Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 Φεβρουαρίου 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-hydroxy-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
418-330-2 162241-33-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxy-5-(2-methylpropyloxycarbonylamino)-N-(3-dodecyloxypropyl)-2-naphthoamide
406-210-2 110560-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester
446-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid ethyl ester
457-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-hydroxymethyl-2-(methacryloyloxy)ethyl (2-benzoyl)benzoate; reaction mass of: 2-hydroxy-3-(methacryloyloxy)propyl (2-benzoyl)benzoate; x-hydroxy-y-(methacryloyloxy)propyl(or -ethyl) (2-benzoyl)benzoate
419-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-imidazol-1-yl-octadecan-2-ol
434-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methoxy-2-propylamine
422-550-4 37143-54-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methoxycyclododecene
917-624-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)benzene
443-210-1 149330-25-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-METHYL-3-(2-METHYLPROPYL)CYCLOHEXANOL
434-380-8 215231-33-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Methyl-3-nitro-guanidine
433-400-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-3-phenyl-1-piperazine
431-180-2 5271-27-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide
424-160-1 139481-22-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
423-960-6 139756-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-methylcyclohexanecarbonyl chloride
608-291-1 2890-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylnaphthalene
201-966-8 90-12-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitro-3-(pentafluorosulfanyl)benzene
447-600-2 2613-26-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nitro-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
447-610-7 2613-27-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane; reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, (SP-4-2)-[[]29H,31H-phthalocyanine-2-sulfonato(3-)-[?]N29,[?]N30,[?]N31,[?]N32]cuprate(1-) (1:1)
404-170-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-octadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyoctadecylnonadecanoic acid; dihexadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; dioctadecyl 9-nonyl-10-octylnonadecandioate; reaction mass of: 9-nonyl-10-octyl-19-carbonyloxyhexadecylnonadecanoic acid
432-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Octanol reaction products with epichlorhydrin and 2-mercaptoethanol
473-730-4 928768-73-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-octylazepin-2-one
420-040-6 59227-88-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-ol, [[4-[(3-aminophenyl)amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-ylazo]-, polysulfonate, polynaphthen, sodium salt (1:?), diazotized, reaction products with 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate, 1-naphthalenol, 8-amino- (1:1), polysulfonates, sodium salts and 2,4,6-trihalogeno-1,3,5-triazine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-.beta.-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-
617-500-5 83905-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Oxaspiro[4.5]decan-2-one
478-240-4 699-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Phenyl-3-(pyrrolidin-yl)propan-1-one
619-034-8 94-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl hydroperoxide
221-341-3 3071-32-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Phenylsulfonylpyrrole
623-685-3 16851-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phosphino-2,4,4-trimethylpentane
416-550-3 82164-75-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-((9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino)-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide
481-170-7 502453-61-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C18(unsaturated) acyl derivs., hydroxides, inner salts
947-349-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium,N,N-diethyl-2-hydroxy-N-methyl-3-[3-[1,3,3,3-trimethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-,chloride(1:1)
806-550-5 1538603-86-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanesulfonic acid, 3-[hexyl[(nonafluorobutyl)sulfonyl]amino]-2-hydroxy-, Monoammonium Salt
468-470-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-Propanone, 1-[2-(2-propen-1-yloxy)phenyl]-
604-312-3 142819-94-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanone, 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-
610-979-1 53207-58-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of products produced by the distillation of products from the hydrogenation of butanal from the hydroformylation of propene. It consists predominantly of organic compounds such as aldehydes, alcohols, esters, ethers and carboxylic acids having carbon numbers in the range of C4-C32 and boiling in the range of approximately 143°C to 282°C (289°F to 540°F).
271-363-2 68551-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Spiro(4,5)-7-Decen-7-yl-4-Penten-1-one
438-060-9 224031-70-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butoxypropan-2-ol
406-180-0 57018-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-tert-butyl 2,4-dimethyl (2S,4S)-pyrrolidine-1,2,4-tricarboxylate
807-497-0 1378388-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
616-143-2 74844-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
686-032-1 88043-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
807-618-7 1194059-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-tert-butyl 2-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
688-361-6 487048-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2