Zakonodavstvo

Zakonodavstvo

Cilj je Uredbe REACH unaprijediti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koje mogu predstavljati kemikalije.

Direktiva o kemijskim sredstvima (Direktiva CAD) i Direktiva o karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima (Direktiva CMRD) pružaju okvir za utvrđivanje graničnih vrijednosti izloženosti na mjestu rada, što je sastavni dio mehanizma EU-a za zaštitu zdravlja radnika.

Uredbom CLP jamči se javno priopćavanje informacija o opasnostima koje predstavljaju kemikalije radnicima i potrošačima u Europskoj uniji putem njihova razvrstavanja i označivanja.

U Okvirnoj direktivi o otpadu utvrđene su mjere kojima se nastoje spriječiti štetni učinci proizvodnje otpada i gospodarenja otpadom na okoliš i zdravlje ljudi, kao i mjere kojima se poboljšava učinkovita uporaba resursa ključnih za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Cilj je uredbe BPR poboljšati rad tržišta biocidnih proizvoda u EU-u te osigurati visoku razinu zaštite za ljude i okoliš.

Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima zabranjuje se ili strogo ograničava proizvodnja i uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari u Europskoj uniji.

Uredba o prethodnom informiranom pristanku regulira uvoz i izvoz određenih opasnih kemikalija i propisuje obveze za tvrtke koje žele izvoziti te kemikalije u zemlje izvan EU-a.

Svrha je revidirane Direktive o vodi za piće zaštititi građane i okoliš od štetnih učinaka zagađene vode za piće i poboljšati pristup vodi za piće.

EU Privacy Disclaimer

Na ovom portalu koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo njegova pregledavanja.