Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) provides opinions on occupational exposure limits under the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) and the Chemical Agents Directive (98/24/EC) on worker protection from risks related to exposure to substances found in the workplace.

The table below provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA in relation to its work on occupational exposure limits.

 
Asbestos - - 03/06/2020 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Dossier preparation
Diisocyanates - - 17/12/2019 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion development
Lead and its compounds - - 17/12/2019 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion development
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Cadmium and its inorganic compounds - - 03/06/2020 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Εμφάνιση 9 αποτελεσμάτων.Categories Display


Route: .live1