Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όρια επαγγελματικής έκθεσης - Κατάλογος δραστηριοτήτων

Όρια επαγγελματικής έκθεσης - Κατάλογος δραστηριοτήτων

ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) provides opinions on occupational exposure limits under the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) and the Chemical Agents Directive (98/24/EC) on worker protection from risks related to exposure to substances found in the workplace.

The table below provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA in relation to its work on occupational exposure limits.

 
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 ECHA CMD Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 ECHA CMD Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - ECHA CMD Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 ECHA CMD Opinion adopted
Diisocyanates - - ECHA CAD Opinion development
Lead and its compounds - - ECHA CAD Opinion development
Nickel and its compounds - - ECHA CMD Opinion adopted
Εμφάνιση 7 αποτελεσμάτων.Categories Display


Route: .live2