Zakonodavstvo

Zakonodavstvo

REACH

Cilj je Uredbe REACH unaprijediti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koje mogu predstavljati kemikalije.

CLP

Uredbom CLP jamči se javno priopćavanje informacija o opasnostima koje predstavljaju kemikalije radnicima i potrošačima u Europskoj uniji putem njihova razvrstavanja i označivanja.

BPR

Cilj je uredbe BPR poboljšati rad tržišta biocidnih proizvoda u EU-u te osigurati visoku razinu zaštite za ljude i okoliš.

Nested Applications

PIC

Uredba o prethodnom informiranom pristanku regulira uvoz i izvoz određenih opasnih kemikalija i propisuje obveze za tvrtke koje žele izvoziti te kemikalije u zemlje izvan EU-a.

CAD/CMRD (OELs)

Direktiva o kemijskim sredstvima (Direktiva CAD) i Direktiva o karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima (Direktiva CMRD) pružaju okvir za utvrđivanje graničnih vrijednosti izloženosti na mjestu rada, što je sastavni dio mehanizma EU-a za zaštitu zdravlja radnika.

WFD

U Okvirnoj direktivi o otpadu utvrđene su mjere kojima se nastoje spriječiti štetni učinci proizvodnje otpada i gospodarenja otpadom na okoliš i zdravlje ljudi, kao i mjere kojima se poboljšava učinkovita uporaba resursa ključnih za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Nested Applications

POPs

Uredbom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima zabranjuje se ili strogo ograničava proizvodnja i uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari u Europskoj uniji.

DWD

Svrha je revidirane Direktive o vodi za piće zaštititi građane i okoliš od štetnih učinaka zagađene vode za piće i poboljšati pristup vodi za piće.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.