Consultation on derogation to the exclusion criteria

Az alábbi kizárási kritériumokat teljesítő hatóanyagok főszabály szerint nem hagyhatók jóvá:

 • a CLP-rendelet szerint 1A. és 1B. kategóriájú rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagok,
 • az endokrin rendszert károsító anyagok,
 • perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagok,
 • nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok

A biocid termékekről szóló rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján e szabálytól el lehet térni, amennyiben:

 1. az e hatóanyagnak egy biocid termékben való alkalmazásakor, a reálisan elképzelhető legkedvezőtlenebb körülmények közötti felhasználása esetén megvalósuló expozícióból adódóan az embereket, az állatokat vagy a környezetet érintő kockázat elhanyagolható, különösen, ha a terméket zárt rendszerben vagy olyan egyéb körülmények között használják, amelyek célja az emberekkel való érintkezés és a környezetbe jutás kizárása;
 2. bizonyított, hogy a hatóanyag alapvetően szükséges az emberi egészséget, az állati egészséget vagy a környezetet fenyegető komoly veszély megelőzése vagy a vele szembeni fellépés céljából; vagy
 3. a hatóanyag jóváhagyásának megtagadása aránytalanul nagy negatív következménnyel járna a társadalomra nézve ahhoz képest, amekkora kockázatot annak felhasználása jelentene az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre.

Ebben az esetben a hatóanyag legfeljebb ötéves időtartamra és a felhasználás korlátozása mellett hagyható jóvá. Ezenkívül a tagállamok csak akkor engedélyezhetik a biocid termékeket, ha úgy vélik, hogy ezek a feltételek teljesülnek a területükön.

A hatóanyag jóváhagyására vonatkozó döntés elősegítése érdekében nyilvános konzultációt szerveznek, hogy információt szerezzenek a BPR 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről.

A nyilvános konzultáció során a következő információkat hozzák nyilvánosságra:

 • az anyag azonosító adatai (név és EK-, illetve CAS-szám),
 • terméktípus(ok),
 • értékelő illetékes hatóság,
 • a jellegzetes felhasználások kérelmező általi leírása,
 • információk azon kizárási kritériumról, amelynek megfelel a hatóanyag.

Fontos, hogy az érdekelt felek (gyártók, biocid termékek felhasználói, érintett ágazat, hatóságok stb.) a döntéshozatal szempontjából értékes információk megadásával – különösen a megfelelő alternatívák rendelkezésre állásával vagy hiányával kapcsolatban – részt vegyenek a nyilvános konzultációban.

A résztvevőknek indokolással ellátott információkat kell adniuk, nem csupán azt kell közölniük, hogy az adott anyag szükséges vagy nem szükséges.

A nyilvános konzultáció során beérkező információkat nyilvánosságra hozzák.

Az Európai Bizottság és a tagállamok figyelembe veszik a beérkezett információkat, amikor döntést hoznak arról, hogy jóváhagyják-e az adott hatóanyagot.

Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.
Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.
Jelenleg nincsen folyamatban konzultáció.


Hogyan lehet részt venni a nyilvános konzultációban?

A nyilvános konzultáció 60 napig tart.

A nyilvános konzultációban részt vevő érdekelt harmadik feleknek biztonságos webes űrlapon kell benyújtaniuk az észrevételeiket és a vonatkozó információkat.

A megadott információk elemzésének és a döntéshozatali folyamatnak az elősegítése érdekében az észrevétel benyújtójának:

 • egyértelműen jeleznie kell, hogy az 5. cikk (2) bekezdésének a), b) és/vagy c) pontjában meghatározott feltétel teljesül, és
 • azt részletesen indokolnia kell.

Ha ugyanazon hatóanyaggal kapcsolatban egyidejűleg több terméktípusra vonatkozóan van folyamatban nyilvános konzultáció, az észrevétel benyújtójának minden egyes terméktípus esetén külön kell benyújtania az információkat, mivel a kizárásra vonatkozó eltérést terméktípusonként és a terméktípuson belül felhasználásonként vizsgálják.

Az észrevétel benyújtójának figyelembe kell vennie az „Információk benyújtása a biocid termékekről szóló rendelet alapján a helyettesítés szempontjából figyelembe vehető hatóanyagokkal kapcsolatos nyilvános konzultáció során” című útmutatóban szereplő ajánlásokat is. Ha például az észrevétel benyújtója alternatívák rendelkezésre állását vagy hiányát jelzi az észrevételében, pontosan meg kell határoznia az általa hivatkozott felhasználást, az alternatív hatóanyagok nevét és azonosító adatait vagy a célszervezetek védelmére szolgáló nem vegyi jellegű módszereket stb.

A benyújtott információ lehet bizalmas vagy nem bizalmas. Ha az információ bizalmas kezelését kérik, megfelelően indokolnia kell azt (lásd az „Információk benyújtása a biocid termékekről szóló rendelet alapján a helyettesítés szempontjából figyelembe vehető hatóanyagokkal kapcsolatos nyilvános konzultáció során” című útmutatót). A bizalmas információkat csak az Európai Bizottság és a tagállami illetékes hatóságok ismerhetik meg.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)