Wspólnotowe

Wspólnotowe

REACH

Rozporządzenie REACH ma na celu poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami ze strony chemikaliów.

CLP

Rozporządzenie CLP zapewnia przekazywanie pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej informacji na temat zagrożeń związanych z chemikaliami w sposób jasny poprzez klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych.

BPR

Celem rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych jest usprawnienie funkcjonowania rynku produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska naturalnego.

Aplikacje zagnieżdżone

PIC

Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) reguluje przywóz i wywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów i nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chcą wywozić te substancje chemiczne do krajów spoza UE.

CAD/CMRD (OELs)

Dyrektywa w sprawie czynników chemicznych oraz dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych stanowią ramy dla określenia dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy, stanowiąc integralną część unijnego mechanizmu ochrony zdrowia pracowników.

WFD

W dyrektywie ramowej w sprawie odpadów określono środki mające zapobiegać negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz zwiększać efektywność wykorzystania zasobów. Ma to zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Aplikacje zagnieżdżone

POPs

Rozporządzenie dotyczące TZO  zakazuje lub surowo ogranicza produkcję i stosowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych w Unii Europejskiej.

DWD

Zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej ma na celu ochronę ludzi i środowiska przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody pitnej oraz poprawę dostępu do takiej wody.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.