Teisės aktai

Teisės aktai

REACH reglamentu siekiama geriau apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų keliamos rizikos.

Cheminių veiksnių direktyvoje ir Kancerogenų, mutagenų ar reprotoksinių medžiagų direktyvoje nustatyta profesinio poveikio ribinių verčių nustatymo sistema, kuri yra neatsiejama ES darbuotojų sveikatos apsaugos mechanizmo dalis.

CLP reglamentu užtikrinama, kad klasifikuojant ir ženklinant chemines medžiagas darbuotojai ir vartotojai Europos Sąjungoje būtų aiškiai informuojami apie cheminių medžiagų keliamus pavojus.

Atliekų pagrindų direktyvoje nustatytos priemonės, kuriomis siekiama spręsti atliekų susidarymo ir tvarkymo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai klausimus, taip pat veiksmingo išteklių naudojimo, būtino perėjimui prie žiedinės ekonomikos, priemonės.

BPR reglamentu siekiama patobulinti biocidinių produktų rinkos veikimą ES, tuo pačiu užtikrinant labai gerą žmonių ir aplinkos apsaugą.

Pagal Patvariųjų organinių teršalų (POT) reglamentą Europos Sąjungoje draudžiama gaminti ir naudoti patvariuosius organinius teršalus arba jų gamyba ir naudojimas yra griežtai ribojami.

Išankstinio pranešimo apie sutikimą (IPS) reglamentas reglamentuoja tam tikrų pavojingų medžiagų importą ir eksportą bei nustato prievoles įmonėms, norinčioms šias chemines medžiagas eksportuoti į ES nepriklausančias šalis.

Peržiūrėta Geriamojo vandens direktyva siekiama apsaugoti piliečius ir aplinką nuo užteršto geriamojo vandens sukeliamo žalingo poveikio ir užtikrinti geresnį geriamojo vandens prieinamumą.

EU Privacy Disclaimer

Siekdami užtikrinti, kad būtų patogu naudotis mūsų svetaine, jos tinklapiuose naudojame slapukus.