Consultation on derogation to the exclusion criteria

Tehoaineita, jotka täyttävät seuraavat hyväksymättä jättämisen perusteet, ei yleensä tule hyväksyä:

 • syöpää aiheuttavat aineet, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkyllisten aineiden luokat 1A ja 1B CLP-asetuksen mukaisesti.
 • hormonitoimintaa häiritsevät aineet
 • hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet)
 • erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (vPvB-aineet).

Poikkeukset ovat mahdollisia, kuten biosidiasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa on säädetty, kun voidaan osoittaa, että

 1. biosidivalmisteen tehoaineelle altistumisesta ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön kohdistuva riski realistisissa pahimman tapauksen mukaisissa käyttöolosuhteissa on vähäinen etenkin, jos valmistetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa pyritään sulkemaan pois aineen kosketus ihmisiin ja sen vapautuminen ympäristöön
 2. on näyttöä siitä, että tehoaine on tärkeä ehkäistäessä tai hallittaessa vakavaa vaaraa, joka kohdistuu ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön, tai
 3. tehoaineen hyväksymättä jättämisestä koituisi suhteettoman kielteinen vaikutus yhteiskuntaan verrattuna ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaan riskiin, joka aiheutuu aineen käytöstä.

Tässä tapauksessa tehoaine voidaan hyväksyä enintään viideksi vuodeksi ja rajoitettuihin käyttöihin. Lisäksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä biosidivalmisteita vain, kun ne katsovat, että ehdot täyttyvät niiden alueella.

Kun tehdään päätös siitä, voidaanko tehoaine hyväksyä vai ei, järjestetään julkinen kuuleminen, jotta voidaan kerätä tietoa siitä, täyttyvätkö biosidiasetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaiset poikkeuksia koskevat ehdot.

Julkisen kuulemisen aikana seuraavat tiedot saatetaan julkisesti saataville:

 • aineen tunnistetiedot (nimi ja EY/CAS-numerot)
 • valmistetyyppi (-tyypit)
 • arvioiva toimivaltainen viranomainen
 • hakijan esittämä kuvaus edustavista käytöistä
 • tiedot hyväksymättä jättämisen perusteita, jotka tehoaine täyttää.

On tärkeää, että asianosaiset (valmistajat, biosidivalmisteiden käyttäjät, kyseinen toimiala, viranomaiset jne.) osallistuvat julkiseen kuulemiseen, jossa kerätään arvokasta tietoa päätöksentekomenettelyyn etenkin siitä, onko aineelle olemassa sopivia vaihtoehtoja vai ei.

Osallistujien on toimitettava tiedot perusteluineen, ei siis pelkkiä vaatimuksia siitä, että ainetta tarvitaan tai ei tarvita.

Julkisen kuulemisen aikana kerätyt tiedot saatetaan julkisesti saataville.

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ottavat kerätyt tiedot huomioon päättäessään, hyväksytäänkö kyseinen tehoaine vai ei.

Tällä hetkellä mitään kuulemisia ei ole käynnissä.
Tällä hetkellä mitään kuulemisia ei ole käynnissä.
Tällä hetkellä mitään kuulemisia ei ole käynnissä.


Miten toimitan tietoja julkiseen kuulemiseen?

Julkinen kuuleminen kestää 60 päivää.

Kolmansien osapuolten, jotka haluavat osallistua julkiseen kuulemiseen, on toimitettava aineisto ja asiaan liittyvät tiedot suojatun verkkolomakkeen kautta.

Jotta aineisto voidaan analysoida ja ottaa huomioon päätöksentekomenettelyssä, tietojen toimittajan on

 • ilmoitettava selvästi, minkä biosidiasetuksen 5 artiklan 2 kohdan a, b ja/tai c alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen toimittaja katsoo täyttyvän tai jäävän täyttymättä ja
 • esitettävä yksityiskohtaiset perustelut.

Jos julkinen kuuleminen järjestetään yhtä aikaa useita valmistetyyppejä koskevasta samasta tehoaineesta, tietojen toimittajan on lähetettävä erikseen tiedot jokaisesta valmistetyypistä, koska hyväksymättä jättämisen perusteisiin sovellettavat poikkeukset analysoidaan valmistetyyppikohtaisesti ja käyttökohtaisesti kunkin valmistetyypin osalta.

Tietojen toimittajan on myös otettava huomioon suositukset, jotka on annettu oppaassa nimeltä ”Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation” (tietojen toimittaminen julkiseen kuulemiseen, joka koskee biosidiasetuksen mukaisesti korvattaviksi ehdotettuja aineita). Esimerkiksi jos tietojen toimittaja ilmoittaa aineistossaan, että vaihtoehtoja on tai ei ole saatavilla, on kerrottava tarkasti, mihin käyttöön toimittaja viittaa. Myös vaihtoehtoisten tehoaineiden nimet ja tunnistetiedot tai kohde-eliöiden torjuntaan tarkoitettujen muiden kuin kemiallisten menetelmien tiedot on ilmoitettava.

Toimitettavat tiedot voivat olla julkisia tai salassa pidettäviä. Jos ilmoitat salassa pidettäviä tietoja, sinun on annettava myös asianmukaiset perustelut (ks. ohjeet oppaasta ”Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation”). Salassa pidettävät tiedot ovat ainoastaan Euroopan komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)