Sabiedriskā apspriešana par atkāpi no izslēgšanas kritērijiem

Normāli nevajadzētu apstiprināt aktīvās vielas, kas atbilst šiem izslēgšanas kritērijiem,:

 • 1A vai 1B kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, kā noteikts CLP regulā;
 • endokrīnie disruptori;
 • noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT vielas);
 • ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas vielas (vPvB).

BPR 5. panta 2. punktā ir norādītas atkāpes, kas ir iespējamas, ja ir pierādīts, ka:

 1. reāli iespējamos vissliktākajos lietošanas apstākļos biocīdā esošās aktīvās vielas radītais risks cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi ir nebūtisks, jo īpaši, ja biocīdu lieto slēgtās sistēmās vai citos apstākļos ar mērķi nepieļaut saskari ar cilvēkiem un tā nokļūšanu vidē;
 2. pierādījumi apliecina, ka aktīvā viela ir būtiska, lai novērstu vai kontrolētu nopietnu apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai vai videi; vai
 3. salīdzinājumā ar risku cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, ko rada vielas lietošana, aktīvās vielas neapstiprināšana varētu sabiedrībai radīt nesamērīgas negatīvas sekas.

Šādā gadījumā aktīvo vielu var apstiprināt ne vairāk kā uz piecu gadu periodu un attiecībā uz ierobežotiem lietošanas veidiem. Turklāt dalībvalstis drīkst apstiprināt biocīdus tikai tad, ja tās ir izvērtējušas šo nosacījumu izpildi savā teritorijā.

Lai nolemtu, vai aktīvo vielu drīkst vai nedrīkst apstiprināt, tiek rīkota sabiedriskā apspriešana nolūkā apkopot informāciju, vai ir izpildīti BPR 5. panta 2. punktā noteiktie atkāpes nosacījumi.

Sabiedriskās apspriešanas procesā tiek publiskota šāda informācija:

 • vielas identitāte (nosaukums un EK/CAS numurs);
 • produkta veids(-i);
 • kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu;
 • pieteikuma iesniedzēja norādīto reprezentatīvo lietošanas veidu apraksts;
 • informācija par izpildītajiem aktīvās vielas izslēgšanas kritērijiem.

Ir svarīgi, ka ieinteresētās personas (ražotāji, biocīdu lietotāji, attiecīgā nozare, iestādes u. tml.) sniedz savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā, lai tādējādi varētu apkopot noderīgu informāciju lēmumu pieņemšanas procesam, jo īpaši par piemērotu alternatīvu esamību vai neesamību.

Viedokļa iesniedzējiem ir jāsniedz informācija ar pamatojumu, nevis tikai apgalvojumi par to, vai viela ir vai nav nepieciešama.

Sabiedriskajā apspriešanā apkopoto informāciju publisko.

Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm ņem vērā apkopoto informāciju, lemjot, vai attiecīgo aktīvo vielu apstiprināt vai neapstiprināt.

Pašlaik apspriešana nenotiek.
Pašlaik apspriešana nenotiek.
Pašlaik apspriešana nenotiek.


Kā iesniegt viedokli sabiedriskajā apspriešanā?

Sabiedriskā apspriešana ilgst 60 dienas.

Ieinteresētās trešās personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, iesniedz savu viedokli un attiecīgo informāciju, izmantojot drošu tīmekļa veidlapu.

Lai atvieglotu iesniegto datu analīzi un lēmumu pieņemšanas procesu, iesniedzējam ir:

 • skaidri jānorāda, kura BPR 5. panta 2. punkta a), b) un/vai c) apakšpunktā noteiktā atkāpe, viņaprāt, ir vai nav izpildīta, un
 • jāsniedz detalizēts pamatojums.

Ja vienlaikus notiek sabiedriska apspriešana par vienas un tās pašas aktīvās vielas izmantošanu dažādu veidu produktos, iesniedzējam ir jāiesniedz atsevišķa veidlapa par katru produkta veidu, jo atkāpi no izslēgšanas analizē katram produkta veidam un katram produkta veida lietošanas veidam atsevišķi.

Iesniedzējam arī jāņem vērā ieteikumi, kas sniegti vadlīnijās “Informācijas iesniegšana sabiedriskajā apspriešanā par potenciāli aizstājamām vielām saskaņā ar Biocīdu regulu”. Piemēram, ja iesniedzējs norāda uz alternatīvu esamību vai neesamību, viņam ir precīzi jāapraksta minētie lietošanas veidi, alternatīvo aktīvo vielu nosaukumi un identifikatori vai neķīmiskās metodes mērķa organismu kontrolēšanai u. tml.

Iesniegtā informācija var būt vai var nebūt konfidenciāla. Ja jūs pieprasāt informācijas konfidencialitāti, tam ir jāsniedz attiecīgs pamatojums (sk. vadlīnijas “Informācijas iesniegšana sabiedriskajā apspriešanā par potenciāli aizstājamām vielām saskaņā ar Biocīdu regulu”). Jebkāda konfidenciāla informācija ir pieejama tikai Eiropas Komisijai un dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)