Aviz juridic

 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „ECHA”) întreține acest site (denumit în continuare „site-ul ECHA”) pentru a facilita accesul publicului la informații cu privire la activitățile sale, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor care intră sub incidența mandatului său.

Atunci când o persoană utilizează site-ul ECHA, aceasta (denumită în continuare „utilizatorul”) acceptă în totalitate clauzele și condițiile stabilite mai jos. Aceste clauze și condiții nu aduc atingere clauzelor și condițiilor mai specifice aplicabile instrumentelor informatice sau altor conținuturi sau date găzduite sau furnizate pe site-ul ECHA.

1. Declinarea responsabilității

Obiectivul ECHA este de a menține disponibilitatea, acuratețea, caracterul actualizat și funcționalitatea acestui site, precum și a informațiilor pe acest site ECHA. Cu toate acestea, ECHA nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru disponibilitatea, acuratețea, conținutul și/sau erorile de pe site-ul ECHA sau din orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentul aviz juridic (vezi secțiunea 3). Aceasta înseamnă că ECHA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care rezultă din sau este în legătură cu disponibilitatea și/sau utilizarea site-ului ECHA sau a oricăror informații disponibile pe acest site, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Informațiile oferite de ECHA au, în mare măsură, un caracter general și nu sunt menite să trateze situația specifică a niciunei persoane sau entități. De asemenea, informațiile nu constituie consultanță profesională sau juridică. ECHA nu poate oferi nicio garanție privind reproducerea fidelă, în documentele disponibile pe site-ul său, a unui text adoptat oficial. Numai textul din Jurnalul Oficial sau informațiile menționate în secțiunea 3 sunt autentice și pot produce efecte juridice.

În mod similar, fără a aduce atingere secțiunii 3 din prezentul aviz juridic, informațiile, documentele, datele și bazele de date puse la dispoziție pe site-ul ECHA, inclusiv cele furnizate de părți terțe, sunt oferite „ca atare” și nu implică nicio garanție de niciun fel, fie expresă, implicită, fie care decurge dintr-un statut, dintr-o uzanță, o conduită sau o utilizare comercială.

2. Utilizarea limitată a site-ului ECHA

Utilizatorul nu va transmite către, de la sau prin intermediul site-ului ECHA și nu va publica pe acesta niciun material care ar putea fi ilegal, prejudiciabil, defăimător, ofensator sau inacceptabil în vreun fel.

3. Informațiile publicate pe site-ul ECHA

În plus față de publicarea de informații generale cu privire la activitățile sale operaționale sau de altă natură, ECHA publică pe site-ul său versiunile autentice ale următoarelor liste și informații:

 • Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). În conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH), ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei substanțelor candidate.
 • Lista substanțelor și a furnizorilor relevanți din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide (BPR). În conformitate cu articolul 95 alineatele (1) și (7) din BPR, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor și a furnizorilor relevanți. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Planul de acțiune comunitar flexibil (CoRAP). În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul REACH, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista CoRAP. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Alte informații, cum ar fi deciziile de reglementare individuale ale ECHA și deciziile Consiliului de administrație al ECHA (https://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Politica privind linkurile

4.1. Linkuri de la site-ul ECHA către site-uri externe

ECHA furnizează linkuri către diverse instituții, organisme și agenții europene, precum și către alte site-uri terțe care sunt relevante pentru activitatea sa. Linkurile sunt furnizate numai în scop informativ. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • Dacă accesează alt site prin intermediul unui link furnizat de ECHA, utilizatorul intră sub incidența condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale site-ului respectiv.
 • ECHA nu aprobă și nu este responsabilă pentru conținutul sau utilizarea niciunuia dintre aceste site-uri terțe.

Dacă unul dintre linkurile furnizate pe site-ul ECHA nu funcționează, utilizatorul poate să notifice ECHA.

4.2. Linkuri de la site-uri externe către site-ul ECHA

ECHA permite și încurajează organizațiile și persoanele fizice să creeze linkuri către site-ul său în următoarele condiții cumulative:

 • linkurile pot trimite numai la pagini web care conțin un link către acest aviz juridic (http://echa.europa.eu/ro/legal-notice);
 • când site-ul ECHA este accesat printr-un link extern, utilizatorii trebuie să înțeleagă clar că vizualizează informații de pe site-ul ECHA și că acestea sunt gratuite și nu sunt exclusive;
 • linkurile nu trebuie să creeze impresia că ECHA promovează sau susține obiectivele sau conținuturile vreunui produs sau serviciu sau ale vreunui rezultat științific sau administrativ al informațiilor sau al textului în contextul cărora/căruia se publică linkul.

5. Declarație privind drepturile de proprietate intelectuală

© Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 2007-2023.

Reproducerea, distribuirea sau utilizarea ulterioară a informațiilor, a documentelor și a datelor conținute pe site-ul ECHA și/sau în bazele de date ale ECHA ar putea fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală și de alte drepturi, iar utilizarea acestora fără a se obține permisiunea prealabilă din partea titularilor de drepturi asupra respectivelor informații, documente și date ar putea încălca drepturile acestora. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunui drept de autor sau pentru alte încălcări privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

Pentru informații suplimentare privind drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi, vezi secțiunile 5.1 și 5.2.

O parte din informațiile de pe site-ul ECHA fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi ale unor părți terțe (vezi în special secțiunea 5.1.2 de mai jos).

5.1. Utilizarea informațiilor, a documentelor și a datelor de pe site-ul ECHA

5.1.1 Materiale furnizate de ECHA

A) Regula generală

Sub rezerva clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic și sub rezerva altor limitări cu caracter obligatoriu prevăzute de legislația aplicabilă, informațiile, documentele și datele puse la dispoziție pe site-ul ECHA, cu excepția materialelor care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau al altor drepturi ale unor părți terțe și a bazelor de date în totalitate sau a unor părți substanțiale ale acestora, pot fi descărcate, reproduse, distribuite și/sau utilizate, integral sau în parte, în scopuri comerciale și necomerciale, dacă:

 1. utilizatorul recunoaște că ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și/sau răspundere pentru utilizarea informațiilor, a documentelor sau a datelor;
 2. utilizatorul nu afectează integritatea [sensul/mesajul (mesajele) de bază al (ale)] informațiilor, documentelor sau datelor și
 3. ECHA este recunoscută ca sursă: „Sursa: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/”. Această recunoaștere trebuie inclusă în fiecare copie a materialului.

Fără a limita celelalte drepturi sau măsuri reparatorii aflate la dispoziția ECHA, permisiunea acordată astfel va înceta automat în cazul în care utilizatorul încalcă oricare dintre clauzele prezentului aviz juridic și, în acest caz, utilizatorul trebuie să distrugă imediat toate materialele descărcate aflate în posesia sa.

B) Excepții

Baze de date în totalitate sau părți substanțiale ale acestora

Regula de mai sus privind permisiunea de a descărca și a copia informații de pe site-ul ECHA nu se aplică la totalitatea sau la părți substanțiale ale bazelor de date (o bază de date trebuie interpretată drept o colecție de lucrări, date sau alte materiale independente, aranjate sistematic sau metodic și accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau de altă natură), cu excepția anumitor activități sistematice de culegere de date permise mai jos în secțiunea 5.1.1 de față. Reproducerea, în totalitate sau într-o parte substanțială, a bazelor de date ale ECHA este interzisă, cu excepția cazului în care ECHA a acordat permisiunea scrisă prealabilă. Toate cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

Rețineți, de asemenea, că conținutul bazelor de date ar putea face obiectul unor drepturi preexistente ale unor părți terțe (vezi secțiunea 5.1.2).

Colectarea sistematică de date

În general, sunt interzise activitățile sistematice de culegere automată de date (inclusiv captura de date, explorarea de date, extragerea și reutilizarea de date) din întregul site sau o parte substanțială a site-ului ECHA și din bazele de date ale ECHA. Cu toate acestea, instituțiile de patrimoniu cultural și organizațiile de cercetare, așa cum sunt definite la articolul 2 din Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor pe piața unică digitală, pot desfășura activități de extragere a textului și a datelor în scopuri de cercetare științifică, conform articolului 3 din directivă.

Se pot aplica clauze specifice pentru alte utilizări

În plus față de cele de mai sus, s-ar putea aplica unele clauze și condiții specifice pentru alte utilizări ale materialelor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală ale ECHA sau în alt mod, de exemplu pentru traduceri.

5.1.2 Materiale care fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală sau al altor drepturi ale părților terțe

Permisiunea la care se face referire în secțiunea 5.1.1 nu este aplicabilă conținutului protejat prin drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale părților terțe. Prin urmare, în cazul materialelor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei părți terțe, utilizatorul trebuie să respecte condițiile de utilizare aferente materialelor respective sau să obțină permisiunea necesară pentru reproducere, distribuire sau orice altă utilizare de la deținătorul drepturilor respective. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunuia dintre aceste drepturi privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

Astfel de materiale pot include, de exemplu, informații CAS și anumite date din baza de date EUCLEF:

 • Informațiile CAS de pe site-ul ECHA sunt proprietatea Societății Americane de Chimie (American Chemical Society) și orice utilizare sau redistribuire, exceptând cazurile prevăzute în cerințele de reglementare justificative și/sau pentru elaborarea rapoartelor impuse de legislația națională sau de politica administrativă, este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a Societății Americane de Chimie.
 • Anumite date din baza de date EUCLEF (date EUCLEF) sunt furnizate ECHA de 3E Europe GmbH. Vânzarea directă în scopuri comerciale a datelor EUCLEF este interzisă. Utilizarea în scopuri necomerciale și în scopul asigurării respectării reglementărilor este permisă.

De asemenea, utilizatorilor li se reamintește că, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul REACH, rezumatele detaliate ale studiilor și rezumatele studiilor puse la dispoziția publicului pe site-ul ECHA pot fi utilizate în scopul înregistrării numai dacă potențialul solicitant al înregistrării este deținătorul legitim al rapoartelor complete ale studiilor sau are permisiunea de a face trimitere la rapoartele complete ale studiilor.

5.2. Mărcile ECHA

Mărcile ECHA sunt proprietatea exclusivă a agenției. Utilizarea lor este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a ECHA. Cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA. Informații specifice privind exploatarea logoului ECHA se găsesc pe site-ul ECHA (https://echa.europa.eu/corporate-identity).

6. Protecția datelor cu caracter personal

ECHA se angajează să respecte confidențialitatea datelor utilizatorilor. Fără a aduce atingere modulelor cookie (https://echa.europa.eu/cookies), utilizatorul poate naviga pe site-ul ECHA fără a oferi informații cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele cazuri sunt necesare detalii cu caracter personal pentru ca ECHA să poată asigura servicii electronice personalizate, de exemplu pentru serviciile biroului de asistență tehnică, consultări publice sau aplicații software, caz în care se vor aplica anumite clauze specifice de utilizare.

Pentru politica ECHA și informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorul va consulta pagina ECHA dedicată protecției datelor cu caracter personal (http://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Pentru cereri de informații generale referitoare la politica generală de confidențialitate a site-ului ECHA, utilizatorul poate contacta agenția prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

7. Diverse

7.1. Încălcarea clauzelor și condițiilor avizului juridic

Nerespectarea clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic poate avea consecințe pentru utilizator, printre care (dar în niciun caz limitate la aceasta) interzicerea accesării de către utilizator a site-ului ECHA și a bazelor de date prin blocarea adresei IP a utilizatorului.

Orice utilizator poate fi tras la răspundere pentru daunele aduse site-ului ECHA sau pentru orice daune care rezultă în mod direct sau indirect din afectarea disponibilității sau a accesibilității site-ului ECHA cauzată de acțiunile utilizatorului.

7.2. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Clauzele și condițiile prezentului aviz juridic sunt reglementate de legislația Uniunii, completată, după caz, de legislația Finlandei. Orice litigiu care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi adus în fața instanțelor din Finlanda.

 

Versiunea 8 – 29/06/2023