Jogalkotás

Jogalkotás

REACH

A REACH-rendelet célja, hogy javítsa az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok által jelentett kockázattal szembeni védelmét.

CLP

A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok által jelentett veszélyekről.

BPR

A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) célja, hogy javítsa a biocid termékek Európai Unión belüli piacának működését, az emberek és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett.

Beágyazott alkalmazások

PIC

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára.

CAD/CMRD (OELs)

A vegyi anyagokról szóló irányelv (CAD) és a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv (CMRD) biztosítja a keretet a munkahelyi expozíciós határértékek meghatározásához, és szerves részét képezi a munkavállalók egészségének védelmét szolgáló uniós mechanizmusnak.

WFD

A hulladékokról szóló keretirányelv intézkedéseket határoz meg a hulladéktermelés és -gazdálkodás környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak kezelésére, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás szempontjából döntő fontosságú erőforrások hatékony felhasználásának javítására.

Beágyazott alkalmazások

POPs

A POP-rendelet tiltja vagy szigorúan korlátozza az Európai Unióban a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok gyártását és használatát.

DWD

A felülvizsgált ivóvíz-irányelv célja a lakosság és a környezet védelme a szennyezett ivóvíz káros hatásaitól, illetve az ivóvízhez való hozzáférés javítása.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.