Īpaši bīstamu vielu identifikācija

Vielas, kurām var būt liela un nereti neatgriezeniska ietekme uz cilvēku veselību un vidi, var identificēt kā vielas, kas rada ļoti lielas bažas (SVHC). Ja vielu identificē kā SVHC, to iekļauj kandidātu sarakstā, lai laika gaitā to ietvertu licencēšanas sarakstā.

 

Piedalieties apspriedēs

Dalībvalstis vai Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma var ierosināt vielas identificēšanu kā SVHC, sagatavojot dokumentāciju saskaņā ar REACH XV pielikumā noteiktajām prasībām. Saskaņā ar XV pielikumu sagatavotos ziņojumus var atrast, tabulā, kurā uzskaitītas ierosinātās vielas, atlasot pogu “Details” (Sīkāka informācija). Visas ieinteresētās personas ir aicinātas apspriežu laikā iesniegt komentārus par šādiem ziņojumiem.

 

Komentāru iesniegšana

SVHC identificēšanas pamatā ir vielas bīstamās īpašības. Komentāri jo īpaši tiek gaidīti par:

  • vielas identitāti (t. i., par vielas nosaukumu / EK numuru / CAS numuru / modulāro struktūru utt.);
  • PBT vai vPvB īpašībām un par īpašībām, kuru dēļ vielas var uzskatīt par vielām, kas rada tādas pašas bažas.

SVHC priekšlikumus, kuru pamatā ir saskaņota klasificēšana un marķēšana (CLH) saskaņā ar CLP regulu, SVHC identificēšanas procesā nevar apstrīdēt. Tādēļ šajā saistībā netiks izskatīti komentāri, kuros paustas šaubas par CLH.

Tāpat no visām ieinteresētajām personām tiek sagaidīti komentāri un papildu informācija par vielas lietošanas veidiem, katra lietojuma apjomiem, iedarbību, alternatīvām un riskiem. Šo papildu informāciju neizmantos, lai apstiprinātu SVHC identificēšanu, bet izmantos licencēšanas procesa nākamajā posmā, lai ECHA būtu vieglāk pieņemt lēmumu par to, vai vielu vajadzētu ieteikt iekļaušanai licencēšanas sarakstā. Tomēr reģistrācijas dokumentācija ir galvenais informācijas avots, lai vielas no kandidātu saraksta ieteiktu iekļaut licencēšanas sarakstā.

Uz visiem saņemtajiem komentāriem atbildēs dalībvalsts, kas iesniegusi SVHC priekšlikumu, vai ECHA. Komentārus, kas attiecas uz vielas identificēšanu kā SVHC, nosūtīs dalībvalstu komitejai (MSC), kura novērtēs, vai viela būtu jāidentificē kā SVHC.

 

Konfidencialitāte

Iesniegtos komentārus parasti neuzskata par konfidenciālu informāciju, un tie būs publiski pieejami ECHA tīmekļa vietnē. Tomēr ir iespējams pievienot arī konfidenciālu informāciju. Šādā gadījumā iesniedzējam ir jāsniedz pamatojums, paskaidrojot, kādēļ šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu. Šādu konfidenciālu informāciju izmantos tikai ECHA, tostarp tās komitejas, tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kura iesniedza priekšlikumu, un Eiropas Komisija.

ECHA būs pateicīga, ja ieinteresētās personas, ja tas ir iespējams, savus komentārus iesniegs angļu valodā. Ņemiet vērā, ka jūsu pienākums ir nodrošināt, lai komentāru publiskajā redakcijā netiktu iekļauta konfidenciāla informācija (tostarp jūsu organizācijas nosaukums / pievienoto datņu nosaukumi utt.). Savos komentāros atsaucieties arī uz XV pielikuma ziņojuma lappuses numuru (piemēram, 12. lpp., secinājums par…). Pēc attiecīgā termiņa beigām saņemtos komentārus neņems vērā.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.