Διαβούλευση σχετικά με σχέδιο σύστασης για τροποποίηση των καταχωρίσεων στον κατάλογο αδειοδότησης

Διαβούλευση σχετικά με σχέδιο σύστασης για τροποποίηση των καταχωρίσεων στον κατάλογο αδειοδότησης

It can be necessary to amend the Authorisation List (Annex XIV to REACH), e.g. in case a substance that is already listed in Annex XIV is identified as having additional SVHC properties and the Candidate List was updated accordingly.

A recommendation for the amendment of Authorisation List entries follows the normal Annex XIV process in accordance with Articles 58(3) and (4) of REACH. This process includes a three-month consultation on ECHA’s draft recommendation.

Consultations close at 23:59 Helsinki time.

There are currently no ongoing consultations.