SCIP Database

ECHA stworzy i będzie prowadzić bazę danych z informacjami o substancjach stanowiących zagrożenie zawartych w wyrobach bądź w przedmiotach złożonych (produktach). Dane z bazy SCIP (ang. „substances of concern in products”) będą udostępniane podmiotom gospodarującym odpadami i konsumentom.

Informacje o obecności w danym wyrobie substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) z listy kandydackiej muszą być dostępne na wszystkich etapach cyklu życia produktów i materiałów, w tym na etapie odpadu. Aby tak się stało, przedsiębiorstwa dostarczające na rynek UE wyroby, w których wagowe stężenie substancji z listy kandydackiej przekracza 0,1%, będą musiały od dnia 5 stycznia 2021 r. przekazywać ECHA odpowiednie informacje umożliwiające bezpieczne użycie takich wyrobów.

Trzy główne cele bazy SCIP:

  1. ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne przez pomoc w zastępowaniu substancji stanowiących zagrożenie w wyrobach wprowadzanych do obrotu w UE;
  2. udostępnianie informacji służących dalszemu usprawnianiu operacji przetwarzania odpadów;
  3. sprawienie, aby władze mogły monitorować użycie w wyrobach substancji stanowiących zagrożenie oraz uruchamiać odpowiednie działania na wszystkich etapach cyklu życia wyrobów, w tym na etapie odpadu.

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do substancji z listy kandydackiej w wyrobach.

Kto musi przekazywać informacje do bazy SCIP?

Informacje do bazy SCIP muszą przekazywać następujący dostawcy:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby,
  • unijni importerzy,
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inne podmioty wprowadzające je do obrotu.

Obowiązkiem przekazywania informacji do ECHA nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio konsumentom.

Jakie informacje należy przekazywać do bazy SCIP?

Podmioty objęte obowiązkiem informacyjnym muszą przekazywać informacje o wyrobach, w których wagowe stężenie substancji z listy kandydackiej przekracza 0,1%. Zdecydowana większość wyrobów na rynku UE nie zawiera substancji z listy kandydackiej w ilościach powyżej progu stężenia.

Dostawcy wyrobów, oprócz danych kontaktowych do celów administracyjnych, muszą przekazywać ECHA następujące informacje:

  • informacje umożliwiające identyfikację wyrobu;
  • nazwę, zakres stężeń i miejsce substancji z listy kandydackiej obecnych w danym wyrobie;
  • inne informacje umożliwiające bezpieczne użycie wyrobu, zwłaszcza informacje służące zapewnieniu odpowiedniego zarządzania wyrobem, gdy stanie się on odpadem.

Podmioty podlegające temu obowiązkowi mogą dobrowolnie przekazać dodatkowe informacje.

Więcej szczegółów o danych, które należy przekazywać ECHA, można znaleźć w szczegółowych wymogach informacyjnych („Detailed information requirements”).

Które z danych przekazanych do bazy SCIP zostaną przez ECHA opublikowane?

W uzasadnionych przypadkach ECHA zapewni ochronę poufnych informacji handlowych. Na przykład nie będą upubliczniane prawnie wymagane dane, dzięki którym można ustalić powiązania między podmiotami w danym łańcuchu dostaw.

Categories Display