Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej


©European Union
Chorwacja przystąpi do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. i zatem rozporządzenia w sprawie REACH, CLP, środków biobójczych i PIC, jak i inne prawodawstwo unijne dotyczące chemikaliów, będą miały zastosowanie od tego dnia do przedsiębiorstw mających siedzibę w Chorwacji. Stosowanie części przepisów rozporządzenia w sprawie REACH podlega środkom tymczasowym określonym w traktacie akcesyjnym (traktacie o przystąpieniu Republiki Chorwacji).
 

Na potrzeby przestrzegania obowiązków rejestracji i zgłaszania substancji chemicznych Europejskiej Agencji Chemikaliów przedsiębiorstwa chorwackie będą miały dostęp do odpowiednich narzędzi informatycznych: IUCLID 5 i REACH-IT.

Materiały kluczowe w języku chorwackim

Agencja udostępnia serię publikacji mającą pomóc przedsiębiorstwom w przestrzeganiu przepisów rozporządzeń REACH, CLP i rozporządzenia ws. produktów biobójczych.  Wytyczne i poradniki informatyczne w 23 językach UE znajdują się w dziale wsparcia witryny ECHA. Nasze programy pracy, sprawozdania roczne, biuletyny  oraz sprawozdania z nadzoru są dostępne pod linkiem „Publikacje" w dziale wsparcia.