Mogelijk zorgwekkende stoffen

Mogelijk zorgwekkende stoffen

Voortbouwend op de ervaringen die zijn opgedaan gedurende de eerste jaren van de toepassing van de REACH- en de CLP-verordening, heeft ECHA een geïntegreerde regelgevingsstrategie ontwikkeld waarin de verschillende regelgevingsprocedures worden gebundeld. De strategie biedt een duidelijke en coherente basis voor het verwezenlijken van de doelstellingen van die verordeningen en de doelstellingen op het gebied van chemicaliën die zijn vastgelegd in het kader van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 

Doelen van de geïntegreerde regelgevingsstrategie van ECHA:
  • het op efficiënte wijze aanwijzen van mogelijk zorgwekkende stoffen of groepen stoffen. Voor de veiligheidsbeoordeling van deze stoffen wordt de nodige informatie verschaft, zodat eventuele resterende punten van zorg kunnen worden aangepakt door toepassing van de meest geschikte regelgevingsmaatregelen voor risicobeheer;
  • het verzekeren van een passend en tijdig optreden door alle betrokkenen – ECHA, de lidstaten, de Europese Commissie en de industrie;
  • bij belanghebbenden het vertrouwen wekken dat de registranten aan hun informatieverplichtingen op grond van de REACH-verordening voldoen door in de toeleveringsketen betere communicatie over veilig gebruik te bevorderen.

Met de strategie, die sinds 2016 wordt uitgevoerd, worden de werkzaamheden voortgezet die zijn begonnen in het kader van de routekaart inzake zeer zorgwekkende stoffen.

Samenwerking met autoriteiten en belanghebbenden

Samenwerking tussen autoriteiten – ECHA, de Europese Commissie en de lidstaten – is van essentieel belang voor een efficiënte en doeltreffende uitvoering van de REACH- en CLP-procedures in het kader van de geïntegreerde regelgevingsstrategie. Door met belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van de industrie en ngo’s, samen te werken, kunnen de autoriteiten bijdragen tot de transparantie en voorspelbaarheid van regelgevingsactiviteiten en ervoor zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van de vooruitgang die wordt geboekt bij de regulering van bepaalde groepen stoffen.

Hoe worden de procedures geïntegreerd?

De infografiek hieronder geeft een overzicht van de verschillende procedures en de verbanden daartussen. De regelgevingsprocedure kan voor een bepaalde stof op elk willekeurig tijdstip beginnen en verloopt niet per se in de volgorde van het diagram.

 

Mogelijk zorgwekkende stoffen