Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

Last updated 18 Ιανουαρίου 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionamide
201-172-1 79-05-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acetate
201-185-2 79-20-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Peracetic acid
201-186-8 79-21-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroformate
201-187-3 79-22-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitroethane
201-188-9 79-24-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyryl chloride
201-194-1 79-30-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyric acid
201-195-7 79-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-(+)-lactic acid
201-196-2 79-33-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloroacetyl chloride
201-199-9 79-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxalyl dichloride
201-200-2 79-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotrifluoroethylene
201-201-8 79-38-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylamide
201-202-3 79-39-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylic acid
201-204-4 79-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloroacetic acid
201-207-0 79-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminotoluene-2-sulphonanilide
201-221-7 79-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-pentylhydroquinone
201-222-2 79-74-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
201-224-3 79-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1