Προσδιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Οι ουσίες που ενδέχεται να έχουν σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον μπορούν να χαρακτηριστούν ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Εάν μια ουσία χαρακτηριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, προστίθεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών για ενδεχόμενη ένταξη στον κατάλογο αδειοδότησης.

 

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Τα κράτη μέλη ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) μπορούν, έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να προτείνουν τον προσδιορισμό μιας ουσίας SVHC, καταρτίζοντας φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα XV του κανονισμού REACH. Μπορείτε να βρείτε τις εκθέσεις που καταρτίζονται βάσει του παραρτήματος XV επιλέγοντας το κουμπί «Details» (Λεπτομέρειες) στον πίνακα όπου παρατίθενται οι προτεινόμενες ουσίες.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν παρατηρήσεις για τις εκθέσεις αυτές κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

 

Υποβολή παρατηρήσεων

Ο προσδιορισμός των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία βασίζεται στις επικίνδυνες ιδιότητες μιας ουσίας. Είναι ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις σχετικά με:

  • την ταυτότητα της ουσίας (δηλαδή, την ονομασία/τον αριθμό ΕΚ/τον αριθμό CAS/τη μοριακή δομή της ουσίας κ.λπ.)
  • τις ιδιότητες ΑΒΤ ή αΑαΒ και τις ιδιότητες που προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας.

Οι προτάσεις όσον αφορά τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με βάση την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση (CLH) που περιλαμβάνεται στον κανονισμό CLP δεν μπορούν να αμφισβητηθούν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις που αμφισβητούν την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό.

Είναι επίσης ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις και περαιτέρω πληροφορίες από όλους τους ενδιαφερόμενους όσον αφορά τις χρήσεις, τον όγκο ανά χρήση, την έκθεση, τις εναλλακτικές επιλογές και τους κινδύνους της ουσίας. Αυτές οι περαιτέρω πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιωθεί ο προσδιορισμός της ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, αλλά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να βοηθήσουν τον ECHA να αποφασίσει αν θα πρέπει να διατυπώσει σύσταση για συμπερίληψη της ουσίας στον κατάλογο αδειοδότησης. Ωστόσο, οι φάκελοι καταχώρισης αποτελούν τη βασική πηγή πληροφοριών για τη διατύπωση σύστασης σχετικά με τη συμπερίληψη ουσιών από τον κατάλογο υποψήφιων ουσιών στον κατάλογο αδειοδότησης.

Το κράτος μέλος που υπέβαλε την πρόταση προσδιορισμού ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία ή ο ECHA απαντούν στις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι παρατηρήσεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό της ουσίας ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία διαβιβάζονται στην επιτροπή των κρατών μελών, η οποία αξιολογεί αν η ουσία θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία.

 

Εμπιστευτικότητα

Οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται θεωρούνται συνήθως μη εμπιστευτικές και δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο του ECHA. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα να επισυναφθούν εμπιστευτικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόσωπο/μέρος που υποβάλλει την πρόταση πρέπει να παράσχει αιτιολόγηση, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τον ECHA, καθώς και από τις επιτροπές του, από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που υποβάλλει την πρόταση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ECHA παρακαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους στην αγγλική γλώσσα, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επισημαίνεται ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η δημόσια έκδοση των παρατηρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του οργανισμού σας/των ονομασιών συνημμένων αρχείων κ.λπ.) δεν περιλαμβάνει καμία εμπιστευτική πληροφορία. Επίσης, οι παρατηρήσεις σας θα πρέπει να παραπέμπουν στον αντίστοιχο αριθμό σελίδας της έκθεσης που καταρτίζεται βάσει του παραρτήματος XV (π.χ. σ. 12 το συμπέρασμα σχετικά με...). Παρατηρήσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Norway Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
03/09/2019 18/10/2019
Εμφάνιση 4 αποτελεσμάτων.Categories Display