Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 10 του κανονισμού REACH)

Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

Σημειώσεις:

  • Αυθεντική έκδοση: Ο κατάλογος των υποψήφιων ουσιών που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοθέση είναι ο μόνος αυθεντικός. Η συμπερίληψη μιας ουσίας στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών της παρούσας ιστοθέσης ενδεχομένως να συνεπάγεται άμεσες νομικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις δυνάμει, κυρίως, των άρθρων 7, 31 και 33 του κανονισμού REACH.
  • Αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Κάθε καταχώριση στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες μορφές μιας ουσίας. Ο αριθμός CAS που αναφέρεται σε μια καταχώριση αφορά συνήθως την άνυδρη μορφή. Οι ένυδρες μορφές της ουσίας που προσδιορίζονται από άλλους αριθμούς CAS εξακολουθούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταχώρισης.
  • Άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί: Για τις καταχωρίσεις που περιέχουν τα στοιχεία "-" στις στήλες αριθμός ΕΚ και αριθμός CAS, έχει συμπεριληφθεί, όπου είναι πρακτικά δυνατόν, μη εξαντλητικό ευρετήριο των αριθμών ΕΚ ή/και των αριθμών μητρώου CAS στο οποίο περιγράφονται οι ουσίες ή οι ομάδες των ουσιών που θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου υποψήφιων ουσιών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές είναι δυνατή κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "Λεπτομέρειες" της επιλεγείσας καταχώρισης.

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof Αριθμός ΕΚ: - Αριθμός CAS: -
Λόγος συμπερίληψης
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Ημερομηνία συμπερίληψης
20/06/2013
Απόφαση
Σύνολο δεδομένων στο IUCLID
Συνοδευτικό έγγραφο
Απάντηση στα σχόλια
Παρατηρήσεις

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) 931-753-1 - Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-209-1 68412-54-4 Official source
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Official source
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Official source
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Official source
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) 931-756-8 - Official source
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Official source
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Official source
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) 932-688-1 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) 931-754-7 - Official source
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) 931-755-2 - Official source
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol 604-395-6 14409-72-4 Official source
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Expert judgement
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) 939-993-9 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) 939-975-0 - Expert judgement
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) 938-618-6 - Expert judgement
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 687-833-9 1119449-38-5 Expert judgement
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 687-832-3 1119449-37-4 Expert judgement
Nonylphenolpolyglycolether 932-998-7 - Expert judgement
Isononylphenol, ethoxylated 609-346-2 37205-87-1 Expert judgement
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) 931-562-3 9016-45-9 Expert judgement

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1