Dodávatelia účinných látok

ECHA je zodpovedná za zverejnenie zoznamu príslušných látok a dodávateľov príslušných látok a výrobkov v súlade s článkom 95 nariadenia o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPR") v znení nariadenia (EÚ) č. 334/2014 z 11. marca 2014. Účelom tohto zoznamu je „zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktoré uvádzajú účinné látky na trh" (odôvodnenie 8 nariadenia o biocídnych výrobkoch).

Dodávatelia na zozname podľa článku 95 zahŕňajú účastníkov na programe preskúmania, podporovateľov nových účinných látok, ktorí predložili dokumentáciu v súlade s článkom 11 smernice o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES, ďalej len „BPD") alebo s článkom 7 BPR, žiadateľov o autorizáciu výrobku, kde žiadosť zahŕňa dokumentáciu o alternatívnych účinných látkach (tzv. dokumentácia tretích strán), ako aj dodávateľov, ktorí podali žiadosť v súlade s článkom 95 ods. 1 BPR, ktorú ECHA považuje za vyhovujúcu.

ECHA bude zoznam pravidelne aktualizovať. Od 1. septembra 2015 biocídny výrobok nemôže byť k dispozícii na trhu EÚ, ak buď dodávateľ látky, alebo dodávateľ výrobku nie je zahrnutý v zozname podľa článku 95 pre typ výrobku, ku ktorému výrobok patrí.

Presnosť informácií v zozname zodpovedá údajom oznámeným agentúre. Ak by ste sa chceli vyjadriť k zoznamu alebo poslať žiadosť o úpravu, podajte žiadosť o opravu položky na zozname podľa článku 95. Upozorňujeme, že čas potrebný na zohľadnenie žiadosti sa môže líšiť v závislosti od zložitosti požiadavky na zmenu.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 20 March 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 20 March 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)