διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/06/2022
 • Προθεσμία: 30/09/2022
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
EFSA datasets used by ECHA to assess the risks to human health from the use of lead in ammunition: 1
 • Start date: 06/07/2022
 • Deadline: 06/10/2022
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 29/06/2022
 • Προθεσμία: 29/08/2022
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/03/2022
 • Προθεσμία: 23/09/2022
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/06/2022
 • Προθεσμία: 20/12/2022
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 15/07/2022
 • Προθεσμία: 29/08/2022

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 04/07/2022
 • Προθεσμία: 02/09/2022
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 08/08/2022
 • Προθεσμία: 07/10/2022

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 06/06/2022
 • Deadline: 06/09/2022

POPs

There are currently no ongoing consultations.