Õigusteave

 

Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „ECHA“) haldab seda veebilehte (edaspidi „ECHA veebileht“), et suurendada üldsuse juurdepääsu ECHA tegevust käsitlevale teabele ning täita oma volituste raames talle pandud kohustusi.

ECHA veebilehe kasutamisel nõustub isik (edaspidi „kasutaja“) täielikult allpool esitatud tingimustega. Need tingimused ei piira eritingimusi, mida võidakse kohaldada ECHA veebilehel majutatavate või ECHA veebilehe kaudu pakutavate IT-vahendite või muu sisu või andmete suhtes.

1. Lahtiütlus

ECHA eesmärk on tagada ECHA veebilehe ja kogu sellel veebilehel oleva teabe kättesaadavus, õigsus, ajakohasus ja toimivus. ECHA ei esita seisukohti, anna garantiid ega võta vastutust ECHA veebilehe või sellel oleva mis tahes materjali kättesaadavuse, õigsuse, sisu ja/või vigade suhtes, v.a kui käesolevas õigusteabes on sõnaselgelt teisiti märgitud (vt punkt 3). See tähendab, et ECHA ei võta endale mingisugust vastutust ega kohustust seoses ECHA veebilehe või sellel veebilehel avaldatud mis tahes teabe kättesaadavuse ja/või kasutamisega või on sellega seotud, kui ei ole märgitud teisiti.

ECHA esitatav teave on enamasti üldine ega ole ette nähtud ühegi konkreetse isiku või üksuse spetsiifilise olukorra lahendamiseks. Samuti ei ole see teave kutseline ega juriidiline nõuanne. ECHA ei saa tagada ega taga, et kõik ECHA veebilehel kättesaadavad dokumendid vastavad täpselt ametlikult vastuvõetud tekstidele. Autentne ja võimalike õiguslike tagajärgedega on üksnes Euroopa Liidu Teataja tekst või punktis 3 loetletud teave.

Samamoodi – ja ilma et see piiraks käesoleva õigusteabe punkti 3 kohaldamist – on ECHA veebilehel avaldatud (sealhulgas kolmandate isikute esitatud) teave, dokumendid, andmed ja andmebaasid esitatud sellisena, nagu need on, ning ilma mis tahes otsese või kaudse või seadusest, tavast, menetlusest või kaubanduslikust kasutusest tuleneva garantiita.

2. ECHA veebilehe kasutamise piirang

Kasutaja ei tohi ECHA veebilehele, ECHA veebilehelt või ECHA veebilehe kaudu edastada ega postitada materjali, mis võib olla ebaseaduslik, kahjustav, laimav, solvav või mis tahes moel sobimatu.

3. ECHA veebilehel avaldatav teave

Peale oma tegevuse või muude küsimustega seotud üldteabe avaldab ECHA oma veebilehel järgmiste loetelude ja teabe autentsed versioonid:

 • Väga ohtlike kandidaatainete loetelu. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) artikli 59 lõike 10 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel väga ohtlike kandidaatainete loetelu ja seda ajakohastama. Seda kandidaatainete loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 kohane asjaomaste ainete ja tarnijate loetelu. Biotsiidimääruse artikli 95 lõigete 1 ja 7 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel asjaomaste ainete ja tarnijate loetelu ning seda ajakohastama. Seda loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Ühenduse ainehindamise plaan (CoRAP). REACH-määruse artikli 44 lõike 2 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel ühenduse ainehindamise plaani loetelu ja seda ajakohastama. Seda loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Teatud muu teave, näiteks ECHA regulatiivsed üksikotsused ja ECHA haldusnõukogu otsused (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).

4. Linkide avaldamise põhimõtted

4.1. ECHA veebilehel avaldatud lingid välisveebilehtedele

ECHA avaldab linke paljudele Euroopa institutsioonide, organite ja asutuste ning ka muudele kolmandate isikute veebilehtedele, mis on ameti tegevuse jaoks asjakohased. Lingid esitatakse vaid teabeks. Sellega seoses peab kasutaja arvestama järgmist:

 • kui kasutaja siseneb muule veebilehele ECHA avaldatud lingi kaudu, kehtivad kasutajale selle veebilehe kasutustingimused ja privaatsuspoliitika;
 • ECHA ei toeta kõnealuste kolmandate isikute veebilehtede sisu ega kasutamist ega võta nende eest vastustust.

Kui mõni ECHA veebilehel avaldatud link ei tööta, palutakse kasutajal ECHA-t teavitada.

4.2. Välisveebilehtedel avaldatud lingid ECHA veebilehele

ECHA lubab organisatsioonidel ja üksikisikutel avaldada linke ECHA veebilehele ning julgustab neid seda tegema, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

 • Linke võib luua ainult veebilehtedele, kus esitatakse link käesolevale õigusteabele (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).
 • Kui ECHA veebilehele suundutakse välislingi kaudu, peab kasutajale olema selge, et ta näeb ECHA veebilehel olevat teavet, et see on tasuta ega ole välistav.
 • Lingid ei tohi luua muljet, et ECHA kiidab heaks või toetab mõne toote või teenuse või teadus- või haldusteabe või teksti eesmärke või sisu kontekstis, milles link avaldatakse.

5. Intellektuaalomandiõiguste märge

© Euroopa Kemikaaliamet, 2007–2023.

ECHA veebilehel ja/või ECHA andmebaasides esitatud teabe, dokumentide ja andmete reprodutseerimise, levitamise või edasise kasutamise suhtes võidakse kohaldada intellektuaalomandiõigustest või muudest õigustest tulenevat kaitset ning nende kasutamine nimetatud teabe, dokumentide ja andmete õiguste omaja(te) eelneva loata võib rikkuda õiguste omaja(te) õigusi. ECHA ei võta endale mingit kohustust ega vastuta ECHA veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, dokumentide ja andmetega seotud autori- või muude õiguste rikkumiste eest.

Intellektuaalomandi- ja muude õiguste lisateave on punktides 5.1 ja 5.2.

Osa ECHA veebilehel olevast teabest kuulub kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste ja muude õiguste alla (vt eelkõige punkt 5.1.2 allpool).

5.1. ECHA veebilehel avaldatud teabe, dokumentide ja andmete kasutamine

5.1.1 ECHA materjal

A) Üldreegel

Järgides käesolevas õigusteabes esitatud tingimusi ja muid kohaldatavas õiguses sätestatud siduvaid piiranguid, tohib ECHA veebilehel kättesaadavaks tehtud teavet, dokumente ja andmeid (v.a kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste ja muude õiguste alla kuuluvad materjalid ning andmebaasid või nende olulised osad) tervikuna või osaliselt kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil alla laadida, reprodutseerida, levitada ja/või kasutada järgmistel tingimustel:

 1. Kasutaja tunnistab, et ECHA-l ei ole mingit vastutust ega/või kohustust seoses teabe, dokumentide või andmete mis tahes kasutamisega.
 2. Kasutaja ei muuda teabe, dokumentide või andmete terviklikkust (põhitähendust/-sõnumit (-sõnumeid)).
 3. Allikana märgitakse ECHA: „Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/“. See märge tuleb lisada igale materjali koopiale.

Piiramata muid ECHA õigusi või talle kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, lõpeb siin antud luba automaatselt, kui kasutaja rikub käesoleva õigusteabe tingimusi; sel juhul peab kasutaja viivitamata hävitama kõik tema valduses olevad allalaaditud materjalid.

B) Erandid

Kogu andmebaas või selle oluline osa

Eespool nimetatud üldeeskiri ECHA veebilehelt teabe allalaadimise ja kopeerimise lubatavuse kohta ei kehti andmebaaside või nende oluliste osade suhtes (andmebaas on süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete ja muu materjali kogu, mis on individuaalselt kättesaadav elektrooniliste või muude vahendite abil), välja arvatud teatud süstemaatilised andmekogumistoimingud, mida lubatakse allpool punktis 5.1.1. ECHA andmebaaside või nende olulise osa paljundamine on keelatud, v.a kui ECHA on andnud selleks eelnevalt kirjaliku loa. Kõik taotlused tuleb esitada ECHA-le, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

NB! Andmebaaside sisu suhtes võidakse kohaldada ka kolmandate isikute olemasolevaid õigusi (vt punkt 5.1.2).

Andmete süstemaatiline kogumine

ECHA veebilehel või ECHA andmebaasides või nende olulises osas on üldiselt keelatud automaatne süstemaatiline andmete kogumine (sh andmekoorimine, andmekaeve, andmehõive ja andmete taaskasutamine). Samas tohivad direktiivi (EL) 2019/790 (autoriõiguse kohta digitaalsel ühtsel turul) artiklis 2 määratletud kultuuripärandiasutused ja teadusorganisatsioonid teha teksti- ja andmekaevet teadusuuringute eesmärgil kooskõlas direktiivi artikliga 3.

Muude kasutusviiside suhtes kohaldatavad võimalikud eritingimused

Lisaks eelöeldule võidakse ECHA intellektuaalomandiõigustega või muul viisil kaitstud materjalide muude kasutusviiside, nt tõlgete suhtes kohaldada eritingimusi.

5.1.2 Kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste või muude õiguste alla kuuluv materjal

Punktis 5.1.1 osutatud luba ei kehti kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste või muude õigustega kaitstud sisu suhtes. Seepärast peab kasutaja kolmandate isikute intellektuaalomandiõiguste või muude õiguste alla kuuluva materjali puhul järgima kõnealuse materjaliga seotud kasutustingimusi või hankima õiguste omajalt loa materjali reprodutseerimiseks, levitamiseks või muul viisil kasutamiseks. ECHA ei võta endale mingit kohustust ega vastuta selliste ECHA veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, dokumentide ja andmetega seotud õiguste rikkumise eest.

Selline materjal hõlmab näiteks CAS-teavet ja andmebaasis EUCLEF sisalduvaid teatud andmeid:

 • ECHA veebilehel esitatud CAS-teave on ühingu American Chemical Society omand ning selle kasutamine või levitamine ei ole ühingu American Chemical Society eelneva kirjaliku loata lubatud, v.a kui seda on vaja regulatiivnõuete täitmiseks ja/või riiklike õigusaktide või halduspoliitikaga nõutavate aruannete koostamiseks.
 • Andmebaasi EUCLEF teatud andmeid (EUCLEFi andmed) edastab ECHA-le 3E Europe GmbH. EUCLEFi andmete otsene kaubanduslik müük on keelatud. Lubatud on andmete kasutamine mittekaubanduslikel eesmärkidel ja regulatiivnõuete täitmiseks.

Kasutajatele tuletatakse samuti meelde, et vastavalt REACH-määruse artiklile 10 võib ECHA veebilehel üldsusele kättesaadavaks tehtud uuringuaruannete kokkuvõtteid ja uuringukokkuvõtteid kasutada ainult registreerimise eesmärgil, kui asjaomased täielikud uuringuaruanded on potentsiaalse registreerija seaduslikus valduses või tal on luba viidata asjaomastele täielikele uuringuaruannetele.

5.2. ECHA kaubamärgid

ECHA kaubamärgid on ameti ainuomand. Nende kasutamine ECHA eelneva kirjaliku loata on keelatud. Taotlused tuleb esitada ECHA-le, kasutades ECHA kontaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme. ECHA logo kasutamise eriteave on ECHA veebilehel (https://echa.europa.eu/corporate-identity).

6. Isikuandmete kaitse

ECHA kohustub kaitsma kasutaja privaatsust. Ilma et see piiraks küpsiste kasutamist (https://echa.europa.eu/cookies), saab kasutaja sirvida ECHA veebilehte isikuandmeid esitamata. Isikuandmeid on teatud juhtudel siiski vaja, et ECHA saaks osutada personaalseid e-teenuseid, näiteks pakkuda kasutajatuge, korraldada avalikke arutelusid või pakkuda tarkvararakendusi. Sellisel juhul kohaldatakse erikasutustingimusi.

ECHA isikuandmete kaitse poliitika ja lisateave isikuandmete kaitse kohta on ECHA veebilehe isikuandmete kaitse jaotises (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

ECHA veebilehe üldist privaatsuspoliitikat käsitlevate üldiste küsimuste korral võib kasutaja võtta ECHA-ga ühendust, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

7. Muu

7.1. Õigusteabe tingimuste rikkumine

Käesoleva õigusteabe tingimuste täitmata jätmise tagajärjed kasutaja jaoks võivad muu hulgas hõlmata ECHA veebilehele ja andmebaasidele juurdepääsu keeldu kasutaja IP-aadressi blokeerimise teel.

Samuti võidakse kasutaja võtta vastutusele ECHA veebilehe kahjustamise eest või ECHA veebilehe kättesaadavuse või juurdepääsetavuse otsese või kaudse kahjustamise eest kasutaja tegevuse tõttu.

7.2. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Käesoleva õigusteabe tingimusi reguleerib Euroopa Liidu õigus, mida vajaduse korral täiendavad Soome õigusaktid. Vaidlused, mida ei suudeta kokkuleppel lahendada, esitatakse lahendamiseks Soome kohtutele.

 

8. versioon – 29/06/2023