Skip to Content
Skip to Content

Teisės aktai

REACH reglamentu siekiama geriau apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamos rizikos.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP reglamentu užtikrinama, kad klasifikuojant ir ženklinant chemines medžiagas darbuotojai ir vartotojai Europos Sąjungoje būtų aiškiai informuojami apie cheminių medžiagų keliamus pavojus.

Atliekų pagrindų direktyva yra teisės aktas, skirtas netinkamo atliekų tvarkymo poveikio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui, oro taršai ir šiukšlinimui klausimams.

BPR reglamentu siekiama patobulinti biocidinių produktų rinkos veikimą ES, tuo pačiu užtikrinant labai gerą žmonių ir aplinkos apsaugą.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentas reglamentuoja tam tikrų pavojingų medžiagų importą ir eksportą bei nustato prievoles įmonėms, norinčioms šias chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis.

Categories Display


Route: .live2