CLP 2017

Kemialliset seokset, joilla on vanhat merkinnät, poistetaan hyllyiltä

Kaikissa markkinoille saatetuissa seoksissa on 1. kesäkuuta 2017 alkaen oltava aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP-asetuksen) mukaiset merkinnät.

CLP-asetusta sovelletaan nyt ainoana säädöksenä sekä aineiden että seosten luokitukseen ja merkintöihin. Tämä merkitsee seoksille säädetyn siirtymäkauden päättymistä. Kesäkuun 1. päivästä alkaen voidaan toimittaa vain sellaisia vaarallisia kemikaaleja, joissa on CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki.

Yritysten on luokiteltava, merkittävä ja pakattava vaaralliset kemikaalit asianmukaisesti ennen niiden saattamista markkinoille. Jos myynnissä on edelleen aiemman lainsäädännön vaatimusten mukaisesti merkittyjä tuotteita, on nyt varmistettava, että tuotteita ei enää saateta markkinoille tai ne luokitellaan ja merkitään uudelleen CLP-asetuksen mukaisesti.

Vaarallisten kemikaalien luokituksen ja merkintöjen tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaa liikkuvuus. Ne perustuvat YK:ssa sovittuun maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun järjestelmään (Globally Harmonised System).

Kansalliset neuvontapalvelut voivat auttaa ratkaisemaan CLP-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

Nyt on korkea aika perehtyä CLP-asetuksen mukaisiin vaatimuksiin ja panna ne täytäntöön.