CLP 2017

Produkty chemiczne opatrzone starymi etykietami znikają z półek

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wszystkie produkty chemiczne wprowadzane do obrotu muszą być znakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Rozporządzenie CLP to obecnie jedyny akt prawodawczy regulujący kwestie związane z klasyfikacją i oznakowaniem zarówno substancji, jak i mieszanin. Oznacza to zakończenie okresu przejściowego dla mieszanin. Począwszy od 1 czerwca dostarczać będzie można wyłącznie niebezpieczne substancje chemiczne opatrzone etykietami, na których zamieszczono piktogramy określone w rozporządzeniu CLP.

Przedsiębiorstwa muszą odpowiednio sklasyfikować, oznakować i opakować swoje niebezpieczne substancje chemiczne przed ich wprowadzeniem do obrotu. Jeżeli na Państwa półkach nadal znajdują się produkty opatrzone etykietami sporządzonymi zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, muszą Państwo upewnić się, że produkty te nie będą już wprowadzane do obrotu, lub zapewnić ich ponowne sklasyfikowanie i opatrzenie etykietami zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP.

Celem działań w obszarze klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, a także zagwarantowanie swobody przepływu substancji, mieszanin i wyrobów. Działania w tym zakresie podejmuje się w oparciu o globalnie zharmonizowany system przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Pytania dotyczące obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwach na mocy rozporządzenia CLP należy kierować do krajowych centrów informacyjnych.

Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu CLP i przestrzegali tych wymogów!

Categories Display