Προμηθευτές δραστικών ουσιών

Προμηθευτές δραστικών ουσιών

Προμηθευτές δραστικών ουσιών

Ο ECHA είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση του καταλόγου των σχετικών ουσιών και των αντίστοιχων προμηθευτών ουσιών και προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 95 του κανονισμού για τα βιοκτόνα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 334/2014 της 11ης Μαρτίου 2014. Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι να «εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των προσώπων που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά δραστικές ουσίες» (αιτιολογική σκέψη 8 του κανονισμού για τα βιοκτόνα).

Στους προμηθευτές που αναφέρονται στον κατάλογο του άρθρου 95 περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επανεξέτασης, υποστηρικτές νέων δραστικών ουσιών οι οποίοι έχουν υποβάλει φάκελο δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας για τα βιοκτόνα (οδηγία 98/8/ΕΚ) ή δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού για τα βιοκτόνα, υποβάλλοντες αιτήσεις αδειοδότησης προϊόντων, στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει εναλλακτικό φάκελο δραστικής ουσίας (τον αποκαλούμενο «φάκελο τρίτου μέρους»), καθώς και προμηθευτές που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα βιοκτόνα η οποία κρίθηκε έγκυρη από τον ECHA.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ένα βιοκτόνο προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά της ΕΕ, εκτός εάν είτε ο προμηθευτής της ουσίας είτε ο προμηθευτής του προϊόντος περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 95 για τους τύπους προϊόντων στους οποίους ανήκει το προϊόν.

Ο ECHA επικαιροποιεί τον κατάλογο του άρθρου 95 σε τακτική βάση. Οι πληροφορίες του καταλόγου είναι ακριβείς στον βαθμό που γνωρίζει ο ECHA. Για τη διόρθωση μιας καταχώρισης στον κατάλογο του άρθρου 95, ο αιτών πρέπει να προβεί στη σχετική αλλαγή στο R4BP3 (π.χ. για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επανεξέτασης των οποίων η αίτηση δραστικής ουσίας δεν έχει ακόμη εγκριθεί και για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο βάσει αίτησης για συμπερίληψη στον κατάλογο του άρθρου 95). Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το παράρτημα του εντύπου «Request for corrections of entry on the Article 95 list» (Αίτηση για διόρθωση καταχώρισης στον κατάλογο του άρθρου 95), οι επιχειρήσεις πρέπει να ζητούν την αλλαγή υποβάλλοντας το προαναφερόμενο έντυπο μέσω των εντύπων επικοινωνίας του ECHA. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της αιτούμενης τροποποίησης, ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εφαρμογή της μπορεί να ποικίλλει.

Εάν έχετε αμφιβολίες ή χρειάζεστε οδηγίες για να πραγματοποιήσετε μια συγκεκριμένη αλλαγή στο R4BP 3, επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης του ECHA μέσω των εντύπων επικοινωνίας του ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.