wetgeving

wetgeving

REACH

De Reach-verordening heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren.

CLP

De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie.

BPR

De biocidenverordening (BPR) heeft tot doel de biocidenmarkt in de EU beter te laten functioneren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu.

Geneste Applicaties

PIC

De PIC-Verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming regelt de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en stelt verplichtingen aan bedrijven die deze chemische stoffen willen uitvoeren naar landen buiten de EU.

CAD/CMRD (OELs)

De richtlijn chemische agentia (CAD) en de richtlijn carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia (CMRD) bieden een kader voor de vaststelling van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en vormen een integrerend deel van het EU-mechanisme voor de bescherming van de gezondheid van werknemers.

WFD

In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden maatregelen beschreven ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afval voor het milieu en de menselijke gezondheid, en ter verbetering van het efficiënte gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

Geneste Applicaties

POPs

De POP-verordening verbiedt of beperkt de productie en het gebruik van persistente organische verontreinigende stoffen in de Europese Unie.

DWD

De herziene drinkwaterrichtlijn is bedoeld om burgers en het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater en de toegang tot drinkwater te verbeteren.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.