Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen

Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan määrittää erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). Jos aine määritetään erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se lisätään kandidaattilistaan mahdollista luvanvaraisten aineiden luetteloon lisäämistä varten.

 

Osallistu kuulemiseen

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) jäsenvaltiot voivat Euroopan komission pyynnöstä ehdottaa aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Sitä varten niiden on laadittava aineisto REACH-asetuksen liitteessä XV esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liitteen XV mukaiset raportit löytyvät napauttamalla painiketta ”Details” taulukossa, jossa on ehdotetut erityistä huolta aiheuttavat aineet. Kaikkia sidosryhmiä pyydetään toimittamaan huomautuksia näistä raporteista kuulemisen aikana.

 

Huomautusten laatiminen

Aineen määrittäminen erityistä huolta aiheuttavaksi perustuu aineen vaarallisiin ominaisuuksiin. Huomautuksia pyydetään erityisesti seuraavista asioista:

  • aineen tunnistetiedot (ts. aineen nimi/EY-numero/CAS-numero/molekyylirakenne jne.)
  • PBT- tai vPvB-ominaisuudet ja muut ominaisuudet, jotka antavat aihetta vastaavanlaiseen huoleen.

Aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi koskevia ehdotuksia, jotka perustuvat yhdenmukaistettuihin luokitukseen ja merkintöihin CLP-asetuksen mukaisesti, ei voida kyseenalaistaa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämisen menettelyn aikana. Siksi tässä yhteydessä ei oteta huomioon sellaisia huomautuksia, joissa kyseenalaistetaan aineen yhdenmukaistettu luokitus ja merkintä.

Kaikki sidosryhmät voivat lähettää huomautuksia ja lisätietoja, jotka liittyvät aineen käyttöön, käyttömääriin ja aineelle altistumiseen sekä vaihtoehtoisiin aineisiin ja aineen riskeihin. Erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämistä ei vahvisteta näiden lisätietojen perusteella, vaan niitä käytetään lupamenettelyn seuraavassa vaiheessa: niiden avulla kemikaalivirasto päättää, onko ainetta syytä suositella lisättäväksi luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun päätetään siitä, suositellaanko kandidaattilistan aineita lisättäväksi luvanvaraisten aineiden luetteloon, tärkein tiedonlähde on kuitenkin rekisteröintiaineisto.

Saatuihin huomautuksiin vastaa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämistä koskevan ehdotuksen tehnyt jäsenvaltio tai kemikaalivirasto. Aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi koskevat huomautukset toimitetaan jäsenvaltioiden komitealle, joka arvioi, tulisiko aine määrittää SVHC-aineeksi.

 

Salassapito

Lähetettyjä huomautuksia ei yleensä katsota salassa pidettäviksi, ja ne julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla. Huomautuksiin voi kuitenkin liittää salassa pidettäviä tietoja. Tässä tapauksessa huomautuksen lähettävän henkilön/osapuolen on toimitettava perustelut, joista käy ilmi, miksi tiedot on katsottava salassa pidettäviksi. Tällaisia salassa pidettäviä tietoja käyttävät vain kemikaalivirasto ja sen komiteat, ehdotuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan komissio.

Kemikaalivirasto toivoo, että osapuolet toimittaisivat huomautuksensa englanniksi, mikäli se on suinkin mahdollista. Vastuullasi on varmistaa, ettei huomautusten julkiseen versioon sisälly salassa pidettäviä tietoja (tämä koskee myös organisaatiosi nimeä / liitetiedostojen nimiä jne.). Mainitse huomautuksessasi myös liitteen XV raportin sivunumero (esimerkiksi ”X:ää koskeva päätelmä sivulla 12”). Asianmukaisen määräajan jälkeen saatuja huomautuksia ei oteta huomioon.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.