Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Καταχωρημένες ουσίες

Please note:

As of end June 2022 we have processed and published all dossiers that had been pending since 14 October 2021. While daily processing has resumed there remains a processing queue. New submissions will be at the back of the processing queue, and may be slightly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Details
Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts
947-799-0 - Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 21-12-2020 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 26-07-2022 View substance registered dossier
''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 10-12-2019 View substance registered dossier
( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer
433-610-4 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane
422-920-5 - Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
SQ 26999
412-170-7 83623-61-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
((4S,4aR,7S,7aR)-4,7-dimethylhexahydrocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one
953-513-5 - Active Full Joint ≥ 0 to < 10 tonnes 04-08-2021 View substance registered dossier
((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt
950-319-2 - Active Intermediate Individual Intermediate use only 10-07-2019 View substance registered dossier
(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)
430-460-1 133636-82-5 Active NONS Joint Tonnage data confidential 22-11-2012 View substance registered dossier
(+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
D-ETHYLGONENDION
418-490-3 21800-83-9 No longer Valid NONS Individual No longer valid 10-11-2008 View substance registered dossier
(+)-2-amino-1-butanol
227-475-9 5856-62-2 Cease Manufacture Intermediate Joint Cease manufacture 10-04-2017 View substance registered dossier
(+)-2-aminopropan-1-ol
220-388-7 2749-11-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 08-06-2016 View substance registered dossier
(+)-bornan-2-one
207-355-2 464-49-3 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 10-11-2022 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Full Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 17-05-2022 View substance registered dossier
(+)-L-arginine hydrochloride
214-275-1 1119-34-2 Active Intermediate Joint Intermediate use only 30-04-2018 View substance registered dossier
(+)-menthol
239-387-8 15356-60-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 13-10-2010 View substance registered dossier
(+)-neomenthol
218-691-4 2216-52-6 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 29-05-2018 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 04-02-2022 View substance registered dossier
(+)-tartaric acid
201-766-0 87-69-4 Active Intermediate Joint Intermediate use only 14-05-2019 View substance registered dossier
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
948-069-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 11-05-2021 View substance registered dossier
(+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
607-685-0 252964-68-4 Cease Manufacture Full Joint Cease manufacture 29-05-2018 View substance registered dossier
(+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
451-680-4 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 08-08-2017 View substance registered dossier
(+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether
TETRACONAZOLE
407-760-6 112281-77-3 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate
PANTERA; QUIZALOFOP-P-TEFURYL
414-200-4 200509-41-7 Cease Manufacture NONS Joint Cease manufacture 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
POLYSANTOL
411-580-3 107898-54-4 Active Full Joint ≥ 10 tonnes 31-05-2021 View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
POLYSANTOL
411-580-3 107898-54-4 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran;6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane
419-620-1 - Active NONS Joint Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
T001448
419-630-6 793669-26-8 Active NONS Joint Tonnage data confidential 18-08-2010 View substance registered dossier
(+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate
NC 9770
402-720-4 134144-37-9 Active NONS Individual Tonnage data confidential 15-12-2008 View substance registered dossier
(+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol
M-ALCOHOL; M-ALCOOL
413-570-4 112281-82-0 Active NONS Joint Tonnage data confidential 14-06-2011 View substance registered dossier
(+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride
PAYLEAN; RACTOPAMINE HYDROCHLORIDE
415-170-5 90274-24-1 No longer Valid NONS Joint No longer valid 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
T001446
419-600-2 99199-90-3 Cease Manufacture NONS Individual Cease manufacture 12-09-2012 View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
T001446
419-600-2 99199-90-3 Active Intermediate Individual Intermediate use only 30-01-2014 View substance registered dossier
(+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one
BMS 183040-01
425-840-9 133066-59-8 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
415-550-0 109887-53-8 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine
614-082-6 67579-81-1 Active Intermediate Joint Intermediate use only 09-03-2018 View substance registered dossier
(+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile
T001769
419-290-9 780757-44-0 Active NONS Joint Tonnage data confidential 17-08-2010 View substance registered dossier
(-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride
432-360-3 105813-13-6 Active NONS Individual Tonnage data confidential 10-11-2008 View substance registered dossier
(-)-(2S)-1-Isopropoxy-1-oxo-2-propanyl pivalate
941-167-8 1584709-99-8 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 14-12-2018 View substance registered dossier
(-)-(R,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran and (-)-(R,S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran
930-890-4 - Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 03-06-2019 View substance registered dossier
(-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin
603-912-2 135266-72-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 19-03-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
231-415-7 7540-51-4 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate
266-767-0 67601-05-2 Active Full Joint ≥ 1 to < 10 tonnes 30-05-2018 View substance registered dossier
(-)-Di-p-anisoyl-L-tartaric Acid
672-585-6 50583-51-2 Active Intermediate Individual Intermediate use only 25-11-2019 View substance registered dossier
(-)-pin-2(10)-ene
242-060-2 18172-67-3 Active Full Joint ≥ 10 000 to < 100 000 tonnes 15-03-2022 View substance registered dossier
(-)-pin-2(10)-ene
242-060-2 18172-67-3 Active Intermediate Joint Intermediate use only 26-10-2022 View substance registered dossier
(-)-tartaric acid
205-695-6 147-71-7 Active Intermediate Joint Intermediate use only 23-07-2020 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Joint Intermediate use only 28-04-2016 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 04-06-2010 View substance registered dossier
(-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 29226
406-030-4 105812-81-5 Active Intermediate Individual Intermediate use only 20-12-2012 View substance registered dossier
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Zaitex SpA Via artigianato 15 Povolaro 36030 Dueville Vi Italy Italy Active Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts 947-799-0 - - View substance registered dossier
EUROCOLOR SCARL VIA EMILIA PONENTE, 593 48014 CASTEL BOLOGNESE Italy Italy Active Reaction products of 2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid, iron(III) complexes, sodium salts 947-799-0 - - View substance registered dossier
BENECHIM René Magritte 163 7860 Lessines Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
PARCEL WORLD DISTRIBUTION 9 rue de la chapelles 8017 strassen Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 2019 View substance registered dossier
BELGO-PRISM 14 chemin du fundus 7822 Ghislenghien Belgium Belgium Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 2022 View substance registered dossier
Chemservice S.A. (V3S9) 13, Fausermillen 6689 Mertert Luxembourg Luxembourg Active ''amyl nitrite'', mixed isomers 203-770-8 110-46-3 - View substance registered dossier
- - - - ( 4-hydroxystyrene, 4-t butoxy styrene and 2,5-dimethyl -2.5-diacryloxyhexane) copolymer 433-610-4 - - View substance registered dossier
ELKEM SILICONES FRANCE S.A.S. Immeuble DANICA 21, Avenue Georges Pompidou 69003 Lyon France France Active ((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis(1-phenyl-1,3-decanedionyl)dioctyl stannane;bis[((2-ethyl-1-oxohexyl)oxy)dioctylstannyl]oxide;reaction mass of: bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctyl stannane 422-920-5 - - View substance registered dossier
Swords Laboratories Unlimited Company Cruiserath Road Mulhuddart D15H6EF Dublin 15 Co Dublin Ireland Ireland Active ((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid 412-170-7 83623-61-4 - View substance registered dossier
Yordas GmbH Äuβere Nürnberger Straβe 62 91301 Forchheim Germany Germany Active ((4S,4aR,7S,7aR)-4,7-dimethylhexahydrocyclopenta[c]pyran-1(3H)-one 953-513-5 - - View substance registered dossier
SK BIOTEK IRELAND LIMITED Watery Lane Swords K67 AY91 Swords Co. Dublin Ireland Ireland Active ((6-chloro-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1H-1.2.4-triazol-3-yl)phenyl)amino)pyridazine-3-carbonyl)oxy) hemi-zinc salt 950-319-2 - - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 2011; 2012 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one) 430-460-1 133636-82-5 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant German competent national authority. - - No longer Valid (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione 418-490-3 21800-83-9 2022 View substance registered dossier
Sicor - Società Italiana Corticosteroidi S.r.l. Piazzale Luigi Cadorna 4 20123 Milano (MI) Italy Italy Cease Manufacture (+)-2-amino-1-butanol 227-475-9 5856-62-2 2022 View substance registered dossier
QUIMICA SINTETICA, S.A. C/ Dulcinea, s/n 28805 Alcalá de Henares Madrid Spain Spain Active (+)-2-aminopropan-1-ol 220-388-7 2749-11-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 2018; 2020; 2022 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
AROGREEN, S.L. Compositor Verdi, 84 08191 Rubí Barcelona Spain Spain Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-bornan-2-one 207-355-2 464-49-3 - View substance registered dossier
Global Life Sciences Solutions Austria GmbH & Co KG Kremplstraße 5 4061 Pasching Austria Austria Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sowińskiego 11 44-101 Gliwice Silesia Poland Poland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Company Limited The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Life Technologies Europe BV Kwartsweg 2 2665 NN Bleiswijk Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Ajinomoto OmniChem (OR) Cooppallaan 91 9230 Wetteren Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Daesang Europe B.V. Van Heuven Goedhartlaan 935 1181 LD Amstelveen Netherlands Netherlands Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. Cooppallaan 91 9230 Wetteren Oost-Vlaanderen Belgium Belgium Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
SAFC Biosciences Limited Smeaton Road, West Potway SP10 3LF Andover United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2021 View substance registered dossier
Kyowa Hakko Bio Italia S.r.l. Viale Piero e Alberto Pirelli, 6 20126 Milano Italy Italy Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Kyowa Hakko Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2017; 2022 View substance registered dossier
Sigma-Aldrich Ireland Ltd Vale Road . Arklow Co. Wicklow Ireland Ireland Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH Riedstrasse 2 89555 Steinheim Germany Germany Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 2020 View substance registered dossier
Merck Life Science A/S Vandtårnsvej 62A 2860 Søborg Denmark Denmark Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Laboratorios Miret, S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Barcelona Spain Spain Active (+)-L-arginine hydrochloride 214-275-1 1119-34-2 - View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (+)-menthol 239-387-8 15356-60-2 - View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+)-neomenthol 218-691-4 2216-52-6 - View substance registered dossier
Industria Chimica Valenzana S.p.A. Via Desman, 428 35010 Borgoricco Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Reach Only Representative Ltd (genbes) Booths Park 1 Chelford Road WA16 8GS Knutsford Cheshire United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2021 View substance registered dossier
WeylChem Lamotte S.A.S Rue du Flottage B.P. 1 60350 Trosly Breuil France France Cease Manufacture (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2022 View substance registered dossier
VILLAPANA SPA Via Pana 238-244 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
PRODUCTOS CAPILARES L'OREAL S.A. Calle Lopez Bravo n°78 Poligono Industrial Villalonquéjar 09001 BURGOS Spain Spain Cease Manufacture (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2022 View substance registered dossier
Caviro Extra SpA con SU Via Convertite 8 48018 Faenza Ravenna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012; 2013; 2021 View substance registered dossier
Alvinesa Natural Ingredients, S.A Ctra. Valdepeñas, Km. 4, 85 Apdo. de Correos, 16 13250 Daimiel Ciudad Real Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH CHBB Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014; 2020 View substance registered dossier
IVICT Europe GmbH Kennedydamm 19 40476 Düsseldorf Germany Germany Cease Manufacture (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2015 View substance registered dossier
GIOVANNI RANDI SPA Via Spallanzani 7 48018 Faenza Emilia Romagna Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2013; 2015; 2016; 2018 View substance registered dossier
SAS Tartric-Med 431, rue Philippe Lamour Distillerie des Costières 30600 Vauvert France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Distillerie Mazzari Spa Via giardino, 6 48020 S.Agata sul Santerno (RA) Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2014 View substance registered dossier
Archroma Germany GmbH Kasteler Str. 45 65203 Wiesbaden Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
INOSUD SAS vessane 30360 CRUVIERS-LASCOURS France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Penetron Hellas S.A. 50 Thrakomakedonon Av. 13679 Acharnes Attiki Greece Greece Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
Distillerie BONOLLO SpA Via Mosca 5 41043 Formigine Modena Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2011; 2012 View substance registered dossier
B-Lands Consulting (811232-9) World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - BP 1510 38025 Grenoble France France France Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
PAHI SL Av Marid 66 08028 Barcelona Catalonia Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2014; 2022 View substance registered dossier
Comercial Quimica Sarasa S.L. Ctra. Estremera km 2.5 28597 Fuentiduena de Tajo Madrid Spain Spain Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
RFI Food Ingredients Handelsgesellschaft mbH Kennedydamm 24 40476 Duesseldorf NRW Germany Germany Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 2012; 2018; 2019; 2020 View substance registered dossier
PROCOS SpA via Matteotti 249 28062 Cameri Piemonte Italy Italy Active (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan 948-069-4 - 2021 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+-)-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 607-685-0 252964-68-4 2021 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (+-)-3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2- methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 451-680-4 - 2010; 2013; 2017 View substance registered dossier
SIPCAM OXON SPA Via Sempione, 195 20016 Pero Milano Italy Italy Active (+/-) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether 407-760-6 112281-77-3 - View substance registered dossier
ESIM Chemicals GmbH St.-Peter-Strasse 25 4020 Linz Austria Austria Cease Manufacture (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 200509-41-7 2022 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - No longer Valid (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 200509-41-7 2022 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Chemical Inspection & Regulation Service Limited (Hangzhou Grascent Co., Ltd.) Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2009; 2012; 2013 View substance registered dossier
IFF NL 1 Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
International Flavors & Fragrances I.F.F. (Nederland) B.V. Liebergerweg 72-98 1221 JT Hilversum Netherlands Netherlands Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2015 View substance registered dossier
Global Product Compliance (Europe) AB IDEON, Beta 5, Scheelevägen 17 223 63 Lund Sweden Sweden Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
IFF Benicarlo, S.L. Avda. Felipe Klein 2 12580 Benicarlo Castellon Spain Spain Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2015 View substance registered dossier
Associate Allied Chemicals Europe ZI DES BOIS DE GRASSE 37 AVENUE LOUISON BOBET 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Intertek Deutschland GmbH ICAP(on behalf of Oriental Aromatics Limited) Stangenstr.1 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Germany Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 2011; 2013; 2017; 2018 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 - View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran;6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran;6-fluoro-2-(2-oxiranyl)chromane 419-620-1 - 2017 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 2017 View substance registered dossier
Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany Germany Active (+/-)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-630-6 793669-26-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (+/-)-2,3-dihydro-2-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylethanesulfonate 402-720-4 134144-37-9 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Italian competent national authority. - - No longer Valid (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 112281-82-0 2022 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - No longer Valid (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 112281-82-0 2022 View substance registered dossier
ISAGRO SpA via Caldera 21 20153 Milan Italy Italy Active (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 112281-82-0 2011 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - No longer Valid (+/-)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol 413-570-4 112281-82-0 2022 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - No longer Valid (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 2022 View substance registered dossier
Eli Lilly & Co Ltd Fleming Road Speke L24 9LN Liverpool Merseyside United Kingdom United Kingdom No longer Valid (+/-)-4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]-1-hydroxyethyl]phenol hydrochloride 415-170-5 90274-24-1 2021 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 2017 View substance registered dossier
ZaCh System ZI La Croix Cadeaux 49242 Avrillè France France Active (+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran 419-600-2 99199-90-3 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant Irish competent national authority. - - Active (+/-)-cis-3-acetoxy-4-phenylazetidine-2-one 425-840-9 133066-59-8 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (+/-)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 415-550-0 109887-53-8 - View substance registered dossier
Arran Chemical Company Ltd Monksland Industrial Estate N37DN24 Athlone Co. Roscommon Ireland Ireland Active (+/-)-trans-methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine 614-082-6 67579-81-1 - View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant French competent national authority. - - Active (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 780757-44-0 - View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Cease Manufacture (+/-)-α-[(2-acetyl-5-methylphenyl)-amino]-2,6-dichlorobenzene-aceto-nitrile 419-290-9 780757-44-0 2019 View substance registered dossier
Former NONS notifier unknown to ECHA - Contact the relevant UK competent national authority. - - Active (-)(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxy-phenoxymethyl)-N-benzylpiperidine hydrochloride 432-360-3 105813-13-6 - View substance registered dossier
FIRMENICH GRASSE SAS OR 1 Parc Industriel Les Bois de Grasse 06130 Grasse France France Active (-)-(2S)-1-Isopropoxy-1-oxo-2-propanyl pivalate 941-167-8 1584709-99-8 2018 View substance registered dossier
Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium Belgium Active (-)-(R,R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran and (-)-(R,S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran 930-890-4 - 2019 View substance registered dossier
Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Hungary Hungary Active (-)-1β-2(2´-Diethoxy-carbonyl-ethyl)-1α-ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b-α-octahydro-indolo[2,3-a]quinolizin 603-912-2 135266-72-7 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 231-415-7 7540-51-4 - View substance registered dossier
TAKASAGO TEPL-OR(1) 12 rue Torricelli 75017 Paris France France Active (-)-3,7-dimethyloct-6-enyl acetate 266-767-0 67601-05-2 - View substance registered dossier
MINAKEM Beuvry Production SAS 145, Chemin des Lilas 59310 Beuvry-la-Forêt France France Active (-)-Di-p-anisoyl-L-tartaric Acid 672-585-6 50583-51-2 - View substance registered dossier
Destilerías Muñoz Gálvez, S.A. Avda. Ciudad de Almería, 162 E30010 Murcia Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2012; 2013; 2015 View substance registered dossier
LURESA RESINAS S.L. Paseo de la Castellana 153, 8ºB 28046 MADRID Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
DRT OR FOR PINOVA 30 rue Gambetta BP 206 40105 Dax France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Kraton Chemical AB OR1 Massvagen 15 P.O. Box 66 SE-820 22 Sandarne Sweden Sweden Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2019 View substance registered dossier
LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES 30 rue Gambetta B.P. 206 40105 Dax Cedex France France Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2010; 2013; 2014; 2015 View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP (Guangdong Pine Forest Perfume Ltd.) Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2014; 2016 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Regus Harcourt Centre D02 HW77 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
[Confidential] - - - (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Moellhausen spa Viale delle industrie 95 20040 Cambiago Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
SCAS Europe S.A./N.V. Leonardo Da Vincilaan 19 B-1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Sociedad de resinas naturales S.L Polígono de villa y tierra, nave 26, 40200 Cuéllar (Segovia) Castilla y León Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
3M Belgium BVBA/SPRL (OR1) Hermeslaan 7 1831 Diegem Belgium Belgium Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S.A. C/ Acueducto, 4-6 Pol. Ind. Ctra la Isla 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2015; 2017; 2022 View substance registered dossier
Frey + Lau GmbH Immenhacken 12 DE-24558 Henstedt-Ulzburg Germany Germany Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
REACH24H CONSULTING GROUP Suite 1E, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford Dublin 18 Dublin Ireland Ireland Cease Manufacture (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2021 View substance registered dossier
INDUKERN, S.A.U. Alta Ribagorza, 6-8 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Misitano & Stracuzzi S.p.A. Via Ghibellina, 64 98122 Messina Italy Italy Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2018 View substance registered dossier
CHEMICAL INSPECTION & REGULATION SERVICE LIMITED Room 002, Regus Harcourt Centre D02 HW77 D02 Dublin Ireland Ireland Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
TAKASAGO TICSA-Producer/Importer Avenida de Mazarrón, 49 30120 El Palmar Murcia Spain Spain Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 2020 View substance registered dossier
Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Germany Germany Active (-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - View substance registered dossier
Reuter Chemische Apparatebau e.K. Engesserstrasse 4b 79108 Freiburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
UD Chemie GmbH Hinter dem Turm 31 DE-55286 Wörrstadt Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
CENTIPHARM Chemin de la Madeleine 06131 GRASSE FRANCE France France Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
Biesterfeld Spezialchemie GmbH Ferdinandstr. 41 20095 Hamburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
Aceto France SAS 3 Rue de Genève CS 50363 BP 50367 Lyon Cedex 06 France France Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
CU Chemie Uetikon GmbH Raiffeisenstrasse 4 77933 Lahr Baden-Württemberg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 - View substance registered dossier
ACETO GmbH Hans-Henny-Jahnn-Weg 53 22085 Hamburg Germany Germany Active (-)-tartaric acid 205-695-6 147-71-7 2017 View substance registered dossier
Medichem S.A. Polígon Industrial de Celrà 17460 Celrà Girona Spain Spain Active (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 406-030-4 105812-81-5 2016 View substance registered dossier
CHEMI S.p.A. Via dei lavoratori, 54 20092 Cinisello balsamo Lombardia Italy Italy Active (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 406-030-4 105812-81-5 2010 View substance registered dossier
L.C.M. TRADING SPA via Mazzini 33 20099 Sesto San Giovanni Lombardia Italy Italy Active (-)-trans-4-(4'-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine 406-030-4 105812-81-5 - View substance registered dossier

Τα δεδομένα προέρχονται από φακέλους καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στον ECHA κατά την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας επικαιροποίησης. Η συνολική ποσοτική κατηγορία προκύπτει από όλους τους φακέλους με δύο εξαιρέσεις: τις ποσοτικές κατηγορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές και τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσο προϊόν για την παρασκευή διαφορετικού χημικού προϊόντος. Η συνολική ποσοτική κατηγορία που δημοσιεύεται δεν αντιστοιχεί κατ'ανάγκη στην (στις) καταχωρισμένη(-ες) ποσοτική(-ές) κατηγορία(-ίες).

Επισημαίνεται ότι ορισμένες από τις πληροφορίες για τις καταχωρισμένες ουσίες μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η χρήση τέτοιων πληροφοριών ενδέχεται να προϋποθέτει την άδεια των κατόχων τους. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για περισσότερες πληροφορίες.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις χημικές ιδιότητες καταχωρισμένων ουσιών μέσω του eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.