Oikeudellinen huomautus

 

Euroopan kemikaalivirasto (jäljempänä ’ECHA’) ylläpitää tätä verkkosivustoa (jäljempänä ’ECHAn verkkosivusto’), jonka tarkoituksena on parantaa viraston toimintaa koskevien tietojen julkista saatavuutta ja täyttää virastolle sen tehtävien nojalla kuuluvat velvollisuudet.

Kun henkilö käyttää ECHAn verkkosivustoa, henkilö (jäljempänä ’käyttäjä’) hyväksyy kaikki jäljempänä esitetyt ehdot ja edellytykset. Nämä ehdot ja edellytykset eivät vaikuta niiden ehtojen soveltamiseen, jotka koskevat ECHAn verkkosivustolla olevia tietoteknisiä työkaluja tai ECHAn verkkosivustolla isännöitävää tai sen kautta tarjottavaa muuta sisältöä tai dataa.

1. Vastuuvapauslauseke

ECHAn tavoitteena on pitää ECHAn verkkosivusto ja sillä olevat tiedot käytettävissä olevina, oikeasisältöisinä, ajantasaisina ja toimivina. ECHA ei kuitenkaan anna sitoumuksia tai takeita eikä ole vastuussa ECHAn verkkosivuston tai sillä olevien tietojen käytettävyydestä, tarkkuudesta, sisällöstä ja/tai virheistä, ellei tässä oikeudellisessa huomautuksessa nimenomaan todeta toisin (ks. kohta 3). Tämä tarkoittaa sitä, ettei ECHA vastaa ECHAn verkkosivuston tai niillä olevien taikka niihin liittyvien tietojen saatavilla olosta ja/tai käytöstä, ellei tässä oikeudellisessa huomautuksessa nimenomaan todeta toisin.

ECHAn antamat tiedot ovat suurelta osin yleisluontoisia, eikä niitä ole laadittu tietyn henkilön tai yhteisön erityistarpeita varten. Tietoja ei ole annettu ammatillisena tai oikeudellisena neuvontana. ECHA ei voi taata eikä takaa, että ECHAn verkkosivustolla oleva asiakirja olisi virallisesti hyväksytyn tekstin tarkka toisinto. Vain virallisen lehden tekstit tai kohdassa 3 luetellut tiedot ovat todistusvoimaisia, ja niillä voi olla oikeudellisia vaikutuksia.

Vastaavasti ja rajoittamatta tämän oikeudellisen huomautuksen 3 kohdassa soveltamista ECHAn verkkosivustolla olevat tiedot, asiakirjat, data ja tietokannat, myös ne, jotka ovat kolmansien osapuolten toimittamia, annetaan käyttöön ”sellaisena kuin ne ovat”, eikä virasto vastaa minkäänlaisesta nimenomaisesta, hiljaisesta tai lainsäädäntöön perustuvasta, normaalista, käsittelyn aikaisesta tai kaupallisesta käytöstä.

2. ECHAn verkkosivuston rajoitettu käyttö

Käyttäjä ei saa siirtää ECHAn verkkosivustolle tai verkkosivustolta taikka sen kautta tai lähettää ECHAn verkkosivustolle aineistoa, joka voi olla laitonta, haitallista, herjaavaa, loukkaavaa tai muutoin sopimatonta.

3. ECHAn verkkosivustolla julkaistut tiedot

Operatiivisiin toimiinsa liittyvien yleisten tai muiden tietojen julkaisemisen lisäksi ECHA julkaisee verkkosivustollaan seuraavien luetteloiden ja tietojen todistusvoimaiset versiot:

 • Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo. REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 10 kohdan nojalla ECHAn on julkaistava erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokaslista verkkosivustollaan. Tämä ehdokaslista on ainoa todistusvoimainen versio.
 • Biosidivalmisteasetuksen (EU) N:o 528/2012 (BPR-asetus) mukainen luettelo asiaan liittyvistä aineista ja toimittajista. BPR-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan ja 95 artiklan 7 kohdan mukaan ECHAn on julkaistava luettelo asiaan liittyvistä aineista ja toimittajista verkkosivustollaan ja päivitettävä sitä. Tämä luettelo on ainoa todistusvoimainen versio.
 • Säännöllisesti päivitettävä yhteisön toimintasuunnitelma (CoRAP). REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 44 artiklan 2 kohdan nojalla ECHAn on julkaistava säännöllisesti päivitettävää yhteisön toimintasuunnitelmaa koskeva luettelo verkkosivustollaan ja päivitettävä sitä. Tämä luettelo on ainoa todistusvoimainen versio.
 • Tietyt muut tiedot, kuten ECHAn yksittäiset sääntelypäätökset ja ECHAn hallintoneuvoston päätökset (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Linkitysperiaatteet

4.1. Linkit ECHAn verkkosivustolta ulkoisille verkkosivustoille

ECHAn sivustolla on linkkejä monien sen työn kannalta oleellisten eurooppalaisten laitosten, elinten ja virastojen sekä muiden kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkit on annettu vain tiedoksi. Käyttäjän on muistettava seuraavat seikat:

 • Jos käyttäjä siirtyy toiselle verkkosivustolle ECHAn sivustolla olevan linkin kautta, käyttäjän on noudatettava kyseisen verkkosivuston käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta.
 • ECHA ei ota eikä hyväksy vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai käytöstä.

Jos jokin ECHAn verkkosivustolla olevista linkeistä ei toimi, käyttäjää pyydetään ilmoittamaan siitä ECHAlle.

4.2. Linkit ulkoisilta verkkosivustoilta ECHAn verkkosivustolle

ECHA sallii sen, että organisaatiot ja yksittäiset henkilöt luovat linkkejä ECHAn verkkosivustolle ja kehottaa niitä tekemään niin seuraavien kumulatiivisten ehtojen nojalla:

 • Linkkejä saa luoda vain verkkosivuille, joilla on linkki tähän oikeudelliseen huomautukseen (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • Kun ECHAn verkkosivustolle siirrytään ulkoisen linkin kautta, käyttäjille on oltava selvää, että he tarkastelevat ECHAn verkkosivustolla olevia tietoja ja että näytettävät tiedot ovat maksuttomia ja yksinoikeudettomia.
 • Linkeistä ei saa syntyä vaikutelmaa, että ECHA hyväksyy tuotteen tai palvelun tavoitteet tai sisällöt tai tietojen tai tekstin tieteelliset tai hallinnolliset näkökohdat siinä asiayhteydessä, jossa linkki julkaistaan, tai tukee niitä.

5. Teollis- ja tekijänoikeushuomautus

© Euroopan kemikaalivirasto, 2007–2023

ECHAn verkkosivustolla ja/tai ECHAn tietokannoissa olevien tietojen, asiakirjojen ja aineistojen jäljentäminen, jakelu tai muu käyttö voi olla suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla, ja niiden käyttö ilman näiden tietojen, asiakirjojen ja aineistojen oikeuksien omistajilta ennalta hankittua lupaa saattaa loukata oikeuksien omistajien oikeuksia. ECHA ei ota vastuuta eikä sitä voida pitää vastuussa ECHAn verkkosivuston kautta saataville asetettuja tietoja, asiakirjoja ja aineistoja koskevien tekijän- tai muiden oikeuksien loukkaamisesta.

Lisätietoja teollis- ja tekijänoikeuksista ja muista oikeuksista on kohdissa 5.1 ja 5.2.

Jotkin ECHAn verkkosivustolla olevat tiedot ovat kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia (ks. etenkin kohta 5.1.2 jäljempänä).

5.1 ECHAn verkkosivustolta peräisin olevien tietojen, asiakirjojen ja aineiston käyttö

5.1.1 ECHAn materiaali

A) Yleissääntö

Tämän oikeudellisen huomautuksen ehtojen ja edellytysten sekä muiden sovellettavan lain nojalla sitovien rajoitusten mukaisesti ECHAn verkkosivustolla saatavilla olevia tietoja, asiakirjoja ja aineistoa, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien taikka muiden oikeuksien alaisia aineistoja sekä kokonaisia tietokantoja taikka huomattavia osia niistä, saa ladata, jäljentää, jakaa ja/tai käyttää kokonaan tai osaksi kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan

 1. käyttäjä hyväksyy sen, ettei ECHA ota minkäänlaista vastuuta tietojen, asiakirjojen tai aineiston käytöstä
 2. käyttäjä ei muuta tietojen, asiakirjojen tai datan sisältöä (tarkoitusta/merkitystä)
 3. ECHA mainitaan lähteeksi seuraavasti: ”Lähde: Euroopan kemikaalivirasto, http://echa.europa.eu/”. Tämä maininta on merkittävä aineiston kaikkiin kopioihin.

Rajoittamatta ECHAn muita oikeuksia tai sen käytettävissä olevia oikaisukeinoja myönnettävä lupa päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo tämän oikeudellisen huomautuksen ehtoja. Tällöin käyttäjän on välittömästi hävitettävä kaikki hallussaan olevat ladatut aineistot.

B) Poikkeukset

Kokonaiset tietokannat tai huomattavat osat niistä

Edellä esitetty yleissääntö, jonka mukaan ECHAn verkkosivustolla olevia tietoja saa ladata ja jäljentää, ei koske kokonaisia tietokantoja tai huomattavia osia niistä (tietokannalla tarkoitetaan riippumattomien töiden, tietojen tai muiden aineistojen kokoelmaa, joka on järjestetty systemaattisesti tai jonkin menetelmän perusteella ja jotka ovat toisistaan riippumatta käytettävissä sähköisesti tai muilla tavoin). Poikkeuksena tähän sallitaan tietyt järjestelmälliset tiedonkeruutoimet, joista on jäljempänä kohdassa 5.1.1. ECHAn tietokantojen jäljentäminen joko kokonaan tai osittain on kielletty, ellei ECHA ole antanut siihen kirjallista lupaa etukäteen. Kaikki lupapyynnöt on toimitettava ECHAlle sen verkkosivustojen yhteystietosivulla olevilla tietopyyntölomakkeilla.

Huomaa, että tietokantojen sisältö saattaa olla myös kolmansien osapuolten voimassa olevien oikeuksien alaista (ks. kohta 5.1.2).

Järjestelmällinen tiedonkeruu

ärjestelmällinen automatisoitu tiedonkeruu (kuten tiedonharavointi, tiedonlouhinta, tiedonpoiminta ja tietojen uudelleenkäyttö) ECHAn koko verkkosivustolta tai huomattavasta osasta sitä ja ECHAn tietokannoista on yleensä kiellettyä. Tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiivin (EU) 2019/790 2 artiklan määrityksen mukaiset kulttuuriperintölaitokset ja tutkimusorganisaatiot voivat kuitenkin toteuttaa tekstin- ja tiedonlouhintaa tieteellistä tutkimusta varten direktiivin 3 artiklan nojalla.

Muihin käyttöihin mahdollisesti sovellettavat muut ehdot

Edellä sanotun lisäksi saatetaan soveltaa muita ehtoja, jotka koskevat ECHAn teollis- ja tekijänoikeuksilla tai muulla tavoin suojattujen aineistojen muita käyttöjä, esimerkiksi käännöksiä.

5.1.2 Kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien alainen materiaali

Kohdan 5.1.1 mukaista lupaa ei sovelleta sisältöön, joka on suojattu kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksilla tai muilla oikeuksilla. Kolmannen osapuolen teollis- ja tekijänoikeuksilla tai muilla oikeuksilla suojatun aineiston osalta käyttäjän on noudatettava tätä aineistoa koskevia käyttöehtoja tai saatava jäljentämiseen, jakamiseen tai muuhun käyttöön tarvittava lupa oikeudenhaltijalta. ECHA ei ota vastuuta eikä sitä voida pitää vastuussa ECHAn verkkosivuston kautta saataville asetettuja tietoja, asiakirjoja ja aineistoja koskevien oikeuksien loukkaamisesta.

Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi CAS-tiedot ja tietty EUCLEF-tietokannassa oleva data:

 • ECHAn verkkosivustolla olevat CAS-tiedot ovat American Chemical Societyn omaisuutta, ja niiden käyttö tai uudelleenjakelu on kielletty ilman ennalta hankittua American Chemical Societyn kirjallista lupaa, paitsi kun kyse on sääntelyvaatimusten täyttämisestä ja/tai kansallisen lain tai hallintoperiaatteen edellyttämien raporttien tuottamisesta.
 • EUCLEF-tietokannan tietyn datan (EUCLEF-data) toimittaa ECHAlle 3E Europe GmbH. EUCLEF-datan suora kaupallinen myynti on kielletty. Käyttö muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja säännösten noudattamistarkoituksiin on sallittu.

Käyttäjää muistutetaan myös siitä, että REACH-asetuksen 10 artiklan nojalla yksityiskohtaisia tutkimustiivistelmiä ja tutkimustiivistelmiä, jotka asetetaan julkisesti saataville ECHAn verkkosivustolle, saa käyttää vain rekisteröintitarkoituksiin, jos mahdollinen rekisteröijä on kyseisten täydellisten tutkimusraporttien laillinen haltija tai jos sillä on lupa viitata kyseisiin täydellisiin tutkimusraportteihin.

5.2 ECHAn tavaramerkit

ECHAn tavaramerkit kuuluvat yksinomaan sille. Niiden käyttö on kielletty ilman ennalta hankittua ECHAn kirjallista lupaa. Lupapyynnöt on toimitettava ECHAlle sen verkkosivustojen yhteystietosivulla olevilla tietopyyntölomakkeilla. Tietoa kemikaaliviraston logon käytöstä on saatavana kemikaaliviraston verkkosivustolla (https://echa.europa.eu/corporate-identity).

6. Henkilötietojen suoja

ECHA on sitoutunut käyttäjän yksityisyyden suojeluun. Lukuun ottamatta evästeitä (https://echa.europa.eu/cookies) käyttäjä voi selata ECHAn verkkosivustoa henkilötietojaan luovuttamatta. Joissakin tapauksissa ECHA kuitenkin tarvitsee henkilötietoja, jotta se voi järjestää henkilökohtaisia sähköisiä palveluja, joita ovat esimerkiksi neuvontapalvelun tuki, julkiset kuulemiset tai ohjelmistosovellukset. Tällöin noudatetaan erityiskäyttöehtoja.

ECHAn henkilötietojen suojaperiaatteista ja muuta tietoa henkilötietojen suojelusta on ECHAn henkilötietojen suojelua koskevalla verkkosivulla (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Käyttäjä voi lähettää ECHAn verkkosivuston yksityisyyden suojeluperiaatteita koskevat yleiset tiedustelut ECHAlle sen verkkosivustojen yhteystietosivulla olevien tietopyyntölomakkeiden kautta.

7. Muuta

7.1 Oikeudellisen huomautuksen ehtojen rikkominen

Tämän oikeudellisen huomautuksen ehtojen noudattamatta jättämisestä saattaa koitua käyttäjälle seuraamuksia: käyttäjältä voidaan esimerkiksi kieltää ECHAn verkkosivustolle siirtyminen estämällä käyttäjän IP-osoite. Myös muut seuraamukset ovat mahdollisia.

Käyttäjä voi joutua vastuuseen myös ECHAn verkkosivustolle aiheuttamistaan vahingoista tai kaikista vahingoista, jotka suoraan tai epäsuorasti heikentävät ECHAn verkkosivuston saatavuutta tai käytettävyyttä käyttäjän toimien vuoksi.

7.2 Sovellettava laki ja kiistojen ratkaisu

Tämän oikeudelliseen huomautukseen ehtoihin sovelletaan Euroopan unionin lakia, jota tarvittaessa täydennetään Suomen lailla. Kiistat, joita ei saada soviteltua, käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa.

 

Versio 8 – 29/06/2023