Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,999.8k)
Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 3.0 — януари 2019 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Съдействие — нотификация от потребител надолу по веригата Съдействие — нотификация от потребител надолу по веригата Подаване на нотификация на потребител надолу по веригата за разрешени употреби
Ако сте потребител надолу по веригата, използващ вещество от списъка за разрешаване (приложение XIV), съгласно разрешение, издадено на заявител нагоре по веригата на доставка,...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Бележка: Понастоящем са изброени само нотификациите, направени до ноември 2016 г. От края на 2017 г. дружествата имаха възможност да отбележат специфична информация в...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Заявленията за разрешение могат да обхващат употреби на дадено вещество от заявителя, употреби надолу по веригата на доставки или и двете. Потребителите надолу по веригата,...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Потребител надолу по веригата ли сте? Потребител надолу по веригата ли сте? Потребители надолу по веригата
Дружества или отделни работници, които употребяват химикали, се наричат потребители надолу по веригата съгласно регламентите REACH и CLP. Това включва дружества, които...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Потребител надолу по веригата — REACH-CLP и друго законодателство Потребител надолу по веригата — REACH-CLP и друго законодателство Друга нормативна уредба и потребителите надолу по веригата
Потребителите надолу по веригата имат ключова роля в усилията за гарантиране на безопасната употреба на химическите вещества с оглед защитата на здравето на човека и околната...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата за доставка
Участниците във веригата на доставки могат да имат различни роли и може би дори няколко роли едновременно. В зависимост от ролята си имате различни задължения и е възможно да...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Информационни листове за безопасност Информационни листове за безопасност
Информационни листове за безопасност Информационните листове за безопасност съдържат информация за свойствата на веществото или сместа и свързаните с тях опасности, както и...
Similar Results Similar Results
29/11/17
раздели с карти на употребите раздели с карти на употребите
Понятие Шаблони и подаване Библиотека с карти на употребите
Similar Results Similar Results
18/10/17
Регистрацията по REACH и потребителите надолу по веригата Регистрацията по REACH и потребителите надолу по веригата Регистрацията по REACH и потребителите надолу по веригата
Ако използвате химикали във вашата дейност в ЕС, за вас може да се отнасят крайните срокове за регистрация по REACH. Последният краен срок за регистрация на съществуващи...
Similar Results Similar Results
11/05/17
Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция
Целта на настоящото ръководство е да помогне на доставчиците и получателите на информационните листове за безопасност да съставят и разберат по-лесно информацията за веществата...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Използване на информация, генерирана от REACH/CLP, за осигуряване на безопасна употреба на химикали Галванично никелиране: изучаване на казус Използване на информация,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Фактологична справка REACH Фактологична справка ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАДОЛУ ПО...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Как потребителите надолу по веригата могат да...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Подаване на доклад на потребител надолу по веригата (разлики в класифицирането) Подаване на доклад на потребител надолу по веригата (разлики в класифицирането) Подаване на доклад на потребител надолу по веригата относно разлики в класифицирането
Подаване с помощта на REACH-IT Процедурата за докладване - вж. ръководството „Как се изготвя доклад на потребител надолу по веригата". Обърнете внимание, че изискването за...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Формулатори — регулаторен статус Формулатори — регулаторен статус Формулатори
Комуникация Класифициране на смесите Регулаторен статус на веществата, които използвате
Similar Results Similar Results
13/06/16
Формулатори — раздел „Класифициране Формулатори — раздел „Класифициране"
Като формулатор вие отговаряте за класифицирането, етикетирането и опаковането на сместа, която пускате на пазара. Трябва да сте наясно с опасностите, свързани със сместа, и...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Регулаторният контрол и потребителите надолу по веригата Регулаторният контрол и потребителите надолу по веригата Регулаторният контрол и потребителите надолу по веригата
Потребителите надолу по веригата имат определени задължения в случаите, когато дадено вещество, с което боравят, подлежи на изисквания за регулаторно управление на риска, като...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Доклади на потребител надолу по веригата Доклади на потребител надолу по веригата Доклади на потребител надолу по веригата
Необхванати употреби (Регламент REACH, член 38, параграф 1) Потребителите надолу по веригата са длъжни да предоставят на ECHA информация за необхванати употреби (употреби, които...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Потребители надолу по веригата — оценка за безопасност на химичните вещества Потребители надолу по веригата — оценка за безопасност на химичните вещества Доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по в
Потребителите надолу по веригата (ПНВ) могат, по своя преценка, да извършат оценка на безопасността на химично вещество, когато тяхната употреба не е обхваната (не отговаря на...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Задължения на потребителите надолу по веригата — проверка на вашата употреба Задължения на потребителите надолу по веригата — проверка на вашата употреба Проверка на вашата употреба
Когато потребителите надолу по веригата получат разширен информационен лист за безопасност за вещество или смес, те трябва да установят дали тяхната употреба е обхваната от...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Потребители надолу по веригата — роли и задължения Потребители надолу по веригата — роли и задължения Роли и задължения на потребителите надолу по веригата
Всички потребители надолу по веригата Идентифицират и прилагат подходящи мерки в информационния лист за безопасност и сценария на експозиция Когато потребителите надолу по...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Кой е потребител надолу по веригата? Кой е потребител надолу по веригата? Кой е потребител надолу по веригата?
Потребители надолу по веригата са потребителите на химични вещества по смисъла на регламентите REACH и CLP. Тези потребители са дружества или физически лица: на територията на...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Формулатори - основна Формулатори - основна Regulatory status of the substances you use
Формулаторите са потребители надолу по веригата, които произвеждат смеси и обикновено ги предлагат по-надолу по веригата на доставки или директно на потребителите. Те смесват...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Съвети за потребители на химикали на работното място Кратко ръководство за потребителите на химикали на работното място, предоставящо съвети как да се възползват максимално...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Как да се изготви доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по веригата. Практическо ръководство 17 Как да се изготви доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по веригата. Практическо ръководство 17 Как да се изготви доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по веригата. Практическо ръководство 17 (729.7k)
Как да се изготви доклад за безопасност на химичното вещество на потребител надолу по веригата. Практическо ръководство 17 2 Как да се изготви оценка за безопасност...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,308.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП (1,162.9k)
Безопасност на химикалите във Вашия бизнес Въведение за МСП Отказ от...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата Ръководство за потребителите надолу по веригата (1,813.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Teл.: +358 9 686180 | Факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за потребители...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display