Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų identifikavimas

Cheminės medžiagos, kurios gali turėti rimtą ir dažnai negrįžtamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, gali būti identifikuojamos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC). Jeigu cheminė medžiaga identifikuojama kaip SVHC, ji bus įtraukta į kandidatinį sąrašą ir galiausiai į autorizacijos sąrašą.

 

Dalyvaukite viešosiose konsultacijose

Europos Komisijos prašymu valstybės narės arba Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) gali pasiūlyti identifikuoti cheminę medžiagą kaip SVHC, pagal REACH reglamento XV priede nustatytus reikalavimus parengdamos dokumentaciją. Pagal XV priedą parengtas ataskaitas galima rasti spustelėjus mygtuką „Išsami informacija“, esantį lentelėje, kurioje patiekiamas siūlomų cheminių medžiagų sąrašas. Visos suinteresuotosios šalys raginamos teikti pastabas dėl tokių ataskaitų per viešąsias konsultacijas.

 

Pastabų teikimas

SVHC identifikuojama atsižvelgiant į cheminės medžiagos pavojingumo savybes. Ypač laukiama pastabų dėl:

  • cheminės medžiagos tapatybės (t. y. dėl cheminės medžiagos pavadinimo / EB numerio / CAS numerio / molekulinės struktūros ir pan.);
  • PBT arba vPvB savybių ir savybių, kurios kelia tam tikro lygio susirūpinimą.

Pasiūlymai dėl SVHC, pateikti remiantis CLP reglamente nustatyta suderinta klasifikacija ir ženklinimu, negali būti ginčijami per SVHC identifikavimo procesą. Todėl šiomis aplinkybėmis pastabos, kuriomis ginčijamas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, nebus svarstomos.

Iš visų suinteresuotųjų šalių taip pat laukiama pastabų ir papildomos informacijos apie naudojimo būdus, pagal kiekvieną naudojimo būdą sunaudojamą kiekį, poveikį, alternatyvas ir riziką. Ši papildoma informacija bus naudojama ne per SVHC identifikavimo procesą, bet kitame autorizacijos proceso etape siekiant padėti ECHA nuspręsti, ar reikėtų rekomenduoti cheminę medžiagą įtraukti į autorizacijos sąrašą. Vis dėlto priimant rekomendaciją dėl cheminių medžiagų perkėlimo iš kandidatinio sąrašo į autorizacijos sąrašą, daugiausiai remiamasi registracijos dokumentacijomis.

Pasiūlymą dėl SVHC pateikusi valstybė narė arba ECHA atsakys į visas gautas pastabas. Su cheminės medžiagos priskyrimu SVHC susijusios pastabos bus persiųstos Valstybių narių komitetui (MSC), kuris įvertins, ar priskirti cheminę medžiagą SVHC.

 

Konfidencialumas

Pateiktos pastabos paprastai nelaikomos konfidencialiomis ir yra viešai skelbiamos ECHA svetainėje. Tačiau galima pridėti ir konfidencialius duomenis. Tokiu atveju pastabas teikiantis (-i) asmuo (šalis) privalo pateikti pagrindimą, kuriame paaiškinta, kodėl informacija laikytina konfidencialia. Tokią konfidencialią informaciją naudos tik ECHA, taip pat jos komitetai, pasiūlymą pateikusios valstybės narės kompetentingos institucijos ir Europos Komisija.

ECHA būtų dėkinga, jei suinteresuotosios šalys, kai galima, pateiktų savo pastabas anglų kalba. Jūs esate atsakingas, kad viešoje pastabų versijoje nebūtų jokios konfidencialios informacijos (įskaitant jūsų organizacijos pavadinimą, pridėtos rinkmenos pavadinimus ir pan.). Taip pat prašome savo pastaboje nurodyti pagal XV priedą parengtos ataskaitos puslapį (pvz., p. 12, išvada dėl...). Į pastabas, pateiktas po nustatyto termino, nebus atsižvelgiama.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

Šiuo metu konsultacijos nevyksta.
Šiuo metu konsultacijos nevyksta.
Šiuo metu konsultacijos nevyksta.


Categories Display