Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την παρέκκλιση από τα κριτήρια εξαίρεσης

Κατά κανόνα, οι δραστικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια εξαίρεσης τα οποία παρατίθενται κατωτέρω δεν θα πρέπει να εγκρίνονται:

 • καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας 1Α ή 1Β σύμφωνα με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP)
 • ενδοκρινικοί διαταράκτες
 • ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ΑΒΤ)
 • άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες (αΑαΒ).

Παρεκκλίσεις επιτρέπονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού για τα βιοκτόνα, εφόσον αποδειχθεί ότι:

 1. υπό ρεαλιστικά χείριστες συνθήκες χρήσης, ο κίνδυνος για τους ανθρώπους, τα ζώα ή το περιβάλλον από την έκθεση στη δραστική ουσία που περιέχεται σε βιοκτόνο είναι αμελητέος, ιδίως όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή υπό άλλες συνθήκες που αποσκοπούν στο να αποκλείσουν την επαφή με τον άνθρωπο και την ελευθέρωση στο περιβάλλον·
 2. η δραστική ουσία είναι αποδεδειγμένα απαραίτητη για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή το περιβάλλον· ή
 3. η μη έγκριση της δραστικής ουσίας θα είχε δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία, σε σύγκριση με τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή για το περιβάλλον.

Σε αυτή την περίπτωση, η έγκριση της δραστικής ουσίας μπορεί να χορηγηθεί για μέγιστη περίοδο πέντε ετών και για περιορισμένες χρήσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδειες για βιοκτόνα μόνον εάν θεωρούν ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις στο έδαφός τους.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν μπορεί να εγκριθεί η ή όχι η δραστική ουσία, διοργανώνεται δημόσια διαβούλευση για τη συλλογή πληροφοριών για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις παρέκκλισης που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • ταυτότητα της ουσίας (ονομασία και αριθμοί ΕΚ/CAS)
 • τύπος(-οι) προϊόντων
 • αρμόδια αρχή αξιολόγησης
 • περιγραφή των αντιπροσωπευτικών χρήσεων που παρουσιάζονται από τον αιτούντα
 • πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εξαίρεσης που πληροί η δραστική ουσία.

Είναι σημαντικό να συμβάλουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς (κατασκευαστές, χρήστες βιοκτόνων, οικείος τομέας, αρχές κ.λπ.) στη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη ή την απουσία κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παράσχουν πληροφορίες συνοδευόμενες από αιτιολογήσεις, και όχι απλώς και μόνο δηλώσεις σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη μιας ουσίας.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης δημοσιοποιούνται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της υπό εξέταση δραστικής ουσίας.

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.
Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.
Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.


Πώς πρέπει να υποβάλλονται παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης;

Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί 60 ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι που επιθυμούν να συμβάλουν στη δημόσια διαβούλευση πρέπει να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους και τις σχετικές πληροφορίες με τη χρήση ασφαλούς ηλεκτρονικού εντύπου.

Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των παρατηρήσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

 • να αναφέρει με σαφήνεια ποια παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο α), β) και/ή γ) του κανονισμού για τα βιοκτόνα θεωρεί ότι πληροί ή δεν πληροί και
 • να παράσχει λεπτομερή αιτιολόγηση.

Σε περίπτωση διοργάνωσης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ίδια δραστική ουσία για διάφορους τύπους προϊόντων ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει χωριστές παρατηρήσεις για κάθε τύπο προϊόντος, δεδομένου ότι η παρέκκλιση από την εξαίρεση υποβάλλεται σε ειδική ανάλυση, τόσο για κάθε επιμέρους τύπο προϊόντος όσο και για κάθε επιμέρους χρήση του ίδιου τύπου προϊόντος.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο καθοδήγησης για την υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις πιθανές υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα («Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation»). Για παράδειγμα, όταν ο ενδιαφερόμενος αναφέρει την ύπαρξη ή την απουσία εναλλακτικών λύσεων στις παρατηρήσεις του, πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τη χρήση στην οποία αναφέρεται, την ονομασία και την ταυτότητα εναλλακτικών δραστικών ουσιών ή μη χημικές μεθόδους για τον έλεγχο των στοχευόμενων οργανισμών κ.λπ.

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μπορούν να είναι εμπιστευτικές ή μη. Σε περίπτωση που υποστηρίζετε ότι οι πληροφορίες σας είναι εμπιστευτικές, θα πρέπει να παράσχετε κατάλληλη αιτιολόγηση [βλέπε το έγγραφο καθοδήγησης για την υποβολή πληροφοριών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις πιθανές υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα («Submission of information in the public consultation on potential candidates for substitution under the Biocidal Products Regulation»)]. Τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)