného vlastníctva a ich použitie bez získania predchádzajúceho povolenia od držiteľov práv na príslušné informácie, dokumenty a údaje môže predstavovať porušenie práv týchto držiteľov. Agentúra ECHA neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záväzky za žiadne porušenie autorských práv ani iné porušenie v súvislosti s informáciami, dokumentmi a údajmi sprístupnenými na webovom sídle agentúry ECHA.

6.4. Databázy agentúry ECHA

Agentúra ECHA má výhradné práva na používanie, reprodukciu a sprístupnenie celých databáz dostupných na webovom sídle agentúry ECHA, alebo ich podstatných častí (databázu možno chápať ako zbierku nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov, ktoré sú systematicky alebo metodicky usporiadané a jednotlivo sprístupnené elektronicky alebo inak). Na obsah databáz sa môžu vzťahovať aj existujúce práva tretích strán (pozri oddiely 6.3. a 7.).

Replikácia celých databáz agentúry ECHA alebo ich podstatných častí je bez predchádzajúceho písomného povolenia agentúry ECHA zakázaná. Všetky žiadosti sa musia predložiť agentúre ECHA prostredníctvom tlačív žiadosti o informácie, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi agentúry ECHA.

6.5. Preberanie materiálov

Niektoré materiály môžu byť dostupné na prevzatie z webového sídla agentúry ECHA, napríklad zoznamy, výsledky vyhľadávania, stanoviská výboru, rozhodnutia agentúry ECHA, informačné karty a stručné profily. Podľa podmienok tohto právneho upozornenia a najmä oddielu 6.1. poskytuje agentúra ECHA používateľom povolenie na prevzatie a kopírovanie týchto materiálov za predpokladu, že:

 • agentúra ECHA je uvedená ako zdroj: „Zdroj: Európska chemická agentúra, http://echa.europa.eu/“. Táto informácia nachádzajúca sa na origináloch musí byť uvedená v každej kópii materiálu,
 • používateľ neurobí nič, čo by akýmkoľvek spôsobom narušilo celistvosť materiálov,
 • používateľ nereplikuje databázy materiálov na prevzatie bez písomného súhlasu (pozri oddiel 6.4.).
 • Bez toho, aby boli obmedzené iné práva alebo opravné prostriedky dostupné agentúre ECHA, sa tu uvedené povolenie automaticky ruší v prípade, že používateľ poruší ktorúkoľvek podmienku tohto právneho upozornenia, pričom v takom prípade musí používateľ ihneď zničiť všetky prevzaté materiály, ktoré má v držbe.

 

7. Chránené materiály tretích strán (inak ako na základe práv duševného vlastníctva)

Okrem oddielov 6.3. a 6.4. môžu byť materiály tretích strán, ktoré sú sprístupnené na webovom sídle agentúry ECHA, chránené aj inými právami ako právami duševného vlastníctva, ide napríklad o niektoré informácie podľa článku 10 nariadenia REACH. V prípade materiálov, ktorých iné práva vlastní tretia strana, musí používateľ získať od držiteľa práv potrebné povolenie na reprodukciu, šírenie alebo akékoľvek iné použitie.

Agentúra ECHA nie je oprávnená povoliť ani zakázať reprodukciu, šírenie ani používanie materiálov tretích strán. Agentúra ECHA neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záväzky za žiadne porušenie týchto práv v súvislosti s informáciami, dokumentmi a údajmi sprístupnenými na webovom sídle agentúry ECHA.

8. Ochrana osobných údajov

Agentúra ECHA chráni osobné údaje používateľov. Bez toho, aby boli dotknuté súbory cookie (pozri oddiel 11), používateľ si môže prezerať webové sídlo agentúry ECHA bez poskytnutia akýchkoľvek osobných informácií. V niektorých prípadoch však agentúra ECHA potrebuje osobné údaje na to, aby mohla poskytnúť osobné elektronické služby, napríklad podporu pomocou asistenčných centier, verejné konzultácie alebo softvérové aplikácie, pričom v takom prípade platia osobitné podmienky používania.

Zásady ochrany osobných údajov agentúry ECHA a ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájde používateľ na webovej stránke agentúry ECHA o ochrane osobných údajov (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

V prípade všeobecnej otázky o zásadách ochrany osobných údajov na webovom sídle agentúry ECHA sa používateľ môže obrátiť na agentúru ECHA prostredníctvom formulárov žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré sú k dispozícii na stránke s kontaktmi agentúry ECHA.

9. Systematický zber údajov

Činnosti systematického automatického zberu údajov (vrátane získavania údajov metódou scraping, hĺbkovej analýzy údajov a extrakcie a opätovného použitia) sú zakázané na celom webovom sídle agentúry ECHA ako i v celom obsahu databáz agentúry ECHA alebo v ich podstatnej časti.

10. Rôzne

10.1. Porušenie podmienok právneho upozornenia

Nedodržanie podmienok tohto právneho upozornenia môže mať pre používateľa dôsledky vrátane, ale nie výlučne, zakázaného prístupu na webové sídlo agentúry ECHA a do jej databáz zablokovaním jeho IP adresy.

Od každého používateľa sa môže požadovať zodpovednosť za akúkoľvek škodu na webovom sídle agentúry ECHA alebo za akúkoľvek škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z narušenia dostupnosti alebo prístupnosti webového sídla agentúry ECHA v dôsledku činnosti používateľa.

10.2. Platné právne predpisy a riešenie sporov

Podmienky tohto právneho upozornenia sa riadia právom Únie, ktoré podľa potreby dopĺňajú právne predpisy Fínska. Spormi, ktoré nemožno vyriešiť zmierom, sa budú zaoberať súdy vo Fínsku.

11. Súbory cookie na webovom sídle agentúry ECHA

Agentúra ECHA v záujme správneho fungovania webového sídla agentúry ECHA niekedy ukladá do zariadenia používateľa malé dátové súbory nazývané cookie.

11.1. Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa pri návšteve webového sídla agentúry ECHA uloží do počítača alebo mobilného zariadenia používateľa. Webovému sídlu agentúry ECHA umožňuje zapamätať si úkony a preferencie používateľa (napr. v súvislosti s prihlásením, jazykom, veľkosťou písma a inými nastaveniami zobrazenia) na určité obdobie, aby ich používateľ nemusel opakovane uvádzať po návrate na webové sídlo agentúry ECHA alebo pri prehliadaní jednotlivých stránok.

11.2. Ako agentúra ECHA používa súbory cookie na webovom sídle agentúry ECHA?

Viaceré stránky na webovom sídle agentúry ECHA využívajú súbory cookie na uloženie:

 • preferencií zobrazenia, napríklad nastavenie kontrastu farieb a veľkosti písma,
 • skutočnosti, či už používateľ odpovedal na prieskum o užitočnosti obsahu zobrazujúcom sa v samostatnom okne (pop-up), aby sa už prieskum opätovne nezobrazoval,
 • skutočnosti, či používateľ súhlasil (alebo nesúhlasil) s tým, že agentúra ECHA používa na webovom sídle agentúry ECHA súbory cookie.
Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na webovom sídle agentúry ECHA a o účele ich použitia:

 

Názov Uplynutie platnosti Opis
Súbory cookie na identifikáciu relácie Koniec relácie Súbory cookie na identifikáciu relácie slúžia na jedinečnú identifikáciu používateľa priradeného k relácii a na získanie informácií o tom, že používateľ aktívne používa webové sídlo ECHA. Informácie zo súborov cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa.
Informácia o súboroch cookie 1 mesiac Uchováva súhlas používateľa s používaním súborov cookie na webovom sídle ECHA. Informácia o súboroch cookie sa zobrazuje na každej stránke, kým s ňou používateľ nesúhlasí.
Predvoľby používateľa 1 rok Súbor COOKIE_SUPPORT znamená, že používateľ súhlasil so súbormi cookie. Súbor GUEST_LANGUAGE_ID obsahuje jazykové preferencie používateľa.
Súbory cookie služby Google Analytics 2 roky (na rozlíšenie používateľov a relácií), 10 minút (na obmedzenie frekvencie žiadostí) Webové sídlo ECHA využíva službu na webovú analýzu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie. Informácie vytvorené pomocou súboru cookie o tom, ako používateľ používa webové sídlo agentúry ECHA (vrátane jeho IP adresy), sa pošlú spoločnosti Google, ktorá ich archivuje na serveroch v USA. Spoločnosť Google tieto informácie použije na účely zhodnotenia používania webového sídla ECHA používateľmi, zostavovania správ o činnosti na webovom sídle ECHA pre jeho prevádzkovateľov a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou na tomto webovom sídle a s používaním internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí IP adresu používateľa k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používateľ môže odmietnuť používanie súborov cookie tak, že zvolí príslušné nastavenia svojho prehliadača. Ak to však urobí, nemusí mať možnosť využívať všetky funkcie webového sídla ECHA. Používaním webového sídla ECHA dáva používateľ súhlas so spracovaním údajov o sebe spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené v predchádzajúcom texte. Používateľ môže odmietnuť používanie súborov cookie tak, že si prevezme a nainštaluje doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Doplnok informuje softvér Google Analytics JavaScript (ga.js), že údaje o návšteve webového sídla ECHA sa nemajú posielať službe Google Analytics.
Upozornenie v prehliadači Internet Explorer Koniec relácie V súbore ECHAIExplorerWarning je uložená informácia o tom, či používateľ prijal informačnú správu, ktorá sa zobrazí pri použití prehliadača IE 7. Správa používateľa informuje, že v prehliadači IE 7 nemusia správne fungovať všetky funkcie portálu.
Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti 1 mesiac Uchováva informáciu o tom, či používateľ prijal vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti kliknutím na príslušné začiarkavacie políčko. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa zobrazuje na stránke vyhľadávania chemikálií s takmer všetkými vyhľadávacími formulármi a portletmi „Zobraziť chemikáliu“, ktoré sa inicializujú v časti „Informácie o chemikáliách“.
Súbory „cookie“ AddThis 30 minút až 2 roky _atuvc (2 roky): zabezpečuje, aby používateľ videl aktualizovaný počet, ak zdieľa stránku.
_atuvs (30 minút): používa sa spolu s __atuvc. Umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
bt2 (8 mesiacov): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
di2 (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
loc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
uid (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
uvc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.
vc (2 roky): umožňuje používateľovi podeliť sa o obsah prostredníctvom webových lokalít sociálnych sietí a e-mailu. Ak agentúra ECHA poskytuje odkazy na služby tretích strán, ktoré používateľ považuje za užitočné, môže do jeho zariadenia uložiť súbor cookie na uľahčenie používania týchto služieb.

Aktivácia týchto súborov cookie nie je nevyhnutná na fungovanie webového sídla ECHA, používateľovi však spríjemní prehliadanie. Používateľ môže súbory cookie odstrániť alebo zablokovať, ak to však urobí, niektoré funkcie webového sídla ECHA nemusia fungovať správne.

Informácie zo súborov cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa a údaje o štruktúre má plne pod kontrolou agentúra ECHA. Súbory cookie sa nepoužívajú na žiadne iné účely ako na tie, ktoré tu sú uvedené.

11.3. Ako ovládať súbory cookie

Používateľ môže súbory cookie ľubovoľne ovládať a/alebo odstraňovať – podrobnosti nájdete na lokalite aboutcookies.org. Používateľ môže odstrániť všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby bránili v ich ukladaní. V takomto prípade môže byť potrebné manuálne upravovať niektoré nastavenia pri každej návšteve danej webovej lokality a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Verzia 5 – 24.03.2017

Categories Display