Ευρετήριο ΕΚ

Ευρετήριο ΕΚ

Ένθετες εφαρμογές

Ευρετήριο ΕΚ

The EC inventory published below is a copy as received from the JRC in 2008 on the founding of ECHA. It is comprised of the following lists:

  • EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) as published in O.J. C 146A, 15.6.1990. EINECS is an inventory of substances that were deemed to be on the European Community market between 1 January 1971 and 18 September 1981. EINECS was drawn up by the European Commission in the application of Article 13 of Directive 67/548/EEC, as amended by Directive 79/831/EEC, and in accordance with the detailed provisions of Commission Decision 81/437/EEC. Substances listed in EINECS are considered phase-in substances under the REACH Regulation.
  • ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances) in support of Directive 92/32/EEC, the 7th amendment to Directive 67/548/EEC. ELINCS lists those substances which were notified under Directive 67/548/EEC, the Dangerous Substances Directive Notification of New Substances (NONS) that became commercially available after 18 September 1981.
  • NLP (No-Longer Polymers).  The definition of polymers was changed in April 1992 by Council Directive 92/32/EEC amending Directive 67/548/EEC, with the result that substances previously considered to be polymers were no longer excluded from regulation. Thus the No-longer Polymers (NLP) list was drawn up, consisting of such substances that were commercially available between 18 September 1981 and 31 October 1993.

 

Download the list

The complete list of EC-inventory is too large to be displayed on this page. You can download the list as comma-separated file (CSV format), XML (encoded with UTF-8)  or in  XLSX file format and read it with other software like the common spreadsheet or word processing softwares.

 

Options for downloading

 

Please note: The files provided below are text files formatted according to IT standards. Please check that the applications you intend to use are able to process and display it in full.

Please accept Terms and Conditions which apply on using this service.

Download the list in CSV format (encoded in UTF-8):

The CSV is a delimited data format that has fields/columns separated by the semicolon character and records/rows separated by newlines. Fields that may contain a special character (semicolon, newline, or double quote), are enclosed in double quotes

  • EC Inventory in CSV, (24MB)

Download the list in XML format (encoded in UTF-8):

XML is a markup language for documents containing structured information. This format can de used by common database engines.

The XML file provides the full list of Pre-registered substances. It contains for each substance its EC number, CAS number (when available), name, synonyms (when available), related substances and registration date.

Please note: the download of the complete list can be very slow, depending on your internet connection.

  • EC Inventory in XML (67MB)

Download the list in XLSX format):

XLSX is file type used by Microsoft Excel.

Please note: the download of the complete list can be very slow, depending on your internet connection.

  • EC Inventory in XLSX (8,5MB)

 

Database contains 106212 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
203-770-8
110-46-3
C5H11NO2
Details
234-985-5
12048-50-9
BiO2
Details
239-934-0
15829-53-5
Hg2O
Details
433-610-4
-
XV RESIN
Details
422-920-5
-
RHODORSIL ACCELERATEUR 2025
Details
SQ 26999
412-170-7
83623-61-4
SQ 26999
Details
252-643-3
35609-19-9
C20H21Cl2NO4.ClH
Details
278-621-3
77099-06-0
C20H18O8.C16H15N
Details
430-460-1
133636-82-5
WOLFWOOD
Details
279-109-2
79199-84-1
C12H22O2
Details
278-380-4
76134-84-4
C18H20N2.C4H4O4
Details
286-832-7
85391-77-1
C18H20N2O.C4H4O4
Details
242-949-5
19296-90-3
C10H18S
Details
257-347-8
51685-40-6
C12H20O2
Details
252-856-1
36065-09-5
C17H20O
Details
248-033-1
26839-76-9
C13H24N4O3S
Details
277-281-3
73094-38-9
C18H15Cl3N2O.HNO3
Details
245-357-5
22972-96-9
C15H23NO3
Details
278-614-5
77086-22-7
C16H15N.C4H4O4
Details
D-ETHYLGONENDION
418-490-3
21800-83-9
D-ETHYLGONENDION
Details
253-307-9
37002-48-5
C31H32O2P2
Details
240-266-7
16101-11-4
C19H22N2O
Details
277-948-9
74651-66-4
C16H25N3O5S
Details
308-170-0
97889-91-3
C18H16O7.Na
Details
254-559-2
39648-48-1
C19H35N
Details
279-343-5
79893-56-4
C15H21Cl2NO2
Details
279-340-9
79893-50-8
C15H21Cl2NO2.ClH
Details
275-648-2
71589-39-4
C13H17NO2
Details
227-475-9
5856-62-2
C4H11NO
Details
220-388-7
2749-11-3
C3H9NO
Details
274-982-6
70886-58-7
C3H4ClN
Details
256-556-1
50373-28-9
C10H20O2
Details
300-076-8
93919-91-6
C11H20O2
Details
301-827-2
94086-40-5
C13H24O2
Details
253-878-4
38321-02-7
C27H38N2O4
Details
266-290-8
66264-86-6
C11H17NO
Details
248-034-7
26839-77-0
C13H24N4O3S.C4H4O4
Details
210-816-0
623-82-5
C7H12O4
Details
236-438-6
13368-65-5
C7H12O
Details
229-711-6
6672-30-6
C6H10O
Details
261-360-4
58600-86-5
C18H19NO
Details
281-075-9
83846-95-1
C30H44O3
Details
298-764-5
93838-91-6
C15H24N4O4S
Details
256-608-3
50499-60-0
C12H18Cl2N2O
Details
256-532-0
50310-83-3
C12H18Cl2N2O.xClH
Details
251-220-0
32793-78-5
C12H18O
Details
266-292-9
66264-97-9
C27H29NO4S.BrH
Details
253-810-3
38176-02-2
C27H38N2O4.ClH
Details
207-355-2
464-49-3
C10H16O
Details
223-232-6
3776-92-9
C15H19NO.C6H13NO3S
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.