Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts

PFHxS Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
vPvB (Article 57e)
Data włączenia
07/07/2017
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 269-511-6 68259-08-5 Official source
Potassium perfluorohexane-1-sulphonate 223-393-2 3871-99-6 Official source
Perfluorohexane-1-sulphonic acid 206-587-1 355-46-4 Official source
Tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1) 274-462-9 70225-16-0 Official source

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2