Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Základnou zásadou v nariadení o biocídnych výrobkoch ((EÚ) č. 528/2012 (BPR)) je, že biocídny výrobok musí byť autorizovaný pred tým, ako ho možno sprístupniť na trhu alebo použiť v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku. Uskutočňuje sa to v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Najprv sa vyhodnotí účinná látka a za predpokladu splnenia kritérií sa potom schváli v špecifickom type výrobku. Druhým krokom je autorizácia každého výrobku, ktorý pozostáva zo schválenej účinnej látky (látok), obsahuje ju alebo ju vytvára. Táto stránka sa týka prvého kroku.

Údaje na tejto stránke sú zamerané na účinnú látku/typ výrobku. Odzrkadľuje sa to vo všetkých vyhľadávacích filtroch a vo výsledkoch vyhľadávania. V nasledujúcej tabuľke sa následne uvádzajú informácie podľa kombinácie účinnej látky/typu výrobku. Z dôvodu účinnosti sa pojem účinná látka používa zameniteľne s pojmom kombinácia účinnej látky/typu výrobku.

Databáza obsahuje účinné látky v programe preskúmania, účinné látky, ktoré nie sú zahrnuté v kontrolnom programe, ako aj látky uvedené v prílohe I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch. Viac informácií o kategorizácii účinných látok nájdete na stránke Schvaľovanie účinných látok.

Ďalšie informácie o vyhľadávaniach, ktoré môžete vykonávať, a o tom, ako sa predkladajú informácie, sa dozviete v ďalšej časti.

Ako vyhľadávať

Informácie o biocídnych účinných látkach si môžete prezerať dvomi spôsobmi:

— podľa konkrétnej účinnej látky a kombinácie typu výrobku (použite kartu Search (Vyhľadať)) a

- ako súhrn všetkých žiadostí o typ výrobku, ktoré boli predložené pre danú účinnú látku (záložka Summary (Súhrn)).

Na karte Search (Vyhľadať) môžete vyhľadávať pomocou týchto informácií:

- Podrobné informácie o účinnej látke: identifikátory látky, typ výrobku, kandidát na náhradu.
(Predvolený stav poľa Candidate for substitution (Látka, ktorá sa má nahradiť)) je „under assessment“ („v štádiu posudzovania“) a tento stav nemusí nevyhnutne znamenať, že sa predpokladá, že účinná látka je látka, ktorá sa má nahradiť. Za predpokladu, že účinná látka je alebo nie je identifikovaná ako potenciálna látka, ktorá sa má nahradiť, stav na stránke pre šírenie informácií sa primerane zmení na „áno“ alebo „nie“.)

Schvaľovacie údaje: napríklad stav žiadosti o schválenie, stupeň posudzovania v procese schvaľovania, platnosť udeleného schválenia.

- Súvisiace autorizované biocídne výrobky (obchodný názov biocídneho výrobku).

Spôsob prezentácie informácií

Tabuľka výsledkov obsahuje informácie o účinnej látke, napríklad dátum začiatku a konca schválenia, hodnotiaci príslušný orgán a stav schválenia alebo hodnotenia. Názov látky je odkaz na informačnú stránku o látke (Infocard), na ktorej sú zhrnuté informácie o látke zo všetkých regulačných kontextov spravovaných agentúrou ECHA.

Údaje o účinných látkach sa zbierajú z registra biocídnych výrobkov (R4BP 3). Zahŕňa informácie o účinných látkach, pre ktoré bola predložená žiadosť o schválenie konkrétneho typu biocídneho výrobku podľa smernice BPR alebo smernice o biocídnych výrobkoch (smernice 98/8/ES). Upozorňujeme, že krok validácie v R4BP 3 musí byť úspešne vykonaný, aby sa aktívne látky mohli šíriť alebo aby sa zobrazil najnovší stav v procese podávania žiadostí.

Ďalšie informácie o konkrétnom schválení účinnej látky sa nachádzajú v informačnom letáku (dostupnom prostredníctvom ikony s obrázkom oka v tabuľke s výsledkami). Informačný leták obsahuje podrobné informácie o najnovších údajoch o schválení vrátane príslušných dokumentov, súvisiacich autorizovaných biocídnych výrobkov a prehľad všetkých zmien týkajúcich sa schválenia účinnej látky.

V tabuľke výsledkov je viditeľný aj počet súvisiacich autorizovaných biocídnych výrobkov. Tento počet predstavuje počet klastrov výrobkov (skupín autorizácií) obsahujúcich danú účinnú látku.

Na karte Summary (Zhrnutie) je uvedený zoznam všetkých žiadostí týkajúcich sa typu výrobku, ktoré boli predložené pre danú účinnú látku, bez ohľadu na to, či bolo schválenie udelené alebo zamietnuté. Stav schválenia kombinácie účinnej látky a typu výrobku je opísaný ikonou. Keď umiestnite myš nad ikonu, uvidíte stav žiadosti o schválenie, krok hodnotenia, ak prebieha proces schvaľovania, a môžete získať prístup k informačnému listu o účinnej látke.

Výsledky exportovania

Výsledky týkajúce sa účinnej látky môžete exportovať do štandardných formátov webovej stránky agentúry ECHA (XLS, CSV a XML).

 

Due to a technical problem, which is being fixed, certain substance/product-type combinations are currently displayed with an inaccurate status.

No results were found
 
Iodine 231-442-4 7553-56-2 PT01 icon PT01 01/09/2015 31/08/2025 Sweden
Approved Link to the factsheet
Iodine 231-442-4 7553-56-2 PT03 icon PT03 01/09/2015 31/08/2025 Sweden
Approved - Renewal in progress
Competent authority evaluation
Link to the factsheet 211
Iodine 231-442-4 7553-56-2 PT04 icon PT04 01/09/2015 31/08/2025 Sweden
Approved Link to the factsheet 5
Iodine 231-442-4 7553-56-2 PT22 icon PT22 01/09/2015 31/08/2025 Sweden
Approved Link to the factsheet

Export search results to: