Aviz juridic

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (denumită în continuare „ECHA”) întreține acest site (denumit în continuare „site-ul ECHA”) pentru a facilita accesul publicului la informații cu privire la activitățile sale, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul actelor legislative care intră sub incidența mandatului său.

Obiectivul ECHA este să mențină aceste informații și materiale actualizate și exacte, în măsura în care acest lucru se poate face în mod rezonabil. Informațiile nu sunt neapărat atotcuprinzătoare, complete, exacte sau actualizate. În cazul în care îi sunt aduse la cunoștință erori, ECHA va încerca să le corecteze în cel mai scurt timp posibil.

Consultarea sau utilizarea site-ului ECHA presupune acceptarea deplină a clauzelor și condițiilor stabilite mai jos. Aceste clauze și condiții nu aduc atingere clauzelor și condițiilor aplicabile instrumentelor informatice găzduite pe site-ul ECHA, de exemplu REACH IT.

1. Exonerare de răspundere

ECHA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere care rezultă din sau este în legătură cu utilizarea site-ului ECHA.

Informațiile oferite de ECHA au, în mare măsură, un caracter general, nefiind menite să se refere la circumstanțele specifice ale vreunei persoane sau entități, și nu constituie consiliere profesională sau juridică.

Fără a aduce atingere primului paragraf din secțiunea 3 a prezentului aviz juridic, informațiile, documentele, datele și bazele de date puse la dispoziție pe site-ul ECHA, inclusiv cele furnizate de către părți terțe, sunt oferite „ca atare” și nu implică nicio garanție de niciun fel, fie explicită, implicită, fie care decurge dintr-un statut, dintr-o uzanță, o conduită sau o utilizare comercială.

ECHA nu poate să ofere nicio garanție că un document disponibil pe site-ul său reproduce întocmai un text adoptat oficial. În cazul unui dezacord, textul din Jurnalul Oficial sau, după caz, informațiile menționate în secțiunea 3 de mai jos vor avea întotdeauna întâietate.

În toate situațiile, obiectivul ECHA este să minimizeze întreruperile în utilizarea site-ului său cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul ECHA să fi fost create sau structurate în module sau formate care nu sunt lipsite de erori și , prin urmare, ECHA nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la astfel de probleme (de exemplu: nefuncționare, virus informatic, modificarea conținutului) apărute ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror site-uri externe asociate.

Cu excepția cazurilor de fraudă sau intenție directă, ECHA nu va fi trasă la răspundere (nici prin contract, nici în alt mod) pentru eventualele daune directe, speciale, indirecte, incidentale, punitive, exemplare sau colaterale (incluzând, dar fără a se limita la acestea, pierderea de timp, de venituri, de profit, de clienți sau de date), pentru deciziile luate sau acțiunile întreprinse de către orice parte pe baza documentelor, a informațiilor și a datelor puse la dispoziție pe site-ul ECHA, pentru eventuala întrerupere a oricăror date, informații sau a oricărui alt aspect al site-ului ECHA sau pentru eventuala utilizare frauduloasă a site-ului ECHA de către un terț. Dacă răspunderea nu poate fi exclusă prin lege, aceasta se limitează la pierderile financiare reale și directe, în măsura în care nu sunt cauzate de neglijența dovedită a părții care folosește site-ul ECHA (în nume propriu sau în numele unei alte părți) în scopuri de consultare sau în alte scopuri (denumită în continuare „utilizator”).

Exonerarea de răspundere se aplică în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă. Cu toate acestea, nicio parte a acestei exonerări de răspundere nu este menită să limiteze răspunderea ECHA într-un mod sau într-o măsură care contravine oricăror cerințe obligatorii prevăzute de legislația națională aplicabilă și nici să excludă răspunderea ECHA cu privire la aspectele în legătură cu care răspunderea nu poate fi exclusă în temeiul legislației respective.

2. Utilizarea limitată a site-ului ECHA

Utilizatorul nu va utiliza site-ul ECHA pentru niciun motiv sau scop care este ilegal, defăimător, prejudiciabil, ofensator sau inacceptabil în vreun fel, nici nu va transmite către, de la sau prin intermediul site-ului ECHA și nu va publica pe acesta niciun material care ar putea fi ilegal, prejudiciabil, defăimător, ofensator sau inacceptabil în vreun fel.

3. Informațiile publicate pe site-ul ECHA

În plus față de publicarea de informații generale cu privire la activitățile sale operaționale, ECHA publică pe site-ul său versiunile autentice ale următoarelor liste și informații:

 • Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). În conformitate cu articolul 59 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH), ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei substanțelor candidate.
 • Lista substanțelor și a furnizorilor relevanți din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide (BPR). În conformitate cu articolul 95 alineatele (1) și (7) din BPR, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista substanțelor și a furnizorilor relevanți. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Planul de acțiune comunitar flexibil (CoRAP). În conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul REACH, ECHA are obligația să publice și să actualizeze pe site-ul său lista CoRAP. Aceasta este considerată singura versiune autentică a listei.
 • Alte informații, cum ar fi, dar fără a se limita la deciziile de reglementare individuale și deciziile Consiliului de administrație al ECHA (https://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Utilizatorilor li se reamintește că, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul REACH, rezumatele detaliate ale studiilor și rezumatele studiilor puse la dispoziția publicului pe site-ul ECHA pot fi utilizate în scopul înregistrării numai dacă potențialul solicitant al înregistrării este deținătorul legitim al rapoartelor complete ale studiilor sau are permisiunea de a face trimitere la rapoartele complete ale studiilor.

Informațiile CAS de pe acest site reprezintă proprietatea Societății Americane de Chimie (American Chemical Society) și orice utilizare sau redistribuire, exceptând cazurile prevăzute în cerințele de reglementare justificative și/sau pentru elaborarea rapoartelor impuse de legislația națională sau de politica administrativă, este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a Societății Americane de Chimie.

 

4. Politica privind linkurile

4.1. Linkuri de la site-ul ECHA către site-uri externe

ECHA furnizează linkuri către diverse instituții, organisme și agenții europene și către alte site-uri terțe care sunt relevante pentru activitatea sa. Utilizatorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • Dacă accesează alt site prin intermediul unui link furnizat de ECHA, utilizatorul intră sub incidența condițiilor de utilizare și a politicii de confidențialitate a acelui site.
 • ECHA nu aprobă și nu este responsabilă pentru conținutul sau utilizarea niciunuia dintre aceste site-uri terțe.

Dacă unul dintre linkurile oferite pe site-ul ECHA nu funcționează, utilizatorul poate să notifice ECHA, iar ECHA va rectifica situația.

4.2. Linkuri de la site-uri externe către site-ul ECHA

ECHA permite și încurajează organizațiile și persoanele fizice să creeze linkuri către site-ul său în următoarele condiții cumulative:

 • linkurile pot trimite numai la pagini web care conțin un link către acest aviz juridic (http://echa.europa.eu/ro/legal-notice);
 • linkurile către site-ul ECHA create pe un alt site nu trebuie să creeze confuzie în rândul utilizatorilor celuilalt site cu privire la sursa conținutului site-ului ECHA. ECHA trebuie să fie pe deplin recunoscută drept sursă, în conformitate cu prezentul aviz juridic;
 • atunci când site-ul ECHA este accesat printr-un link extern, utilizatorilor trebuie să le fie clar faptul că vizualizează informații gratuite care nu sunt exclusive;
 • linkurile nu trebuie să creeze impresia că ECHA promovează sau susține obiectivele sau conținuturile vreunui produs sau serviciu sau ale vreunui rezultat științific sau administrativ al informațiilor sau al textului în contextul cărora/căruia se publică linkul;
 • dacă linkurile sunt create de pe un site bazat pe cadre, conținuturile de pe site-ul ECHA nu trebuie să fie afișate pe acel site într-un cadru care ar putea induce utilizatorii în eroare cu privire la originea conținuturilor. În astfel de cazuri, trebuie să se indice faptul că site-ul ECHA face obiectul prezentului aviz juridic (http://echa.europa.eu/ro/legal-notice).

 

5. Acreditări

ECHA nu acreditează și nu promovează întreprinderi.

6. Declarație privind drepturile de proprietate intelectuală

© Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 2007-2019.

O parte din informațiile de pe site-ul ECHA fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale unor părți terțe (a se vedea în special secțiunile 6.3, 6.4 și 7 de mai jos).

6.1. Utilizarea informațiilor, a documentelor și a datelor de pe site-ul ECHA

Sub rezerva clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic și sub rezerva altor limitări cu caracter obligatoriu prevăzute de legislația aplicabilă, informațiile, documentele și datele puse la dispoziție pe site-ul ECHA pot fi reproduse, distribuite și/sau utilizate, în totalitate sau în parte, în scopuri necomerciale, cu condiția recunoașterii agenției ECHA drept sursă: „Sursa: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/”. Această recunoaștere trebuie să fie inclusă în fiecare copie a materialului.

Ca regulă generală, orice reproducere, distribuire, traducere, adaptare, dispunere, modificare și/sau orice altă utilizare a informațiilor, a documentelor și a datelor de pe site-ul ECHA efectuată în cursul unei activități comerciale necesită permisiunea prealabilă scrisă din partea ECHA. Toate cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

În plus față de cele de mai sus, s-ar putea aplica unele clauze și condiții specifice pentru alte utilizări ale materialelor protejate prin drepturi de proprietate intelectuală ale ECHA sau în alt mod.

6.2. Mărcile ECHA

Mărcile ECHA sunt proprietatea exclusivă a agenției. Utilizarea acestora este interzisă fără permisiunea prealabilă scrisă a ECHA. Cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

6.3. Materialele protejate ale terților

Permisiunea menționată la secțiunea 6.1 nu se aplică materialelor furnizate de terți, dacă este cazul. Prin urmare, în cazul materialelor protejate prin drepturi de autor deținute de o parte terță, utilizatorul trebuie să obțină permisiunea necesară pentru reproducere, distribuire și orice altă utilizare de la deținătorul drepturilor de autor. ECHA nu este în măsură să permită sau să interzică reproducerea, distribuirea sau utilizarea materialelor care aparțin terților.

În plus față de aplicarea secțiunii 6.5, reproducerea, distribuirea sau utilizarea ulterioară a informațiilor, a documentelor și a datelor conținute pe site-ul ECHA și/sau în bazele de date ale ECHA ar putea fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, iar utilizarea acestora fără a se obține permisiunea prealabilă din partea titularilor de drepturi asupra respectivelor informații, documente și date ar putea încălca drepturile acestora. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunui drept de autor sau pentru alte încălcări privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

6.4. Bazele de date ale ECHA

ECHA are dreptul exclusiv de a controla utilizarea, reproducerea și punerea la dispoziția publicului a tuturor sau a unei părți considerabile din bazele sale de date disponibile pe site-ul ECHA (o bază de date trebuie să fie interpretată drept o colecție de lucrări, date sau alte materiale independente, aranjate într-un mod sistematic sau metodic și accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau de altă natură). De asemenea, conținutul bazelor de date ar putea face obiectul unor drepturi preexistente ale unor părți terțe (a se vedea secțiunile 6.3 și 7).

Reproducerea, în totalitate sau într-o parte substanțială, a bazelor de date ale ECHA este interzisă, cu excepția cazului în care ECHA a acordat permisiunea scrisă prealabilă. Toate cererile se transmit la ECHA prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

6.5. Descărcarea materialelor

Anumite materiale pot fi puse la dispoziție pentru descărcare de pe site-ul ECHA – de exemplu liste, rezultate ale căutărilor, avize ale comisiilor, decizii ale ECHA, infocarduri și profiluri concise. Sub rezerva clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic, în special a secțiunii 6.1, ECHA acordă utilizatorului permisiunea de a descărca și copia astfel de materiale în următoarele condiții:

 • ECHA este recunoscută ca sursă: „Sursa: Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/”. o astfel de recunoaștere care apare pe originale trebuie inclusă în fiecare copie a materialului;
 • utilizatorul nu întreprinde nicio acțiune care ar putea să afecteze în vreun fel integritatea materialelor și
 • utilizatorul nu reproduce bazele de date ale materialelor care pot fi descărcate, cu excepția cazului în care s-a acordat o permisiune scrisă în acest sens (a se vedea secțiunea 6.4).
 • Fără a limita celelalte drepturi sau măsuri reparatorii aflate la dispoziția ECHA, permisiunea acordată astfel va înceta automat în cazul în care utilizatorul încalcă oricare dintre clauzele prezentului aviz juridic și, în acest caz, utilizatorul trebuie să distrugă imediat toate materialele descărcate aflate în posesia sa.

 

7. Materiale protejate ale terților (altele decât cele protejate prin drepturi de proprietate intelectuală)

În plus față de secțiunile 6.3 și 6.4, materialele care aparțin părților terțe puse la dispoziție pe site-ul ECHA pot fi protejate și prin alte drepturi decât cele de proprietate intelectuală – de exemplu, anumite informații protejate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul REACH. Prin urmare, în cazul materialelor protejate de alte drepturi care sunt deținute de o parte terță, utilizatorul trebuie să obțină permisiunea necesară pentru reproducere, distribuire și orice altă utilizare de la deținătorul drepturilor respective.

ECHA nu este în măsură să permită sau să interzică reproducerea, distribuirea sau utilizarea materialelor care aparțin terților. ECHA nu își asumă nicio responsabilitate și nu poate fi trasă la răspundere pentru încălcarea niciunui astfel de drept privind informațiile, documentele și datele puse la dispoziție prin intermediul site-ului ECHA.

8. Protecția datelor cu caracter personal

ECHA se angajează să respecte confidențialitatea datelor utilizatorilor. Fără a aduce atingere modulelor cookie (a se vedea secțiunea 11 de mai jos), utilizatorul poate naviga pe site-ul ECHA fără a oferi informații cu caracter personal. Cu toate acestea, în unele cazuri sunt necesare detalii cu caracter personal pentru ca ECHA să poată asigura servicii electronice personalizate, de exemplu pentru serviciile biroului de asistență tehnică, consultări publice sau aplicații software, caz în care se vor aplica anumite clauze specifice de utilizare.

Pentru politica ECHA și informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorul va consulta pagina ECHA dedicată protecției datelor cu caracter personal (http://echa.europa.eu/ro/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Pentru orice cerere de informații generale referitoare la politica generală de confidențialitate a site-ului ECHA, utilizatorul poate contacta agenția prin intermediul formularelor de solicitări de informații disponibile pe pagina de contact a ECHA.

9. Colectarea sistematică de date

Nu sunt permise activitățile sistematice de colectare automată de date (inclusiv captura de date, explorarea de date, extragerea și reutilizarea de date) din întregul site sau dintr-o parte substanțială a site-ului ECHA și din bazele de date ale ECHA.

10. Diverse

10.1. Încălcarea clauzelor și condițiilor avizului juridic

Nerespectarea clauzelor și condițiilor prezentului aviz juridic poate avea consecințe pentru utilizator, printre care (dar în niciun caz limitate la aceasta) interzicerea accesării de către utilizator a site-ului ECHA și a bazelor de date prin blocarea adresei IP a utilizatorului.

Orice utilizator poate fi tras la răspundere pentru daunele aduse site-ului ECHA sau pentru orice daune care rezultă în mod direct sau indirect din afectarea disponibilității sau a accesibilității site-ului ECHA cauzată de acțiunile utilizatorului.

10.2. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Clauzele și condițiile prezentului aviz juridic sunt reglementate de legislația Uniunii, completată, după caz, de legislația Finlandei. Orice litigiu care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi adus în fața instanțelor din Finlanda.

11. Module cookie pe site-ul ECHA

Pentru a asigura o bună funcționare a site-ului ECHA, agenția plasează uneori pe dispozitivul utilizatorului mici module de date, numite module cookie.

11.1. Ce sunt modulele cookie?

Un modul cookie este un mic fișier de text care este salvat pe computerul sau pe dispozitivul mobil al utilizatorului atunci când vizitează site-ul ECHA. Acesta permite site-ului ECHA să rețină acțiunile și preferințele utilizatorului (de exemplu, cele legate de datele de autentificare, limba, dimensiunea fontului și alte preferințe de afișare) pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să redefinească preferințele respective atunci când revine pe site-ul ECHA sau în timpul navigării de la o pagină la alta.

11.2. Cum folosește ECHA modulele cookie pe site-ul ECHA?

Mai multe pagini ale site-ului ECHA utilizează module cookie pentru a reține:

 • preferințele de afișare ale utilizatorului, cum ar fi setările culorii de contrast sau dimensiunea fontului;
 • dacă utilizatorul a răspuns deja la un sondaj de tip pop-up, în care a fost întrebat dacă a considerat util conținutul (astfel încât utilizatorului să nu i se solicite acest lucru din nou);
 • dacă utilizatorul a fost de acord (sau nu) cu utilizarea modulelor cookie de pe site-ul ECHA.
Informații suplimentare cu privire la modulele cookie utilizate de site-ul ECHA și scopul utilizării acestora sunt prezentate mai jos:

 

Denumire Expirare Descriere
Module cookie de tip „ID sesiune” Sfârșitul sesiunii Scopul modulelor cookie de tip „ID sesiune” este să identifice în mod unic un utilizator asociat sesiunii și să primească indicii privind faptul că utilizatorul folosește site-ul ECHA în mod activ. Informațiile asociate modulelor cookie nu sunt utilizate pentru a identifica personal utilizatorul.
Modul cookie de tip notificare 1 lună Stochează acceptul utilizatorilor cu privire la utilizarea modulelor cookie de către site-ul ECHA. Notificarea cu privire la utilizarea modulelor cookie este prezentată pe fiecare pagină, până la acceptarea sa de către utilizator.
Preferințele utilizatorului 1 an COOKIE_SUPPORT indică faptul că utilizatorul acceptă module cookie. GUEST_LANGUAGE_ID indică preferințele lingvistice ale utilizatorului.
Module cookie Google Analytics 2 ani (pentru a distinge utilizatorii și sesiunile) 10 minute (pentru a accelera rata de prelucrare a solicitărilor) Site-ul ECHA folosește Google Analytics, un serviciu web de analiză asigurat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește module cookie. Informațiile generate de modulele cookie despre utilizarea site-ului ECHA de către utilizator (inclusiv adresa de IP a utilizatorului) vor fi transmise către Google și stocate de acesta pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului ECHA de către utilizator, de a elabora rapoarte despre activitatea site-ului pentru operatorii site-ului ECHA și de a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului ECHA și de utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către părți terțe în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau în cazul în care părțile terțe prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa de IP a utilizatorului cu alte date deținute de Google. Utilizatorul poate refuza utilizarea de module cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare pe browser-ul său. Totuși, dacă face acest lucru, este posibil să nu poată beneficia de toate funcțiile site-ului ECHA. Prin utilizarea site-ului ECHA, utilizatorul declară că este de acord cu prelucrarea de către Google a datelor referitoare la utilizator, în modul și în scopurile stabilite mai sus. Utilizatorul poate refuza utilizarea modulelor cookie descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on (programul de completare a browser-ului pentru excluderea Google Analytics). Programul de completare comunică cu Google Analytics JavaScript (ga.js), indicând că informațiile despre vizita pe site nu trebuie trimise către Google Analytics.
Avertisment Internet Explorer Sfârșitul sesiunii ECHAIExplorerWarning stochează acceptarea de către utilizator în mesajul informativ prezentat atunci când se utilizează IE 7. Mesajul îl informează pe utilizator că este posibil ca nu toate caracteristicile portalului să funcționeze bine cu IE 7.
Exonerare de răspundere 1 lună Stochează acceptarea de către utilizator a avizului juridic de exonerare de răspundere, făcând clic pe caseta respectivă. Exonerarea de răspundere este prezentată pe pagina „Search for Chemicals” (Căutare produse chimice), precum și în aproape toate formele de căutare și portleturile „View Substance” (Vizualizare substanță) inițializate de secțiunea „Informații privind produsele chimice”.
Module cookie „AddThis” de la 30 minute până la 2 ani _atuvc (2 ani): asigură vizualizarea de către utilizator a contorului actualizat dacă redistribuie o pagină.
_atuvs (30 minute): utilizat împreună cu __atuvc. Permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
bt2 (8 luni): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
di2 (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
loc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
uid (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
uvc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.
vc (2 ani): permite utilizatorului să distribuie conținut prin intermediul site-urilor rețelelor sociale și prin e-mail. Când ECHA oferă linkuri către servicii ale terților pe care utilizatorul le consideră utile, este posibil ca acestea să plaseze un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului, pentru a facilita utilizarea serviciului respectiv.

Activarea acestor module cookie nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului ECHA, dar îi va oferi utilizatorului o mai bună experiență de navigare. Utilizatorul poate să șteargă sau să blocheze aceste module cookie, dar dacă face acest lucru este posibil ca unele caracteristici ale site-ului ECHA să nu funcționeze așa cum ar trebui.

Informațiile asociate modulelor cookie nu sunt utilizate pentru a identifica personal utilizatorul, iar datele privind obiceiurile de navigare se află sub controlul complet al ECHA. Aceste module cookie nu se utilizează în alte scopuri decât cele descrise aici.

11.3. Controlul modulelor cookie

Utilizatorul poate să controleze și/sau să șteargă modulele cookie după cum dorește – pentru detalii, a se vedea aboutcookies.org. Utilizatorul poate șterge toate modulele cookie care se află deja în calculatorul său și poate configura majoritatea browser-elor să împiedice plasarea acestora. Totuși, dacă face acest lucru, ar putea fi nevoit să seteze manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitează un site și, de asemenea, este posibil ca unele servicii și funcții să nu fie disponibile.

Versiunea 5 – 24.03.2017

Categories Display