Databáza zoznamu klasifikácie a označovania

Databáza zoznamu klasifikácie a označovania

Databáza zoznamu klasifikácie a označovania

Táto databáza obsahuje informácie o klasifikácii a označovaní oznámených a registrovaných látok, ktoré poskytli výrobcovia a dovozcovia. Patrí sem aj zoznam harmonizovanej klasifikácie. Databáza sa pravidelne aktualizuje o nové a zmenené oznámenia. Aktualizované oznámenia nie je však možné osobitne vyznačiť, pretože oznámenia klasifikované rovnakým spôsobom sú združené na účely lepšieho zobrazenia.

Klasifikácie odvodené zo spoločných predložení v rámci registračného postupu podľa nariadenia REACH sú príslušne označené. Viac informácií o týchto látkach sa nachádza v databáze registrovaných látok.

Upozorňujeme, že niektoré informácie o zozname klasifikácie a označovania môžu patriť tretím stranám. Na používanie takýchto informácií môže byť preto nevyhnutný predchádzajúci súhlas tretích strán – vlastníkov. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si Právne upozornenie.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 June 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
α,α,α-trifluoro-p-toluoyl chloride
206-342-9 329-15-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N-diethyl-m-anisidine
202-134-7 92-18-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid
603-145-3 12650-69-0
Not Classified
Notified C&L View details
Benzyl pivalate
218-251-1 2094-69-1
Not Classified
Notified C&L View details
1H-Indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, dihydrogen phosphate (ester), disodium salt
600-286-2 102185-33-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
218-326-9 2118-39-0
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogenorthophosphate
231-448-7 7558-79-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Steel manufacture, chemicals
This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels. Aluminum, beryllium, boron, calcium, carbon, cerium, chromium, cobalt, copper, hafnium, iron, lanthanum, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, niobium, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, silicon, sulfur, tantalum, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, zirconium.
266-048-1 65997-19-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Triparanol
201-115-0 78-41-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Phthalimidoacetic acid
225-177-3 4702-13-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium hydrotrimethoxyborate(1-)
241-003-9 16940-17-3
Flam. Sol. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 83:1
618-677-1 90880-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethylamine monohydrochloride
257-626-4 52055-23-9
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, POLYMER WITH 2-ETHYLOXIRANE
608-680-6 31923-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, C12-18-alkyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-18 alkyl amine and SDA Reporting Number: 16-029-00.
268-953-7 68155-27-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Methyldioctylamine
224-703-9 4455-26-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-N,N,N',N'-tetramethylbut-2-ene-1,4-diamine
203-879-0 111-52-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8
Expl. 1.1
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-isopropenylaniline
258-008-7 52562-19-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cyclobutanemethanol
224-575-4 4415-82-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Ergoline-8-carboxylic acid, 8,9-didehydro-6-methyl-
611-233-8 5516-88-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
L-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts
290-478-9 90170-45-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
288-958-8 85946-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
Sodium benzenethiolate
213-224-0 930-69-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
620-213-8 2892-29-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
610-450-5 4928-87-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-methylethoxy)-1,2-diphenylethan-1-one
229-677-2 6652-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °C (302 °F to 554 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
649-421-00-7
265-132-5 64742-31-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-methylpyrimidin-2-ylamine
203-591-5 108-52-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disperse Violet 5
615-397-1 71775-53-6
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-dioxolan-2-one, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol
604-682-6 149295-53-4
Not Classified
Notified C&L View details
Walnut, Juglans regia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juglans regia, Juglandaceae.
281-688-1 84012-43-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
[2H4]ethylene
211-675-8 683-73-8
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS04 GHS07
Notified C&L View details
Enalaprilat
278-459-3 76420-72-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
{[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl}phosphonic acid
600-789-7 106941-25-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with diethanolamine, compds. with diethanolamine and ethanolamine
294-256-2 91696-96-7
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrabutylammonium nitrite
247-749-1 26501-54-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C11-14-branched and linear
287-812-0 85586-10-3
Not Classified
Notified C&L View details
C.I. DIRECT BLUE 077
618-325-7 89998-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 5-[[2-amino-4-[[4-[2-(4-nitro-2-sulphonatophenyl)vinyl]-3-sulphonatophenyl]azoxy]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
292-378-0 90604-82-3
Not Classified
Notified C&L View details
3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-ol 5,5-dioxide
247-944-1 26723-60-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]salicylic acid, sodium salt
286-202-1 85188-12-1
Notified C&L View details
4,4'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)dianiline
219-373-8 2425-95-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disisomicin pentakis(sulphate)
258-414-4 53179-09-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details

Export search results to: