Identifikazzjoni ta' Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna

Sustanzi li jista’ jkollhom effetti serji u ħafna drabi irriversibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent jistgħu jiġu identifikati bħala sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs). Jekk sustanza tiġi identifikata bħala SVHC, din tiġi miżjuda fil-Lista ta’ Kandidati għall-inklużjoni eventwali fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni.

 

Ipparteċipa fil-konsultazzjoni

L-Istati Membri jew l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, jistgħu jipproponu li sustanza tiġi identifikata bħala SVHC billi jiġi ppreparat dossier skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XV għar-REACH. Ir-rapporti tal-Anness XV jistgħu jinstabu billi tintgħażel il-buttuna “Dettalji” fit-tabella li telenka s-sustanzi li huma proposti. Il-partijiet interessati kollha huma mistiedna jissottomettu kummenti dwar tali rapporti matul il-konsultazzjoni.

 

Il-preżentazzjoni ta’ kummenti

L-identifikazzjoni ta’ SVHC hija bbażata fuq il-karatteristiċi ta’ periklu ta’ sustanza. Huma partikolarment milqugħin kummenti fuq:

  • l-identità tas-sustanza (jiġifieri fuq l-isem tas-sustanza/in-numru EC/in-numru CAS/l-istruttura molekulari eċċ.)
  • il-karatteristiċi PBT jew vPvB u fuq karatteristiċi li jagħtu lok għal livell ekwivalenti ta’ tħassib.

Il-proposti ta’ SVHC ibbażati fuq klassifikazzjonijiet u tikkettar armonizzati (CLH) inklużi fir-Regolament CLP ma jistgħux jiġu kkontestati fil-proċess ta’ identifikazzjoni tas-SVHC. Għalhekk, kummenti li jikkritikaw is-CLH mhux se jiġu kkunsidrati f’dan il-kuntest.

Kummenti u informazzjoni ulterjuri relatati mal-użi, il-volumi għal kull użu, l-esponimenti, l-alternattivi u r-riskji tas-sustanza huma milqugħin ukoll mill-partijiet interessati kollha. Din l-informazzjoni ulterjuri mhux se tintuża biex tikkonferma l-identifikazzjoni tal-SVHC iżda waqt il-pass li jmiss fil-proċess tal-awtorizzazzjoni, biex tgħin lill-ECHA tiddeċiedi jekk is-sustanza għandhiex tiġi rrakkomandata għall-inklużjoni fil-Lista ta’ Awtorizzazzjoni. Id-dossiers ta’ reġistrazzjoni huma madankollu s-sors ewlieni ta’ informazzjoni għar-rakkomandazzjoni tas-sustanzi mil-Lista ta’ Kandidati għal-Lista ta’ Awtorizzazzjoni.

L-Istat Membru li ppreżenta l-proposta ta’ SVHC jew l-ECHA se jwieġeb għal kull kumment riċevut. Il-kummenti rilevanti għall-identifikazzjoni tas-sustanza bħala SVHC se jintbagħtu lill-Kumitat tal-Istati Membri (MSC) li se jivvaluta jekk is-sustanza għandhiex tiġi identifikata bħala SVHC.

 

Kunfidenzjalità

Il-kummenti pprovduti normalment jitqiesu bħala mhux kunfidenzjali u se jkunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-ECHA. Din hija, madankollu, opportunità biex jiġu mehmuża dettalji kunfidenzjali. F’dan il-każ, trid tiġi pprovduta ġustifikazzjoni mill-persuna/parti li tibgħat, li tispjega għaliex l-informazzjoni hija kkunsidrata kunfidenzjali. Din l-informazzjoni kunfidenzjali se tintuża biss mill-ECHA, inkluż il-Kumitati tagħha, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru proponenti u l-Kummissjoni Ewropea.

L-ECHA tapprezza jekk, fejn ikun possibbli, il-partijiet interessati jkunu jistgħu jippreżentaw il-kummenti tagħhom bl-Ingliż. Jekk jogħġbok innota li hija r-responsabbiltà tiegħek li tiżgura li l-ebda informazzjoni kunfidenzjali ma tiġi inkluża fil-verżjoni pubblika tal-kummenti (inkluż l-isem tal-organizzazzjoni tiegħek/ismijiet tal-fajls mehmuża eċċ.). Jekk jogħġbok irreferi wkoll għan-numru tal-paġna fir-rapport tal-Anness XV fil-kumment tiegħek (eż. p.12 il-konklużjoni fuq...). Kummenti riċevuti wara l-iskadenza rilevanti mhumiex se jiġu kkunsidrati.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.
 
bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 Austria vPvB (Article 57e) 17/02/2023 03/04/2023
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 278-355-8 75980-60-8 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 17/02/2023 03/04/2023