A különös aggodalomra okot adó anyagok azonosítása

Azok az anyagok, amelyek súlyos és gyakran visszafordíthatatlan hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre és a környezetre, különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC-ként) azonosíthatók. Ha valamely anyagot SVHC-ként határoztak meg, felveszik arra a jelöltlistára, amely az engedélyköteles anyagok jegyzékébe esetlegesen bekerülő anyagokat tartalmazza.

 

Részvétel a nyilvános konzultációban

A tagállamok vagy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) az Európai Bizottság felkérésére javasolhatják valamely anyag SVHC-ként való azonosítását oly módon, hogy a REACH XV. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dokumentációt állítanak össze. A XV. melléklet szerinti dokumentáció a javasolt anyagok táblázatában a „Details” gomb bejelölésével érhető el. Minden érdekelt felet felkérnek, hogy a nyilvános konzultáció során nyújtsák be észrevételeiket a dokumentációval kapcsolatban.

 

Észrevételek benyújtása

Az SVHC-ként történő azonosítás az anyag veszélyes tulajdonságain alapul. Különösen üdvözöljük az alábbiakkal kapcsolatos észrevételeket:

  • az anyag azonosító adatai (vagyis anyagnév, EK-szám, CAS-szám, molekulaszerkezet stb.)
  • PBT vagy vPvB tulajdonságok és ezekkel azonos mértékű aggodalomra okot adó tulajdonságok.

A CLP-rendeletbe beillesztett harmonizált osztályozáson és címkézésen (CLH) alapuló SVHC-javaslatok nem vitathatók az SVHC-ként való azonosítási eljárásban. Következésképpen, a CLH-t megkérdőjelező észrevételeket ebben az összefüggésben nem veszik figyelembe.

Az anyag felhasználásaival, felhasználásonkénti mennyiségével, expozíciójával, alternatíváival és kockázataival kapcsolatos észrevételeket és további információkat is szívesen fogadjuk az érdekelt felektől. Ezeket a további információkat nem az SVHC-ként való azonosítás megerősítésére használjuk fel, hanem az engedélyezési eljárás következő lépése során segíthetik a ECHA-t annak eldöntésében, hogy javasolja-e az anyag felvételét az engedélyezési jegyzékbe. Az anyagnak a jelöltlistáról az engedélyezési jegyzékre történő felvételére vonatkozó ajánlás tekintetében ugyanakkor a regisztrálási dokumentáció a legfontosabb információforrás.

Az SVHC-javaslatot benyújtó tagállam vagy az ECHA fog válaszolni a beérkezett észrevételekre. Az anyag SVHC-ként való azonosításával kapcsolatos észrevételeket továbbítják a Tagállami Bizottság (MSC) részére, amely megvizsgálja, hogy az anyagot SVHC-ként kell-e meghatározni.

 

Adatok bizalmas kezelése

Az észrevételek főszabály szerint bizalmas adatokat nem tartalmazónak minősülnek, és közzéteszik azokat az ECHA honlapján. Lehetőség van azonban bizalmas adatok megadására is. Ebben az esetben az észrevételt benyújtó félnek indoklást kell csatolni arra vonatkozóan, hogy miért minősül bizalmasnak az adat. A bizalmas adatot csak az ECHA, valamint bizottságai, a javaslatot benyújtó tagállam illetékes hatóságai és az Európai Bizottság fogja felhasználni.

Az ECHA szívesen fogadná, amennyiben lehetséges, ha az érdekelt felek észrevételeiket angolul tennék meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy ne szerepeljen bizalmas információ az észrevétel nyilvános változatában (beleértve az Ön szervezetének nevét, a csatolt fájlok nevét stb.). Kérjük, jelölje meg a XV. melléklet szerinti dokumentáció oldalszámát az észrevételében (pl. 12. o. következtetés -al/-el kapcsolatban). A határidő után beérkezett észrevételeket nem veszik figyelembe.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.
Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.
Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.


Categories Display