Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Public activities coordination tool

Public activities coordination tool

The public activities coordination tool (PACT) provides an overview of the substance-specific activities that authorities are working on under REACH and the CLP Regulation. These activities are being carried out in line with ECHA’s Integrated Regulatory Strategy.

PACT provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA and/or MSCAs for a given substance in the following areas:

  • Data generation and assessment – dossier evaluation, substance evaluation, informal hazard assessment (PBT/vPvB/ED).
  • Regulatory management option analysis (RMOA).
  • Regulatory risk management – harmonised classification and labelling (CLH) , SVHC identification, restriction.

A summary of the all the substance-specific activities can be found under ‘Details’ for each entry.

Filter the list
Process:
Latest update:

Data generation and assessment RMOA Regulatory risk management
 
(+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 3 - - - - - - - Details
(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 - - - - - - 1 - - Details
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 1 - - - - - - - Details
(-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - 1 - - 1 - - - Details
(1's,4'r)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-one 617-391-4 82832-73-3 1 - - - - - - - Details
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 214-619-0 1166-46-7 - - - - - 1 - - Details
(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, sodium salt 249-559-4 29329-71-3 3 - - - - - - - Details
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 1 - - - 1 - - - Details
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 247-156-8 25640-78-2 1 1 - - - - - - Details
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 5 - - - - 1 - - Details
(1E)-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene 471-480-0 - 1 - - - - - - - Details
(1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine 614-708-8 68694-11-1 - - - - - 1 - - Details
(1r,1's,4r,4'r)-4-ethenyl-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane) 601-409-2 116020-44-1 1 - - - - - - - Details
(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 1 - - - - - - - Details
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclohexanecarboxamide 700-097-6 847565-09-7 1 - - - - - - - Details
(1R,5S)-2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl) ethyl acetate 800-940-9 35836-72-7 1 - - - - - - - Details
(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2 - - - - - - - Details
(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2 - - - - - - - Details
(2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate 204-815-4 126-97-6 1 - - - - - - - Details
(2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2 - - - - - - - Details
(2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 617-373-6 82657-04-3 - - - - - 1 - - Details
(2E)-10,12-dioxa-2,3,6,8,14,16-hexaaza-11-nickelatricyclo[11.4.0.04,9]heptadeca-1(13),2,4(9)-triene-5,7,15,17-tetrone; 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 939-379-0 - 1 - - - - - - - Details
(2E)-2-(phenylmethylidene)octanal 639-566-4 165184-98-5 1 - - - - - - - Details
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol 701-122-3 106185-75-5 1 - - - - - - - Details
(2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde 701-219-0 15174-47-7 1 - - - - - - - Details
(2E)-3-phenyl-2-pentyl-prop-2-enal 800-696-3 78605-96-6 1 - - - - - - - Details
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one hydrate 932-346-1 - 1 - - - - - - - Details
(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole - 1417782-03-6 - - - - - 1 - - Details
(2RS,3RS)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane 406-850-2 133855-98-8 - - - - - 1 - - Details
(2S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid 923-725-2 - 1 - - - - - - - Details
(2α,4aα,8β)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one 249-648-8 29461-13-0 1 - - - - - - - Details
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- or tri-O-(alkyl) derivatives - - - - - - 1 - - 1 Details
(3,4,5-trifluorophenyl)boronic acid 604-355-8 143418-49-9 1 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)diethoxymethylsilane 236-828-6 13501-76-3 1 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 2 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2 - - - - - - - Details
(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide 639-387-1 78821-43-9 - - - - - 1 - - Details
(3E)-2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohexene-1-carbaldehyde 801-656-8 1416808-92-8 1 - - - - - - - Details
(3E)-3-({6-[(E)-[3-(dodecanoyloxy)-2,2-dimethylpropylidene]amino]hexyl}imino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate 479-930-8 613222-52-9 1 - - - - - - - Details
(3R,4R)-3-aminooctan-4-ol; (3R,4S)-3-aminooctan-4-ol; (3S,4R)-3-aminooctan-4-ol; (3S,4S)-3-aminooctan-4-ol 482-070-6 1001354-72-8 1 - - - - - - - Details
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-dimethylamino-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-10-hydroxyimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one 603-467-4 13127-18-9 1 - - - - - - - Details
(3R,6R)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 603-436-5 13076-17-0 3 - - - - - - - Details
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 3 - - - - - - - Details
(4E,9E)-4,7,10-trimethyl-7-{[(E)-(pentan-2-ylidene)amino]oxy}-6,8-dioxa-5,9-diaza-7-silatrideca-4,9-diene 484-460-1 - 1 - - - - - - - Details
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2 - - - - - - - Details
(5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate 606-523-6 203313-25-1 - - - - - 1 - - Details
(6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 261-491-7 58909-56-1 1 - - - - - - - Details
(7E,11E)-hexadeca-7,11-dien-1-yl acetate - 51607-94-4 - - - - - 1 - - Details
(7E,9Z)-dodecadienyl acetate 259-127-7 54364-62-4 - - - - - 1 - - Details
(8E,10E)-dodeca-8,10-dienol 251-761-2 33956-49-9 - - - - - 1 - - Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1