διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 7
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/08/2021
 • Προθεσμία: 13/10/2021
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/08/2021
 • Προθεσμία: 29/09/2021
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/07/2021
 • Προθεσμία: 17/10/2021
Ουσίες: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/09/2021
 • Προθεσμία: 29/10/2021
Προσδιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
Ουσίες: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/09/2021
 • Προθεσμία: 18/10/2021
Περιορισμοί
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 24/03/2021
 • Προθεσμία: 24/09/2021
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 15/09/2021
 • Προθεσμία: 14/11/2021
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/06/2021
 • Προθεσμία: 03/01/2022
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 22/09/2021
 • Προθεσμία: 22/03/2022
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 38
 • Ημερομηνία έναρξης: 26/08/2021
 • Προθεσμία: 11/10/2021

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 09/08/2021
 • Προθεσμία: 08/10/2021
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/08/2021
 • Προθεσμία: 22/10/2021
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 06/09/2021
 • Προθεσμία: 05/11/2021
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/09/2021
 • Προθεσμία: 19/11/2021
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/09/2021
 • Προθεσμία: 22/11/2021

BPR

Δυνάμει υποψήφιοι για υποκατάσταση
Δραστικές ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 16/08/2021
 • Προθεσμία: 15/10/2021

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 20/08/2021
 • Deadline: 19/11/2021

POPs

There are currently no ongoing consultations.