Õigusteave

Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „ECHA“) haldab seda veebilehte (edaspidi „ECHA veebileht“), et suurendada üldsuse juurdepääsu ECHA tegevust käsitlevale teabele ning täita oma volituste raames talle õigusaktidega pandud kohustusi.

ECHA eesmärk on hoida seda teavet ja materjali võimalikult ajakohase ja täpsena. Teave ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane. Vigade ilmnemisel püüab ECHA need võimalikult kiiresti parandada.

ECHA veebilehelt teabe otsimiseks või selle kasutamiseks tuleb täielikult nõustuda allpool esitatud tingimustega. Need tingimused ei piira ECHA veebilehel olevate IT-vahendite, näiteks REACH-IT suhtes kohaldatavaid asjakohaseid tingimusi.

1. Lahtiütlus

ECHA ei võta endale ECHA veebilehe kasutamisest tulenevat või seonduvat vastutust ega kohustust.

ECHA esitatav teave on üldine ja selle eesmärk ei ole ühegi isiku või üksuse konkreetse olukorra käsitlemine; see teave ei ole professionaalne ega õiguslik nõuanne.

Ilma et see piiraks käesoleva õigusteabe punkti 3 esimest lõiku, on ECHA veebilehel avaldatud, sealhulgas kolmandate isikute teave, dokumendid, andmed ja andmebaasid esitatud sellisena, nagu need on, ilma otsese, kaudse, seadusest, tavast, menetlusest või kaubanduslikust kasutusest tuleneva garantiita.

ECHA ei saa tagada ega taga, et ameti veebilehel kättesaadav dokument vastab täpselt ametlikult vastuvõetud tekstile. Lahkarvamuste korral kehtib alati Euroopa Liidu Teatajas avaldatud tekst või, kui see on kohaldatav, allpool punktis 3 osutatud teave.

Igal juhul on ECHA eesmärk vähendada tehnilistest vigadest põhjustatud häireid ECHA veebilehe kasutamisel. ECHA veebilehel võib siiski olla andmeid või teavet, mis on loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud. Seepärast ei saa ECHA tagada, et sellised probleemid ei häiri ega mõjuta muul moel tema teenust. ECHA ei vastuta probleemide eest (nt tehnilised tõrked, arvutiviirus, sisu muutumine), mis tulenevad ECHA veebilehe või lingitud välislehtede kasutamisest.

ECHA ei vastuta (kas lepingu alusel või muul viisil) ühegi otsese, erilise, kaudse, juhusliku, karistusliku, näitliku või tuleneva kahju (sh ajakulu või tulu, kasumi, klientide, andmete kaotuse) eest, ühegi isiku otsuse või tegevuse eest, mis tuginevad ECHA veebilehel avaldatud dokumentidele, teabele või andmetele, ega mis tahes andme-, teabe- või ECHA veebilehe mõne muu funktsiooni katkestuse eest ega ECHA veebilehe kuritahtliku kasutamise eest mõne kolmanda isiku poolt, välja arvatud pettuse või tahtliku tegutsemise korral. Kui vastutust ei saa seadusega välistada, piirdub see tegeliku ja otsese finantskahjuga ulatuses, mis ei ole põhjustatud ECHA veebilehte kas enda või teise isiku nimel kasutava isiku (edaspidi „kasutaja“) tõendatud hooletusest; see hõlmab muu hulgas kasutamist konsulteerimise otstarbel.

Lahtiütlus kehtib kohaldatava õigusega lubatud suurimas ulatuses. Selle lahtiütluse eesmärk ei ole siiski piirata ECHA vastutust viisil või ulatuses, mis läheb vastuollu kohaldatavas riiklikus õiguses sätestatud siduvate nõuetega, ega välistada ECHA vastutust juhtudel, kui selle õiguse kohaselt ei saa vastutust välistada.

2. ECHA veebilehe kasutamise piirang

Kasutaja ei tohi kasutada ECHA veebilehte põhjusel või otstarbel, mis on mis tahes viisil ebaseaduslik, laimav, kahjulik, solvav või taunitav. Samuti ei tohi kasutaja edastada ECHA veebilehele, veebilehelt või veebilehe kaudu ega postitada ECHA veebilehele materjali, mis võib olla mis tahes viisil ebaseaduslik, kahjulik, laimav, solvav või taunitav.

3. ECHA veebilehel avaldatav teave

Peale oma tegevusega seotud üldteabe avaldab ECHA oma veebilehel järgmiste loetelude ja teabe autentsed versioonid:

 • Väga ohtlike kandidaatainete loetelu. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) artikli 59 lõike 10 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel väga ohtlike kandidaatainete loetelu ja seda ajakohastama. Kandidaatainete loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 kohane asjaomaste ainete ja tarnijate loetelu. Biotsiidimääruse artikli 95 lõigete 1 ja 7 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel asjaomaste ainete ja tarnijate loetelu ja seda ajakohastama. Seda loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Ühenduse ainehindamisplaan (CoRAP). REACH-määruse artikli 44 lõike 2 kohaselt peab ECHA avaldama oma veebilehel ühenduse ainehindamisplaani loetelu ja seda ajakohastama. Seda loetelu peetakse ainsaks autentseks versiooniks.
 • Teatud muu teave, sealhulgas näiteks regulatiivsed üksikotsused ja ECHA haldusnõukogu otsused (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Kasutajatele tuletatakse meelde, et vastavalt REACH-määruse artiklile 10 võib ECHA veebilehel üldsusele kättesaadavaks tehtud uuringuaruannete kokkuvõtteid ja uuringute kokkuvõtteid kasutada registreerimiseks vaid juhul, kui asjaomased täielikud uuringuaruanded on potentsiaalse registreerija seaduslikus valduses või tal on luba viidata asjaomastele täielikele uuringuaruannetele.

ECHA veebilehel esitatud CAS-teave on American Chemical Society omand ning selle kasutamine või levitamine ei ole American Chemical Society eelneva kirjaliku loata lubatud, välja arvatud juhul, kui seda on vaja regulatiivnõuete täitmiseks ja/või liikmesriigi õigusaktide või halduspoliitikaga ette nähtud aruannete koostamiseks.

 

4. Linkide avaldamise põhimõtted

4.1. ECHA veebilehel avaldatud lingid teistele veebilehtedele

ECHA avaldab linke paljude Euroopa institutsioonide, organite ja asutuste ning muude kolmandate isikute veebilehtedele, mis on ameti tööga seotud. Sellega seoses peab kasutaja arvesse võtma järgmist:

 • kui kasutaja siseneb teisele veebilehele ECHA avaldatud lingi kaudu, kehtivad kasutajale selle veebilehe kasutustingimused ja andmekaitse põhimõtted;
 • ECHA ei kiida heaks kõnealuste kolmandate isikute veebilehtede sisu ega vastuta asjaomase sisu või selle kasutamise eest.

Kui mõni ECHA veebilehel avaldatud link ei tööta, võib kasutaja ECHA-t teavitada ja ECHA lahendab probleemi.

4.2. Teistel veebilehtedel avaldatud lingid ECHA veebilehele

ECHA lubab organisatsioonidel ja üksikisikutel avaldada linke ECHA veebilehele ning julgustab neid seda tegema järgmistel üksteist täiendavatel tingimustel:

 • linke võib luua ainult veebilehtedel, kus esitatakse link käesolevale õigusteabele (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • teisel veebilehel avaldatud link ECHA veebilehele ei tohi jätta kasutajale ekslikku muljet, nagu oleks see teine veebileht ECHA veebilehe sisu allikas. ECHA-le tuleb esitada täielik allikaviide, nagu on märgitud käesolevas õigusteabes;
 • kui ECHA veebilehele suundutakse välislehel avaldatud lingi kaudu, peab kasutajale olema selge, et teave, millega ta tutvub, on tasuta ega ole välistav;
 • linkide puhul ei tohi jääda muljet, et ECHA kiidab heaks või toetab mõne toote, teenuse, teadusliku või haldusliku teabe või teksti eesmärke või sisu kontekstis, milles link avaldatakse;
 • kui lingid on avaldatud raamidega veebilehel, ei tohi ECHA veebilehe sisu olla kõnealusel teisel veebilehel esitatud viisil, mis võiks tekitada kasutajates segadust sisu päritolu suhtes. Sellistel juhtudel tuleb ka märkida, et ECHA veebilehe suhtes kehtib käesolev õigusteave (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akrediteeringud

ECHA ei anna ettevõtetele akrediteeringut ega heakskiitu.

6. Intellektuaalomandiõiguste märge

© Euroopa Kemikaaliamet, 2007–2019.

Osa ECHA veebilehel esitatud teabe suhtes kohaldatakse kolmandate isikute intellektuaalomandiõigusi (vt eelkõige punktid 6.3, 6.4 ja 7).

6.1. ECHA veebilehel avaldatud teabe, dokumentide ja andmete kasutamine

Vastavalt käesoleva õigusteabe tingimustele ja muudele kohaldatavast õigusest tulenevatele siduvatele piirangutele võib ECHA veebilehel avaldatud teavet, dokumente ja andmeid reprodutseerida, levitada ja/või kasutada kas tervikuna või osaliselt mittekaubanduslikul otstarbel, tingimusel et teabe ja dokumentide allikaks märgitakse ECHA: „Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/“. See märge tuleb lisada materjali igale koopiale.

ECHA veebilehel avaldatud teabe, dokumentide ja andmete reprodutseerimiseks, levitamiseks, tõlkimiseks, kohandamiseks, korrastamiseks, muutmiseks ja/või muuks kasutamiseks kaubandustegevuse käigus on üldjuhul vaja ECHA eelnevat kirjalikku luba. Kõik taotlused esitatakse ECHA-le, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

Lisaks eelöeldule võidakse ECHA intellektuaalomandiõigustega või muul viisil kaitstud materjalide muude kasutusviiside suhtes kohaldada ka eritingimusi.

6.2. ECHA kaubamärgid

ECHA kaubamärgid on ameti ainuomand. Nende kasutamine ECHA eelneva kirjaliku loata on keelatud. Taotlused esitatakse ECHA-le, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

6.3. Kolmandate isikute kaitstud materjalid

Kolmandate isikute koostatud sisu jaoks ei ole punktis 6.1 nimetatud luba vaja. Seetõttu peab kasutaja saama loa reprodutseerida, levitada või muul viisil kasutada materjale, mille intellektuaalomandiõigused kuuluvad kolmandale isikule, kõnealuste õiguste omajalt. ECHA ei saa kolmanda isiku materjalide reprodutseerimist, levitamist või kasutamist lubada ega keelata.

Lisaks punkti 6.5 kohaldamisele võidakse ECHA veebilehel ja/või ECHA andmebaasides esitatud teabe, dokumentide ja andmete reprodutseerimise, levitamise või edasise kasutamise suhtes kohaldada intellektuaalomandiõiguste kohast kaitset ning nende kasutamine nimetatud teabe, dokumentide ja andmete õiguste omaja(te) eelneva loata võib õiguste omaja(te) õigusi rikkuda. ECHA ei võta endale mingit vastutust ega vastuta ECHA veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, dokumentide ja andmetega seotud autori- või muude õiguste rikkumiste eest.

6.4. ECHA andmebaasid

ECHA-l on ainuõigus kontrollida ECHA veebilehel kättesaadavaks tehtud andmebaaside või nende oluliste osade kasutamist, reprodutseerimist ja üldsusele pakkumist (andmebaasi tuleb mõista kui süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud ning elektrooniliste või muude vahendite abil kättesaadavaks tehtud iseseisvaid teoseid, andmeid või muid materjale). Andmebaaside sisu suhtes võidakse kohaldada ka kolmandate isikute olemasolevaid õigusi (vt punktid 6.3 ja 7).

ECHA andmebaaside või nende olulise osa paljundamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui ECHA on andnud selleks eelnevalt kirjaliku loa. Kõik taotlused esitatakse ECHA-le, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

6.5. Materjalide allalaadimine

Teatud materjalid, näiteks loetelud, otsingutulemused, komiteede arvamused, ECHA otsused, aineteabekaardid ja lühiprofiilid, võidakse teha ECHA veebilehelt allalaadimiseks kättesaadavaks. Vastavalt käesoleva õigusteabe tingimustele ja eelkõige punktile 6.1 annab ECHA kasutajale õiguse selliseid materjale alla laadida ja kopeerida järgmistel tingimustel:

 • allikana märgitakse ECHA: „Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/“. Selline originaalmaterjalidel olev märge tuleb lisada materjali igale koopiale;
 • kasutaja ei tee midagi sellist, mis kahjustaks mis tahes viisil materjalide terviklikkust;
 • kasutaja ei paljunda allalaaditavate materjalide hulka kuuluvaid andmebaase, kui tal ei ole selleks kirjalikku luba (vt punkt 6.4);
 • piiramata muid ECHA õigusi või talle kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid, lõpeb siin antud luba automaatselt, kui kasutaja rikub käesoleva õigusteabe tingimusi; sel juhul peab kasutaja viivitamatult hävitama kõik tema valduses olevad allalaaditud materjalid.

 

7. Kolmandate isikute (muude kui intellektuaalomandiõigustega) kaitstud materjalid

Lisaks punktides 6.3 ja 6.4 sätestatule võivad ECHA veebilehel kättesaadavaks tehtud kolmandate isikute materjalid, nt teatav REACH-määruse artikli 10 kohane teave, olla kaitstud muude kui intellektuaalomandiõigustega. Seetõttu peab kasutaja saama loa reprodutseerida, levitada või muul viisil kasutada materjale, mille muud õigused kuuluvad kolmandale isikule, kõnealuste õiguste omajalt.

ECHA ei saa kolmanda isiku materjalide reprodutseerimist, levitamist või kasutamist lubada ega keelata. ECHA ei võta endale mingit vastutust ega vastuta selliste ECHA veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud teabe, dokumentide ja andmetega seotud õiguste rikkumise eest.

8. Isikuandmete kaitse

ECHA kohustub kaitsma kasutaja privaatsust. Ilma et see piiraks küpsiste kasutamist (vt punkt 11), saab kasutaja sirvida ECHA veebilehte, esitamata mingeid isikuandmeid. Siiski on teatud juhtudel isikuandmeid vaja, et ECHA saaks osutada personaalseid e-teenuseid, näiteks nõustamist kasutajatoe vahendusel, korraldada avalikke arutelusid või pakkuda tarkvararakendusi. Sellisel juhul kohaldatakse erikasutustingimusi.

Kasutaja saab ECHA isikuandmete kaitse põhimõtete ja lisateabega tutvuda ECHA veebilehe isikuandmete kaitse rubriigis (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

ECHA veebilehe privaatsuspoliitikat puudutavate üldiste küsimuste korral võib kasutaja võtta ECHAga ühendust, kasutades ECHA kohtaktandmete lehel esitatud teabepäringu vorme.

9. Andmete süstemaatiline kogumine

Automaatne süstemaatiline andmete kogumine (sh andmekoorimine, andmekaeve, andmehõive ja andmete taaskasutamine) ECHA veebilehel tervikuna või selle olulises osas ja ECHA andmebaasides on keelatud.

10. Muu

10.1. Õigusteabe tingimuste rikkumine

Käesoleva õigusteabe tingimuste täitmata jätmise tagajärjed kasutaja jaoks võivad hõlmata muu hulgas ECHA veebilehele ja andmebaasidele juurdepääsu keeldu kasutaja IP-aadressi blokeerimise teel.

Samuti võidakse kasutaja võtta vastutusele ECHA veebilehe kahjustamise eest või ECHA veebilehe kättesaadavuse või juurdepääsetavuse otsese või kaudse kahjustamise eest kasutaja tegevuse tõttu.

10.2. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Käesoleva õigusteabe tingimuste suhtes kohaldatakse liidu õigust, mida vajaduse korral täiendavad Soome õigusaktid. Vaidlused, mida ei suudeta sõbralikult lahendada, esitatakse lahendamiseks Soome kohtutele.

11. Küpsised ECHA veebilehel

ECHA veebilehe nõuetekohase toimimise tagamiseks salvestab ECHA mõnikord kasutaja seadmesse väikesi andmefaile, nn küpsiseid.

11.1. Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse ECHA veebilehe külastamise ajal kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse. See võimaldab ECHA veebilehel kasutaja tegevusi ja eelistusi (nt sisselogimisandmed, keel, kirja suurus ja muud kuvaeelistused) teatava aja jooksul meeles pidada, nii et kasutaja ei pea ECHA veebilehele tagasi pöördudes või lehti sirvides neid eelistusi pidevalt uuesti sisestama.

11.2. Kuidas ECHA oma veebilehel küpsiseid kasutab?

ECHA veebilehe teatavad lehed kasutavad küpsiseid, et jätta meelde järgmist:

 • kasutaja kuvaeelistused, näiteks värvide kontrastsus, kirja suurus;
 • kas kasutaja on juba vastanud hüpikaknas kuvatavale küsimusele, millega tahetakse teada, kas sisust oli abi või mitte (et vältida sama küsimuse uuesti küsimist);
 • kas kasutaja on (või ei ole) nõustunud küpsiste kasutamisega ECHA veebilehel.
Lisateave ECHA veebilehel kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise otstarbe kohta on allpool.

 

Nimi Aegumine Kirjeldus
Seansi ID küpsised Seansi lõpp Seansi ID küpsiste otstarve on üheselt identifitseerida seansiga seotud kasutaja ja saada teavet, et kasutaja kasutab aktiivselt ECHA veebilehte. Küpsistega seotud teavet ei kasutata kasutaja isiku tuvastamiseks.
Küpsiste teade 1 kuu See talletab kasutaja nõusoleku ECHA veebilehel küpsiste kasutamiseks. Küpsiste teade kuvatakse igal lehel, välja arvatud siis, kui kasutaja nõustub nendega.
Kasutaja eelistused 1 aasta COOKIE_SUPPORT osutab kasutajapoolsele küpsiste lubamisele. GUEST_LANGUAGE_ID osutab kasutaja keele-eelistustele.
Google Analyticsi küpsised 2 aastat (nende eesmärk on eristada kasutajaid ja seansse) 10 minutit (nende eesmärk on vähendada veebitaotluste hulka) ECHA veebileht kasutab ettevõtte Google, Inc. (edaspidi „Google“) osutatavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsised. Google edastab küpsise loodud andmed ECHA veebilehe kasutamise kohta kasutaja poolt (sh kasutaja IP-aadressi) Ameerika Ühendriikides asuvatele serveritele, kus need salvestatakse. Google kasutab seda teavet, et hinnata ECHA veebilehe kasutamist kasutaja poolt, koostada ECHA veebilehe haldajate jaoks ECHA veebilehel toimunud tegevuse aruandeid ning osutada muid ECHA veebilehel toimuva tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google võib edastada seda teavet ka kolmandatele isikutele, kui ta on selleks seadusega kohustatud või kui sellised kolmandad isikud töötlevad teavet Google’i nimel. Google ei seosta kasutaja IP-aadressi muude Google’i valduses olevate andmetega. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris asjaomased seaded. Kui kasutaja seda teeb, ei pruugi tal olla võimalik kasutada ECHA veebilehe kõiki funktsioone. ECHA veebilehte külastades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks Google’i poolt eespool osutatud viisil ja otstarbel. Kasutaja võib küpsiste kasutamisest keelduda, laadides alla ja installides oma brauserisse Google Analyticsist loobumise lisandprogrammi. See lisandprogramm teatab Google Analytics JavaScriptile (ga.js), et ECHA veebilehe külastamise teavet ei tuleks saata Google Analyticsile.
Internet Explorer Warning (Internet Exploreri hoiatus) Seansi lõpp ECHAIExplorerWarning talletab kasutaja nõusoleku teavitussõnumiga, mis esitatakse IE 7 kasutamise korral. Sõnumiga teavitatakse kasutajat, et kõik portaali funktsioonid ei pruugi IE 7ga korralikult töötada.
Lahtiütlus 1 kuu Talletab kasutaja nõusoleku õigusliku lahtiütlusega, klõpsates vastaval märkeruudul. Õiguslik lahtiütlus on esitatud kemikaaliotsingu lehel ja peaaegu kõigil otsinguvormidel ning portlettides „View Substance” (Vaata ainet), mis käivitatakse jaotises „Information on Chemicals“ (Kemikaaliteave).
AddThis-küpsised 30 minutist 2 aastani _atuvc (2 aastat): tagab, et kasutaja näeb lehte jagades ajakohastatud arvu.
_atuvs (30 minutit): kasutatakse koostöös __atuvciga. Võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks tema seadmesse küpsise.
bt2 (8 kuud): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.
di2 (2 aastat): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.
loc (2 aastat): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.
uid (2 aastat): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.
uvc (2 aastat): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.
vc (2 aastat): võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja e-posti kaudu. Kui ECHA pakub linke kolmandate isikute teenuste juurde, mida kasutaja peab vajalikuks, võivad nad salvestada oma teenuste kasutamise lihtsustamiseks kasutaja seadmesse küpsise.

Nende küpsiste lubamine ei ole ECHA veebilehe töötamiseks rangelt vajalik, kuid muudab sirvimise kasutaja jaoks paremaks. Kasutaja võib need küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei tarvitse ECHA veebilehe mõned funktsioonid ettenähtud viisil töötada.

Küpsistega seotud teavet ei kasutata kasutaja isiku tuvastamiseks ja kasutusandmed on täielikult ECHA kontrolli all. Küpsiseid kasutatakse üksnes siin kirjeldatud otstarbel.

11.3. Kuidas küpsiseid hallata?

Kasutaja võib küpsiseid oma soovi kohaselt hallata ja/või kustutada. Lisateabe saamiseks vt aboutcookies.org. Kasutaja võib kõik oma arvutis olevad küpsised kustutada ja valida enamikus brauserites seaded nende vältimiseks. Kui kasutaja seda teeb, võib aga juhtuda, et ta peab veebilehte külastades teatavaid eelistusi iga kord käsitsi kohandama ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi töötada.

5. versioon – 24.03.2017

Categories Display