Wytyczne dotyczące PIC

Dokument z wytycznymi, dostępny na tej stronie, został opracowany z udziałem Komisji Europejskiej, wyznaczonych organów krajowych odpowiedzialnych za rozporządzenie PIC i akredytowanych zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli przemysłu. Celem niniejszego dokumentu jest ułatwienie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 649/2012 (rozporządzenie PIC) przez opisanie dobrej praktyki dotyczącej wypełniania obowiązków.

Dokument ten został przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE. Dostęp do przetłumaczonych wersji dokumentów znajduje się na tej stronie: należy skorzystać z menu wyboru języka w prawym górnym roku strony.

Wytyczne w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 649/2012 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nazwa referencyjna:
Wytyczne w sprawie rozporządzenia PIC
Opis:
W niniejszym dokumencie opisano szczegółowe przepisy dotyczące wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem PIC.

Cały dokument do pobrania w formacie PDF (07/03/2016)
Dodatkowe informacje na stronie internetowej ECHA
Dowiedz się więcej

Categories Display