Seadusandlus

Seadusandlus

REACH-määruse eesmärk on parandada inimtervise ja keskkonna kaitset kemikaalide võimalike riskide eest.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-määrusega tagatakse, et Euroopa Liidu töötajaid ja tarbijaid teavitatakse selgelt kemikaalidega seotud ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise abil.

Jäätmepoliitika raamdirektiivis sätestatakse meetmed, millega käsitletakse jäätmete tekke ja käitlemise kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning parandatakse tõhusat ressursikasutust, mis on oluline üleminekuks ringmajandusele.

Biotsiidimääruse eesmärk on parandada ELi biotsiidituru toimimist, tagades samal ajal inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Püsivate orgaaniliste saasteainete määrus keelab püsivate orgaaniliste saasteainete tootmise ja kasutamise Euroopa Liidus või piirab seda rangelt.

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ning sellega on kehtestatud kohustused ettevõtetele, kes tahavad neid EList väljapoole eksportida.

Läbivaadatud joogiveedirektiivi eesmärk on kaitsta kodanikke ja keskkonda saastunud joogivee kahjuliku mõju eest ning parandada joogivee kättesaadavust.

EU Privacy Disclaimer

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada lehe parim kasutus.