Konzultácia o výnimke z kritérií vylúčenia

Active substances meeting the following exclusion criteria should normally not be approved:

 • carcinogens, mutagens and reprotoxic substances categories 1A or 1B according to the CLP Regulation
 • endocrine disruptors
 • persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) substances
 • very persistent and very bioaccumulative (vPvB) substances

Derogations may be possible as laid down in Article 5(2) of the BPR, when it is shown that:

 1. the risk to humans, animals or the environment from exposure to the active substance in a biocidal product, under realistic worst-case conditions of use, is negligible, in particular where the product is used in closed systems or under other conditions which aim to exclude contact with humans and release into the environment;
 2. there is evidence that the active substance is essential to prevent or control a serious danger to human health, animal health or the environment; or
 3. not approving the active substance would have a disproportionate negative impact on society when compared with the risk to human health, animal health or the environment arising from the use of the substance.

In this case, approval of an active substance may be granted for a maximum period of five years, and for restricted uses. In addition, Member States may only authorise biocidal products where they consider that conditions are met on their territory.

To decide if the active substance may be approved or not, a consultation is organised to collect information on whether the conditions for derogation set out in Article 5(2) of the BPR are satisfied.

During the consultation, the following information is made public:

 • substance identity (name and EC/CAS numbers)
 • product-type(s)
 • evaluating competent authority
 • a description of the representative uses presented by the applicant
 • information on the exclusion criteria met by the active substance

It is important that interested parties (manufacturers, users of biocidal products, sector concerned, authorities etc.) contribute to the consultation to collect valuable information for the decision-making process, in particular on the existence or absence of suitable alternatives.

Contributors must provide information with justifications, and not mere statements that a substance is needed or not needed.

Information collected through the consultation is made publicly available.

The European Commission together with Member States will take into account the information collected when deciding whether to approve or not the concerned active substance.

There are currently no ongoing consultations.


Ako predložiť príspevok na verejnú konzultáciu?

Verejná konzultácia bude prebiehať 60 dní.

Zainteresované tretie strany, ktoré chcú prispieť k verejnej konzultácii, musia predložiť príspevok a príslušné informácie prostredníctvom zabezpečeného webového formulára.

Na uľahčenie analýzy príspevku a rozhodovacieho procesu predkladateľ musí:

 • jasne uviesť, ktorú výnimku z článku 5 ods. 2 písm. a), b) a/alebo c) BPR považuje za splnenú alebo nesplnenú, a
 • poskytnúť podrobné odôvodnenie.

Ak sa verejná konzultácia organizuje o tej istej účinnej látke pre viacero typov výrobkov súčasne, predkladateľ musí poskytnúť osobitné podania pre každý typ výrobku, pretože odchýlka z vylúčenia sa analyzuje podľa jednotlivých typov výrobkov a podľa spôsobov použitia v rámci jedného typu výrobku.

Predkladateľ by mal takisto zvážiť odporúčania uvedené v usmernení „Predkladanie informácií v rámci verejnej konzultácie o látkach, ktoré sa potenciálne majú nahradiť, podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch“. Ak predkladateľ vo svojom príspevku napríklad uvedie existenciu alebo neexistenciu alternatív, musí byť presný, pokiaľ ide o použitie, na ktoré sa vzťahujú, názov a identifikáciu alternatívnych účinných látok alebo nechemických metód na reguláciu cieľových organizmov atď.

Poskytnuté informácie môžu byť nedôverné alebo dôverné. Ak požadujete, aby informácie boli dôverné, budete musieť poskytnúť riadne odôvodnenie (pozri usmernenie „Predkladanie informácií v rámci verejnej konzultácie o látkach, ktoré sa potenciálne majú nahradiť, podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch“). Všetky dôverné informácie budú k dispozícii len Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov.