Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) γνωμοδοτεί σχετικά με τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης στο πλαίσιο της οδηγίας για τους καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους ή τοξικούς για την αναπαραγωγή παράγοντες (2004/37/ΕΚ) και της οδηγίας για τους χημικούς παράγοντες (98/24/ΕΚ) για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε ουσίες που απαντώνται στον χώρο εργασίας.

Ο πίνακας κατωτέρω παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες, τρέχουσες ή ολοκληρωμένες δραστηριότητες του ECHA στο πλαίσιο του έργου του για τις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης.

There are currently no ongoing consultations.
 
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 26/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 26/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 05/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion development
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 05/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion development
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 01/12/2022 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Report completed
Nitrosamines - - 06/09/2022 CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 18/07/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 23/06/2022 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion development
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adoptedEU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.