Consultation on derogation to the exclusion criteria

Účinné látky, ktoré spĺňajú tieto kritériá vylúčenia, by sa bežne nemali schvaľovať:

 • karcinogény, mutagény a látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia CLP,
 • endokrinné disruptory,
 • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky,
 • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

Výnimky sú podľa článku 5 ods. 2 BPR možné, pokiaľ sa preukáže, že:

 1. riziko expozície ľudí, zvierat alebo životného prostredia účinnej látke v biocídnom výrobku je za realisticky najhorších podmienok používania zanedbateľné, najmä ak sa výrobok používa v uzatvorených systémoch alebo v iných podmienkach zameraných na vylúčenie kontaktu s ľuďmi a uvoľnenia do životného prostredia;
 2. existujú dôkazy o tom, že účinná látka je nevyhnutná na predchádzanie alebo zvládnutie závažného nebezpečenstva pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie; alebo
 3. neschválenie účinnej látky by malo neprimeraný negatívny vplyv na spoločnosť v porovnaní s rizikom pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie vyplývajúcim z používania tejto látky.

V tomto prípade sa môže účinná látka schváliť maximálne na obdobie piatich rokov a na obmedzené použitie. Členské štáty môžu okrem toho povoliť biocídne výrobky len vtedy, ak usúdia, že na ich území sú splnené podmienky.

Aby sa rozhodlo o tom, či účinná látka môže alebo nemôže byť schválená, sa organizuje verejná konzultácia s cieľom zhromaždiť informácie o tom, či sú splnené podmienky na udelenie výnimky stanovené v článku 5 ods. 2 BPR.

Počas verejnej konzultácie sa zverejnia tieto informácie:

 • identifikácia látky (názov a čísla EC/CAS),
 • typ(-y) výrobku,
 • príslušný hodnotiaci orgán,
 • opis reprezentatívnych spôsoboch použitia predložených žiadateľom,
 • informácie o kritériách vylúčenia, ktoré spĺňa účinná látka.

Je dôležité, aby zainteresované strany (výrobcovia, používatelia biocídnych výrobkov, dotknutý sektor, orgány atď.) prispeli k verejnej konzultácii s cieľom získať cenné informácie pre rozhodovací proces, najmä o existencii alebo neexistencii vhodných alternatív.

Prispievatelia musia poskytnúť informácie s odôvodneniami, nielen tvrdenia, že látka je alebo nie je potrebná.

Informácie zhromaždené prostredníctvom verejnej konzultácie sú verejne dostupné.

Európska komisia spolu s členskými štátmi zohľadnia zhromaždené informácie pri rozhodovaní o tom, či schváliť lebo neschváliť príslušnú účinnú látku.

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie.
V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie.
V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie.


Ako predložiť príspevok na verejnú konzultáciu?

Verejná konzultácia bude prebiehať 60 dní.

Zainteresované tretie strany, ktoré chcú prispieť k verejnej konzultácii, musia predložiť príspevok a príslušné informácie prostredníctvom zabezpečeného webového formulára.

Na uľahčenie analýzy príspevku a rozhodovacieho procesu predkladateľ musí:

 • jasne uviesť, ktorú výnimku z článku 5 ods. 2 písm. a), b) a/alebo c) BPR považuje za splnenú alebo nesplnenú, a
 • poskytnúť podrobné odôvodnenie.

Ak sa verejná konzultácia organizuje o tej istej účinnej látke pre viacero typov výrobkov súčasne, predkladateľ musí poskytnúť osobitné podania pre každý typ výrobku, pretože odchýlka z vylúčenia sa analyzuje podľa jednotlivých typov výrobkov a podľa spôsobov použitia v rámci jedného typu výrobku.

Predkladateľ by mal takisto zvážiť odporúčania uvedené v usmernení „Predkladanie informácií v rámci verejnej konzultácie o látkach, ktoré sa potenciálne majú nahradiť, podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch“. Ak predkladateľ vo svojom príspevku napríklad uvedie existenciu alebo neexistenciu alternatív, musí byť presný, pokiaľ ide o použitie, na ktoré sa vzťahujú, názov a identifikáciu alternatívnych účinných látok alebo nechemických metód na reguláciu cieľových organizmov atď.

Poskytnuté informácie môžu byť nedôverné alebo dôverné. Ak požadujete, aby informácie boli dôverné, budete musieť poskytnúť riadne odôvodnenie (pozri usmernenie „Predkladanie informácií v rámci verejnej konzultácie o látkach, ktoré sa potenciálne majú nahradiť, podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch“). Všetky dôverné informácie budú k dispozícii len Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)